Program Rozwoju Oddziałów Przedszkolnych

KONCEPCJA PRACY

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

NA LATA 2014/2019

MISJA

Chcemy wychować dzieci niezwykle pomysłowe, posiadające niepohamowany głód wiedzy,
akceptujące same siebie, wrażliwe i otwarte   w stosunku do innych ludzi oraz przyrody,
radzące sobie z trudnościami i świadome konsekwencji swoich zachowań –
by bez dużego stresu i widocznego wysiłku osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.

WIZJA

·         Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia
obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy,
dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

·         Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane są do możliwości rozwojowych wychowanków – dzieci mają stworzone
warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

·         Oddziały przedszkolne zapewniają opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

·         Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie
i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.
Życzliwi wychowawcy w pogodnej atmosferze umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

·         Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.
Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie.
Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

·         Oddziały przedszkolne współpracują z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze skoordynowane.

·         Nasze przedszkole jest kolorowe i przyjazne. Doskonalimy swoją bazę lokalową.
Sale wyposażone są w nowe meble, ciekawe pomoce dydaktyczne i piękne zabawki.

·         Oddziały przedszkolne mają dobrą opinię w środowisku lokalnym.
Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania
dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoka ocenę.
Placówka inwestuje w nauczycieli,
bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.
Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny,
a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

 

CELE STRATEGICZNE:

1.    Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

2.    Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

3.    Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia,
stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym  i przyspieszonym tempie rozwoju,
jak i dzieciom z trudnościami.

4.    Przedszkole rozwija u wychowanków umiejętności współdziałania, empatii,
zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.

 

 

 

 

 

 

            CELE STRATEGICZNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.    Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 

1.1. Przedszkole wspomogło rodzinę w wychowaniu dziecka.

1.2. Nauczyciele wspierali rodziców w przełamywaniu barier adaptacyjnych dzieci przebywających pierwszy rok w przedszkolu.

1.3. Rodzice i dzieci znają swoje prawa i obowiązki.

1.4. Nauczyciele wykorzystali różnorodne formy współpracy z rodzicami.

1.5. W przedszkolu są realizowane przedsięwzięcia przy współudziale rodziców, mające na celu podejmowanie wspólnych działań przez dzieci, rodziców i nauczycieli.

1.6. Dyrektor i nauczyciele zachęcali rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.

1.7. W przedszkolu realizowano program wychowawczy.

2.    Przedszkole dba o zdrowie  i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.

2.1. Przedszkole rozwinęło sprawność i aktywność ruchową dzieci.

2.2.  Dzieci wykazują się umiejętnościami prospołecznymi, mają ukształtowaną przynależność społeczną.

2.3. Przedszkole wyrobiło nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci.

2.4. Przedszkole wyposażyło dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia  i życia oraz sposoby ochrony przed nimi.

2.5. Przedszkole zapewniło dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

 

 

 

3.    Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom                               o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak                    i dzieciom z trudnościami.

3.1. Nauczyciele poznali umiejętności, możliwości i zainteresowania dzieci.

3.2. Przedszkole rozpoznaje i zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe                  i edukacyjne wychowanków.

3.3. W przedszkolu zrealizowano zatwierdzone programy.

3.4. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

4.    Przedszkole wspomaga wychowanków                            w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

 

4.1. Przedszkole rozwija u wychowanków optymistyczne cechy charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).

4.2. Przedszkole kształtuje umiejętności odczytywania emocji, intencji    i pragnień innych osób, rozumienia innych i współodczuwania.

4.3. Dzieci posiadają umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji

 

 

 

 

 

 

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI PRACY

CELE STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

TERMIN REALIZACJI

1.    Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze           z oddziaływaniami rodziny.

 

Protokoły zebrań z rodzicami.

 

na bieżąco

Normy zachowań w grupie – kodeksy grupowe.

IX każdego roku

Harmonogram imprez przedszkolnych.

IX każdego roku

Plany współpracy z rodzicami.

IX każdego roku

Zajęcia otwarte dla rodziców.

wg planu

Program wychowawczy w oparciu o nową podstawę programową.

przez cały okres

Większa ilość rodziców biorących udział w życiu przedszkola.

na koniec roku szkolnego

 

2.    Przedszkole dba o zdrowie      i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny   i zdrowie emocjonalne dzieci.

Planowanie pracy i zapisy w dzienniku świadczące                         o systematycznej pracy.

na bieżąco

Scenariusze zajęć metodami twórczymi: Orffa, Kniessów, Labana, Sherborne.

na bieżąco

Święta rodzinne.

na bieżąco

Spotkania z policjantem, pracownikiem służby zdrowia.

X, XI

Pozytywne opinie większości rodziców o dobrych nawykach dzieci.

na koniec roku szkolnego

Doposażanie przedszkola w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne.

systematycznie

Dyżury dzieci w przedszkolu.

na bieżąco

 

 

 

3.    Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym  i przyspieszonym tempie rozwoju, jak  i dzieciom  z trudnościami.

 

Organizacja działań zmierzających do poznania każdego dziecka – obserwacje pedagogiczne.

na bieżąco

Raporty z diagnozy przedszkolnej.

XI, V

Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

IV

Plany działań wspierających w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami

X

Pozytywne opinie większości rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola.

VI

Wyróżnienia i nagrody za udział w konkursach, przeglądach, pokazach.

na bieżąco

Protokoły zebrań z rodzicami – informacja o umiejętnościach dzieci.

na bieżąco

Wysoka ocena naszych absolwentów – przez nauczycieli klas I.

IX

Udział dzieci w przeglądach tanecznych, teatralnych, muzycznych, itp.

na bieżąco

4.    Przedszkole wspomaga wychowanków w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

 

Planowanie pracy i zapisy w dzienniku świadczące o systematycznej pracy.

na bieżąco

Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.

na bieżąco

Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji.

na bieżąco

Scenariusze zajęć.

na bieżąco

Opowiadanie „optymistycznych bajek” w kontekście kształconych cech charakteru.

na bieżąco

Przybliżanie dzieciom „Praw dziecka”

na bieżąco

Opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.

IX

Ukazywanie przykładów z literatury dziecięcej, filmu,
dostarczanie wzorów właściwego zachowania się.

systematycznie

Organizacja uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną i nauczycielami.

wg planu

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci

systematycznie

Wprowadzanie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci.

systematycznie

 

 

 

 

 

 

OPIS EWALUACJI KONCEPCJI PRACY

ETAPY           ZBIERANIA DANYCH

 

CELE EWALUACJI

Bieżące obserwowanie realizacji zadań

·         ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań zgodnie z harmonogramem

·         doskonalenie realizowanego programu (wprowadzanie zmian)

Po zakończeniu realizacji całego programu

·         oszacowanie efektów działania programu (udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte zamierzone cele?)

·         zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola

 

 

 

 

 

 
realizacja: Marek Beneda