Program Rozwoju Szkoły

 

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

NA LATA 2014-2019

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1.      Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

2.      Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

3.      Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.

4.      nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

5.      Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

6.      Statut Szkoły.

7.      Program wychowawczy.

8.      Program profilaktyki.

WIZJA SZKOŁY

Nauczyciele naszej szkoły wspomagają rozwój uczniów:

- przekazują uczniom całościowy obraz otaczającego świata rozwijając kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne,

- podtrzymują każdy przejaw własnej aktywności uczniów, wspierają inicjatywę i przedsiębiorczość,

- potrafią wzbudzić wiarę w siebie, zaangażowanie i aktywność w każdej sytuacji,

- stwarzają sytuację, w których dziecko czuje się Polakiem i Europejczykiem, potrafi porozumiewać się w języku polskim i angielskim,

- inspirując rodziców do współpracy.

 

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła wyposaży uczniów w kompetencje kluczowe, ponieważ przygotowuje do życia dorosłego.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

- jest dobrze wykształcony i otwarty na wiedzę,

- potrafi korzystać ze wszystkich źródeł informacji i świadomie wpływa na tworzenie kultury,

- jest tolerancyjny i aktywny,

- przejawia właściwe postawy, inicjatywy i przedsiębiorczość,

- godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę

1.EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOLY

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz próbnych sprawdzianów.

1.2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

1.3.Uczniowie są aktywni.

1.4.Respektowane są normy społeczne.

Cele szczegółowe

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Indywidualizowanie procesu nauczania

Analizowanie osiągnięć poszczególnych uczniów pod kątem rozpoznawania potrzeb edukacyjnych

Według potrzeb

Zespół  wychowawczo-przedmiotowy

Organizowanie warsztatów doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli przy współudziale zewnętrznych ośrodków doskonalenia nauczycieli

Według potrzeb

Dyrektor

Przeprowadzenie zróżnicowanych i wielopłaszczyznowych badan wyników nauczania

Zgodnie z harmonogramem

Dyrektor szkoły, wskazani nauczyciele

Stosowanie na zajęciach metod i form uwzględniających różne potrzeby i zainteresowania uczniów

Praca ciągła

N-le poszczególnych przedmiotów

Zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych

Opracowanie i wdrażanie własnych programów zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć wychowawczych

Praca ciągła

N-le poszczególnych przedmiotów

Przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego

Analizowanie wyników sprawdzianów (wewnętrznych      i zewnętrznych)  różnorodnymi metodami  analiz wyników

Według potrzeb

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, mat. – przyrodniczych, nauczyciel                                         j. angielskiego

Organizowanie próbnych sprawdzianów

Według harmonogramu

Dyrektor i wychowawcy

Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów

Po każdym sprawdzianie, praca ciągła

Nauczyciele

Wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji

Na bieżąco

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

W każdym półroczu

Dyrektor szkoły

Przeprowadzanie diagnoz przedmiotowych(IV-VI) i badań wyników(kl. I-III)

Na początku roku i na koniec roku szkolnego

Nauczyciele

Rozpoznawanie potrzeb w zakresie uczniów szczególnie uzdolnionych

Poszukiwanie skutecznych form i metod pracy

Na bieżąco

Nauczyciele

Wskazywanie metod i sposobów uczenia się

Według potrzeb

 

Mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach                       i zawodach

Na bieżąco, według potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowcy

Stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań                              i  zdolności  uczniów – system stypendialny, wzmacnianie aktywności uczniów, opracowanie strategii pracy z uczniem zdolnym.

Na bieżąco

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Inspirowanie uczniów do samodzielnego korzystania                             z różnych źródeł informacji

Organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych, tematycznych i innych zgodnie z opracowanym harmonogramem konkursów na dany rok szkolnym.

Na bieżąco

Nauczyciele

Udział w  różnych projektach  edukacyjnych

Według potrzeb

Nauczyciele

Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy nauczycielami                       i uczniami

Diagnozowanie zespołu klasowego

Na początku kl I i IV

Wychowawcy

Inspirowanie SU do samodzielnego podejmowania  różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju                   i rozwoju szkoły

Na bieżąco

Opiekun SU

Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów

Ewaluacja Programu Wychowawczego, Profilaktycznego i planów wychowawczych klas

Według potrzeb

Zespół, wychowawcy

Spójność planów wychowawczych z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły,

corocznie

Wychowawcy

Współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów

Na bieżąco

Wychowawcy

Współpraca z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa

Na bieżąco

Koordynator,  nauczyciele

Spójna działalność wychowawcza

Według potrzeb

Wychowawcy

Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę           w działaniach wychowawczych

Na bieżąco

Dyrektor i wychowawcy

 

 

 

Propagowanie zdrowego stylu życia , kultury fizycznej i działań proekologicznych

Realizacja programu profilaktyki antynikotynowej                      w szkole

Zgodnie z harmonogramem

Odpowiedzialny nauczyciel

Prowadzenie zajęć terapeutycznych.

Organizowanie pogadanek z higienistką szkolną, nauczycielem wychowania fizycznego, itp.

Realizacja projektów, np. Owoce w szkole, szklanka mleka i In.                 

Według potrzeb

Wychowawcy

Podejmowanie różnorodnych działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców                                  i pracowników szkoły

Organizacja i udział w imprezach (Dzień Matki, jasełka, Dzień Kobiet, wycieczki)

Według potrzeb

Wychowawcy klas

Integrowanie wychowawców i wychowanków poprzez organizację wspólnych wycieczek, wyjazdów i biwaków

Zgodnie z planem

Wychowawcy

Angażowanie uczniów do przygotowania uroczystości szkolnych i lokalnych

Zgodnie z harmonogramem

Opiekun SU, wychowawcy klas

Integrowanie grona pedagogicznego poprzez podejmowanie wspólnych projektów i inicjatyw

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa

Wzmacnianie ochrony i bezpieczeństwa uczniów poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły

Corocznie

Dyrekcja

 

Egzekwowanie i przestrzeganie harmonogramu dyżurów podczas przerw

Dbałość                                 o przestrzeganie przepisów BHP                               i p.poż.

Zapoznanie uczniów z odpowiednimi procedurami                       w przypadku zagrożenia , np. pożarem

Corocznie

Dyrektor, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku

Corocznie

Dyrektor

Zapoznanie a przypomnienie uczniom regulaminów BHP w poszczególnych pracowniach szkoły i na dziedzińcu szkoły

Na początku każdego roku szkolnego, praca ciągła

Nauczyciele

 

Kryterium sukcesu:

1.       Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2.       Uczniowie czują się bezpieczni na terenie szkoły.

3.       Uczniowie prezentują właściwe zachowania.

4.       Uczniowie znają oraz przestrzegają zasady BHP i przeciw pożarowe

5.       Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów.

6.       Uczniowie chętnie uczestniczą w organizowanych konkursach i zawodach sportowych, gdzie zajmują czołowe lokaty.

7.       Wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności.

8.       W zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów.

 

2.PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

2.1. Szkoła ma koncepcję pracy

 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

 2.4.Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

2.5. Kształtuje się postawy uczniów

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych kryterium sukcesu.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

        ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Szkoła ma koncepcję    pracy

1. Przyjęcie koncepcji pracy szkoły opracowanej na okres                  5 letni.

2. Monitorowanie realizacji koncepcji pracy szkoły.

Wrzesień 2014

 

Wrzesień 2014r.- sierpień2019 r.

 

 

        Dyrektor

Oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej

1. Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników obowiązujących w szkole.

2. Dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów, poprzez analizę i weryfikację szkolnego zestawu programów nauczania.

3. Współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych nad  realizacją podstawy programowej.

4. Wzbogacanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej szkoły umożliwiającej rozwój uczniów ( zajęcia pozalekcyjne, imprezy środowiskowe, lokalne, projekty itp.)

5. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz planów nauczania.

6. Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie dydaktyki języków obcych poprzez rozwijanie zainteresowania kulturą codzienną innych narodów.

7. Stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności językowych uczniów poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

     wg planu

 

  wrzesień

 

 

na bieżąco

      

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

      nauczyciele

 

      nauczyciele

 

        

  dyrektor, zespoły

    przedmiotowe

 

 

 

 

 

nauczyciel języków obcych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   nauczyciele, dyrektor

 

        nauczyciele

     

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

         nauczyciele

 

 

 

 

 

         

dyrektor, nauczyciele

 

nauczyciele, dyrektor

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Procesy edukacyjne w szkole mają charakter zorganizowany.

1. Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych uczniów: WO, PO.

2. Opracowanie rozkładów nauczania w oparciu o wybrane programy nauczania.

3. Analizowanie, diagnozowanie i wykorzystanie osiągnięć edukacyjnych uczniów:

-  diagnozy wstępne i  końcowe klas IV - VI.

-  sprawdzian kompetencji trzecioklasisty,

-  próbny i końcowy sprawdzian w kl. VI,

-  semestralne i  końcowo - roczne wyniki  klasyfikacji,

-  osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

4. Rozwijanie aktywnego myślenia i działania poprzez stosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniami na zajęciach szkolnych.

5. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania

6.  Wdrażanie projektów dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu umiejętności kluczowych uczniów.

7. Podnoszenie i uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji.

8. Spotkania rady pedagogicznej w ramach WDN.

 

     wrzesień

 

     wrzesień

 

    według harmonogramu

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 wg. potrzeb

 

zgodnie z potrzebami

    szkoły

 

 

 

    

 

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

1.Rozwijanie współdziałania nauczycieli poprzez pracę w zespołach.

2. Wykorzystanie narzędzi do badania zainteresowań uczniów w celu modyfikacji i wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

3.Dzielenie się doświadczeniami w ramach WDN.

4. Gromadzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem – praca w zespołach przedmiotowych.

5. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli i pracowników administracji szkoły – organizacja i udział w imprezach, uroczystościach,  wycieczkach, szkoleniach, pielęgnowanie tradycji szkoły i środowiska lokalnego.

     na bieżąco

 

     na bieżąco

 

 

     na bieżąco

 

 

     zgodnie z

  planem pracy

 

 

 

 

 

zespoły przedmiotowe

  

 dyrektor, nauczyciele

 

 

  zespoły przedmiotowe

 

      

dyrektor, wszyscy pracownicy, uczniowie, rodzice

Szkoła kształtuje właściwe postawy uczniów

1. Modyfikowanie  Programu Wychowawczego Szkoły wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną adekwatnego do potrzeb uczniów

2. Modyfikowanie  Programu Profilaktyki wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną.

3. Realizowanie programów i projektów kształtujących pożądane postawy uczniów.

4. Podejmowanie działań wychowawczych w sposób planowy, systematyczny.

5. Kultywowanie tradycji szkolnych poprzez organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym.

6. Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych takich jak: szacunek, tolerancja, empatia itp. Budowanie autorytetu nauczyciela, jako wzorca osobowego dla wychowanków.

     na bieżąco

 

 

 

 

     na bieżąco

 

 

 

wg. harmonogramu

 

na bieżąco

 

 

    dyrektor, nauczyciele,

          rada rodziców

 

 

         nauczyciele, 

        wychowawcy

nauczyciele

 

 wychowawcy, nauczyciele

 

 

Kryterium sukcesu

 

1. WO jest znany akceptowany przez społeczność szkolną.

2. Nauczyciele, określając wymagania współpracują ze sobą.

3. WO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.

4. Przedmiotowe Systemy Oceniania wynikają z WSO.

5. Nauczyciele znają zasady oceniania zewnętrznego.

6. Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie nauczania języków obcych.

8. Wzbogacenie bazy dydaktycznej do nauczania języków obcych.

9. Zwiększenie ilości lekcji prowadzonych metodami aktywnymi.

10. Wzrost liczby uczniów w porównaniu do lat ubiegłych osiągających wyższe wyniki nauczania.

11. Uczniowie budują oraz akceptują tradycje i zwyczaje szkoły.

12. Zmniejszenie się liczby negatywnych zachowań uczniów z perspektywy oczekiwania szkoły.

13. Uczniowie potrafią komunikować się, wykorzystując nowoczesne techniki komunikacji.

14. Postrzeganie szkoły jako przyjaznej uczniowi o dobrych stosunkach interpersonalnych.

15. Uczniowie posługują się poprawną polszczyzną.

16. Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych.

 

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

3.3 Promowana jest wartość edukacji

3.4 Rodzice są partnerami szkoły

Cele szczegółowe

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Wykreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

Przygotowywanie na bieżąco materiałów promocyjnych ( prace uczniów , wystawy, strona internetowa szkoły)

systematycznie

Dyrekcja , nauczyciele

 

Organizowanie imprez szkolnych we współpracy ze środowiskiem. Zamieszczanie zdjęć i informacji dotyczących życia szkoły na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń, w art. prasowych.

Prowadzenie szkolnej strony internetowej

Wg. Kalendarza imprez szkolnych

 

Na bieżąco

 

 

Systematycznie

Dyrekcja , nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

Administrator szkoły

Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym.

Udział szkoły w życiu społeczności lokalnej .

 

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym .

Wg harmonogramu

 

 

 

III- IV

Nauczyciele , samorząd uczniowski

 

Nauczyciele , samorząd uczniowski

Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.

Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie gminy na rzecz oświaty(Sanepid, Straż, Policja, Kurator sądowy, Urząd Gminy)

Wg potrzeb

dyrekcja

Wzmocnienie poczucia identyfikacji ze szkołą.

 

Wzmocnienie współpracy ze szkołami  i gimnazjami gminy Grodków w celu badania losów absolwentów.

 

Na bieżąco

 

Dyrekcja , nauczyciele

Promowanie osiągnięć uczniów.

Umieszczanie materiałów informacyjnych na stronie internetowej oraz w  kronice szkoły.

Zorganizowanie galerii prac uczniowskich – wystawy.

Prezentacja osiągnięć uczniów i nauczycieli na stronie internetowej, w lokalnej prasie.

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

Na bieżąco

Nauczyciele , bibliotekarz

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

Rozwinięcie promocji ukierunkowanej na ucznia i rodziców.

Usprawnianie komunikacji między dyrekcją , radą pedagogiczną i uczniami – tablica informacyjna.

Prezentacja osiągnięć uczniów na zebraniach klasowych  z rodzicami

Zintegrowanie rodziców wokół działań promujących szkołę ( pomoc w organizacji imprez szkolnych , sponsoring).

Na bieżąco

 

 

 

Wg. Plany spotkań z rodzicami

 

Na bieżąco

Dyrekcja

 

Dyrekcja , nauczyciele , wychowawcy

 

Nauczyciele ,

wychowawcy

Integrowanie procesu wychowawczego.

Systematyczne organizowanie spotkań wychowawców klas z rodzicami.

Skuteczne włączanie rodziców do współtworzenia prawa szkolnego.

Budowanie świadomości rodziców w zakresie wychowania i wspierania dziecka na każdym etapie jego rozwoju, współpracy ze szkołą itp.   (pogadanki, spotkania z pracownikami PPP i specjalistami w zależności od potrzeb).

Wg. Planu

 

 

Na bieżąco

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

Kryterium sukcesu.

 

1.       Rodzice i uczniowie identyfikują się ze szkołą

2.       W szkole funkcjonuje dobry przepływ informacji.

3.       Rodzice angażują sie w imprezy organizowane w szkole.

4.       Szkoła utrzymuje współpracę z innymi szkołami

5.       Szkoła promuje się i dokumentuje swoje osiągnięcia na stronie internetowej.

6.       Poprawa jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych.

7.       Stosowanie godzin lekcyjnych przeprowadzonych nowoczesnymi metodami nauczania, ze szczególnym akcentem na metody aktywizujące ucznia.

8.       Zapoznanie rodziców z podstawą programową.

         

 

4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

 

 

 

4.1

CELE

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Doskonalenie współpracy między członkami Rady Pedagogicznej

-funkcjonowanie zespołów przedmiotowych i zadaniowych pracujących nad rozwiązywaniem  problemów,  aktualizujących dokumentację szkolną, np. Zespół Statutowy, Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, Zespół psychologiczno-pedagogiczny, Zespoły przedmiotowe

W danym roku szkolnym

Nauczyciele

Usprawnianie komunikacji między rodzicami,

a nauczycielem

-rozwijanie współpracy między rodzicami a nauczycielami na różnych płaszczyznach działalności szkoły:

•organizowanie cyklicznych spotkań z Radą Rodziców

•organizowanie konsultacji dla rodziców

•organizowanie planowanych zebrań z rodzicami

•pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb

•włączanie rodziców w działalność wychowawczą szkoły

Cały rok szkolny

Dyrektor, nauczyciele,

Rada Rodziców

Polepszenie pracy szkoły

-powoływanie zespołów zadaniowych stałych i doraźnych, których efekty swojej pracy w formie wniosków prezentują  Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.

Według potrzeb

Nauczyciele, dyrektor

-udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych

Systematycznie, w zależności od potrzeb szkoły

Nauczyciele

 

 

 

4.2

CELE

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Podniesienie efektywności pracy szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-delegacja zadań i uprawnień nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym

Wrzesień

Dyrektor

-nadzorowanie i ocenianie pracy nauczycieli

Cały rok szkolny

Dyrektor

-funkcjonowanie sprawnego przepływu informacji na linii nauczyciele-rodzice

Cały rok szkolny

Nauczyciele

-ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez zespół nauczycieli zajmuje się w danym r.szk. takim obszarem, który wymaga poprawy.

Według potrzeb

Zespół ewaluacyjny

-wyciąganie wniosków z ewaluacji szkoły i wykorzystywanie ich do planowania pracy szkoły

Według potrzeb

Zespół ewaluacyjny

i inni nauczyciele

-aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym

Cały rok szkolny

Nauczyciele, dyrektor

-współpraca z organami szkolnymi, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

Cały rok szkolny

Nauczyciele, dyrektor

4.3

CELE

ZADANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Wzbogacenie zasobów szkoły w nowe pomoce dydaktyczne, remonty

-dostosowanie warunków lokalowych szkoły do wymagań reformy edukacji (klasa I)

Zgodnie

z ustalonym terminem

Dyrektor i GZSziP

 

-uzupełnianie wyposażenia sal w pomoce dydaktyczne,  z uwzględnieniem sprzętu multimedialnego, oprogramowania komputerowego

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

 

-systematyczne powiększanie księgozbiory biblioteki szkolnej

Cały rok szkolny

Dyrektor, nauczyciel, bibliotekarz

 

-modernizacja bazy sportowej (starania o budowę sali gimnastycznej)

Cały rok szkolny

GZSziP, dyrektor

 

-bieżące remonty, adaptacja bazy szkolnej stosownie do potrzeb (modernizacja świetlicy szkolnej)

Cały rok szkolny

GZSziP, dyrektor

 

-pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych od sponsorów oraz z realizowanych projektów np. z EFS na rzecz poprawienia warunków lokalowych i wyposażenia szkoły

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

 

-budowa placu zabaw dla przedszkolaków i uczniów kl. I-III

Zgodnie z ustalonym terminem

GZSziP, dyrektor

 

Kryterium sukcesu:

1. Wykształcona i kompletna kadra nauczycielska

2. Każdy nauczyciel przynajmniej jeden raz w roku szkolnym ukończył wybraną formę doskonalenia zawodowego (z włączeniem rad szkoleniowych)

3. Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowo problemowych

4.Nauczyciele dokonują analizy dokumentów szkolnych

5. Dobrze zorganizowana i sprawnie zarządzana szkoła spełniająca w wysokim stopniu oczekiwania rodziców, nauczycieli, uczniów

6 .Szkoła prowadzi ewaluację

7 .Prowadzone są hospitacje zajęć

8. Dyrekcja wszechstronnie wspomaga i motywuje nauczycieli

9 .Szkoła stwarza warunki do realizacji podstawy programowej

10. Dba o systematyczne wzbogacanie jej zaplecza w pomoce naukowe

11. Szkoła dokonuje niezbędnych prac remontowo-budowlanych

 

MOCNE STRONY SZKOŁY

-dobrze przygotowana kadra

-aktywni uczniowie

-pracujemy z pasją, jesteśmy zaangażowani, twórczy, utożsamiamy się ze swoimi uczniami

-ustawiczne, ciągłe dążenie nauczycieli do dalszego rozwoju

-korzystanie z różnych źródeł informacji

-wykorzystywanie nowoczesnych technologii

-udział w projektach edukacyjnych

-dobre wyposażenie szkoły w środki audiowizualne

-zaangażowanie niektórych rodziców w życie szkoły

-wspieranie zdolnych uczniów i i rozwój ich talentów

-dobra znajomość środowiska i sytuacji rodzinnej uczniów

-właściwa profilaktyka bezpieczeństwa

-dobra współpraca z PPP

-promocja szkoły w środowisku lokalnym

-opieka świetlicowa otwarta dla wszystkich potrzebujących

-monitoring

-dobrze funkcjonujący harmonogram i regulamin dyżurów nauczycieli, dzieci są bezpieczne

-zaradni absolwenci

-dobra komunikacja interpersonalna pracowników szkoły 

ZAGROŻENIA

-niż demograficzny

-możliwość zmiany obwodu szkolnego

-bieda, euro sieroty

-niska motywacja rodziców- brak wsparcia dla dzieci

-wiek emerytalny nauczycieli

-wypalenie zawodowe nauczycieli

-roszczeniowi rodzice, brak partnerstwa

-ogrom papirologii

-słabo rozwinięty rynek pracy

-brak środków na zajęcia dodatkowe

SŁABE STRONY SZKOŁY

-brak wyposażenia sal w nowoczesne środki dydaktyczne

-brak odpowiedniej sali gimnastycznej

-brak szatni dla uczniów

-brak odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia zajęć świetlicowych

-brak odpowiedniej bazy dydaktycznej do poszczególnych przedmiotów nauczania

-słabe zaangażowanie niektórych rodziców w sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły

-skupianie się głównie na uczniach słabych, niewystarczająca praca ze zdolnymi uczniami

-słaby budżet szkoły na zajęcia dodatkowe

SZANSE SZKOŁY

-współpraca ze środowiskiem

-pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów

-angażowanie rodziców do organizowania imprez okolicznościowych i wyjazdów

-uczestnictwo w programach unijnych i różnego rodzaju konkursach

-udział w programach edukacyjnych

-pedagogizacja rodziców


EWALUACJA

Ewaluacja koncepcji pracy szkoły będzie przebiegała trzystopniowo:

     - bieżące obserwowanie realizacji zadań,

     - po zakończeniu realizacji całej koncepcji,

     - po zakończeniu każdego roku.

Ewaluację po zakończeniu realizacji koncepcji przeprowadzają zespoły RP, a jej wyniki przedstawiają na Radzie Pedagogicznej.

Wnioski będą wykorzystane przy planowaniu i realizacji kolejnej koncepcji. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w koncepcji

i w obsadzie zadań w trakcie jej trwania, decyzję będzie podejmował Dyrektor z osobami zainteresowanymi.

 
 
realizacja: Marek Beneda