Statut Oddziałów Przedszkolnych PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 22 Wrzesień 2012 10:37

S T A T U T

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Lipowej

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Oddziały przedszkolne zostają utworzone przy Publicznej Szkole Podstawowej     w Lipowej, Lipowa 79, 49-200 Grodków.                             

2.    Organem prowadzącym oddziały przedszkolne jest Gmina Grodków,                      ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.

3.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad oddziałami przedszkolnymi jest Opolski Kurator Oświaty.

§ 2

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.1.        Oddziałach przedszkolnych – należy przez to rozumieć – Oddziały Przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Lipowej;

1.2.        Statucie – należy przez to rozumieć - statut oddziałów przedszkolnych;

1.3.        Dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumieć - organy działające w Publicznej Szkole Podstawowej   w Lipowej;

1.4.        Wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć -

wychowanków oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej  oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

1.5.        Nauczycielach – należy przez to rozumieć - nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Publicznej  Szkole Podstawowej.

 

§ 3

 

1. Podstawą prawną działania oddziałów przedszkolnych jest:

1.1.        Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)   i rozporządzenia do ustawy.

1.2.        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 97, poz. 674   z 2006r.) z późniejszymi zmianami.

1.3.        Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Tekst ujednolicony po zmianie z 1 października 2006 r. Dz. U. Nr 104, poz. 711 oraz akty wykonawcze do tej ustawy ze zmianami.

1.4.        Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Terytorialnym (Dz. U. nr 13  z 1996r. tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

1.5.        Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. nr 120 z 1991r. poz. 526 i 527).

1.6.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).

1.7.        Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

 

§ 4

 

1.          Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok.

2.         Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej.

3.         Oddziały przedszkolne pracują w godzinach od 800 do 1300  i od 1300 do 1500
 
w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny pracy oddziałów  mogą ulec zmianie w dni, kiedy odbywają się zajęcia z religii.

4.         Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo plus świadczenia dodatkowe.

5.         Oddziały przedszkolne funkcjonują przez 5 i 7  godzin dziennie.

6.          Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

7.         W miarę potrzeb społecznych może powstać oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 22, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych:

6.1 .    Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i lekarza określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

 

 

§ 5

 

1.           Świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.           Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych mogą korzystać   z wyżywienia /obiady/ organizowanego w Szkole Podstawowej.

2.1.        Wysokość stawki żywieniowej i opłatę za świadczenia dodatkowe ustala Rada Gminy

3.         W przypadku nieobecności dziecka rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za żywienie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do intendenta szkoły.

3.1.        Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.

3.2.        Opłata za świadczenia dodatkowe wnoszona jest nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego niezależnie od opłat za posiłki.

4.    W oddziałach przedszkolnych na życzenie rodziców organizuje się naukę religii.

5.    Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Szkołę Podstawową  i umieszczonych w arkuszu organizacji szkoły na dany rok.

6.    Organizacja zajęć dodatkowych odbywa się na wniosek i za zgodą rodziców poza godzinami realizacji podstawy programowej, tj. od godz. 13-tej. Zajęcia są finansowane przez rodziców.

6.1.        Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a.    z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

b.    z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

7.    Organizację i terminy zajęć dodatkowych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

8.    Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia „dziennika zajęć pozalekcyjnych”.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

§ 6

1.     Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, mając na uwadze udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w oddziale przedszkolnym polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a.    z niepełnosprawności;

b.     z niedostosowania społecznego;

c.     z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d.    ze szczególnych uzdolnień;

e.    ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f.     z zaburzeń komunikacji językowej;

g.    z choroby przewlekłej;

h.    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i.      z niepowodzeń edukacyjnych;

j.      z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k.    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

1.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym  rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli   w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

1.3.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i nieodpłatne.

1.4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

1.5.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej „specjalistami”.

1.6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a.   rodzicami uczniów;

b.    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c.  placówkami doskonalenia nauczycieli;

d.   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

e.  organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

1.7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest udzielana          z inicjatywy:

a.   ucznia;

b.   rodziców ucznia;

c. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

d.  nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

e.  pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

f.  poradni;

g.   asystenta edukacji romskiej;

h.   pomocy nauczyciela;

i.   pracownika socjalnego;

j.   asystenta rodziny;

k. kuratora sądowego.

1.8. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

a.  bieżącej pracy z uczniem;

b.   zajęć rozwijających uzdolnienia;

c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

d.   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

e.  porad i konsultacji.

1.9. W oddziale przedszkolnym  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów  i szkoleń.

1.10.    Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

1.11.    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

1.12.    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

1.13.     Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

1.14.    Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami
utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

1.15.    Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

1.16.    Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających  z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.17.    Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

1.18.     Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

1.19.     Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej);

1.20.     W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy   w trakcie bieżą̨cej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę grupy.

1.21.    Wychowawca grupy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

1.22.    W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w formach, o których mowa w pkt 1.8., wychowawca grupy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.23.    Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 12 Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

1.24.    Wychowawca grupy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz -  w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa powyżej.

1.25.     W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną      w oddziale przedszkolnym lub innej placówce, wychowawca grupy  planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt5 Ustawy     o Systemie Oświaty.

1.26.     Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona powyżej osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.

1.27.     Zapisy ustępów 1.22–1.26 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego, opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

1.28.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa powyżej - także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty.
Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa powyżej.

1.29.     Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa powyżej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

1.30.     Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ustępie 1.28  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty.

1.31.     Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 Ustawy    o Systemie Oświaty.

1.32.     W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup  wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają                   w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.

1.33.    O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

1.34.     O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia.

2.    Zakres kształcenia i wychowania określony w podstawie programowej jest rozszerzony i konkretyzowany w programach wychowania przedszkolnego, według których nauczyciele planują, a potem realizują zajęcia z dziećmi.

3.    Oddziały przedszkolne w równej mierze pełnią funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i kształcące wobec wszystkich dzieci.

4.    Oddziały przedszkolne zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

5.    Oddziały przedszkolne wspomagają wszechstronny rozwój dzieci oraz przygotowują je do podjęcia nauki i osiągania sukcesów w szkole.

 

 

 

§ 7

1.    Celem oddziałów przedszkolnych jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

2.    Zadania oddziałów przedszkolnych:

2.1.        Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2.2.        Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę   i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2.3.        Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej    i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

2.4.        Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

2.5.        Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb   i zainteresowań.

2.6.        Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

2.7.        Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową  i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2.8.        Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

2.9.        Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

2.10.     Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości  i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

2.11.     Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

2.12.     Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami                              i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

2.13.     Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

2.14.     Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się  w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa  i harmonijnego rozwoju.

2.15.     Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

2.16.     Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

2.17.     Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1)    dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)    dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 

 3.    Powyższe cele i zadania oddziały przedszkolne realizują w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

3.1.                     Fizyczny obszar rozwoju dziecka;

3.2.                     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;

3.3.                    Społeczny obszar rozwoju dziecka;

3.4.                    Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

4.    W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania   i kształcenia czas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych nauczyciele zagospodarowują na:

4.1.                   Zabawę dowolną w sali i na świeżym powietrzu;

4.2.                   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania  przedszkolnego;

4.3.                Gry i zabawy ruchowe;

4.4.                Wycieczki i spacery;

4.5.                Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne;

4.6.                Zajęcia wspomagające rozwój dzieci.

 

 

§ 8

1.    Praca wychowawczo-pedagogiczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2.    Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3.    Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.

4.    Nauczyciel może zaproponować również program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz   z dokonanymi zmianami.

5.    Warunki dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.

6.    Szczegółowe zadania oddziałów przedszkolnych i sposób ich realizacji ustalany jest w programie pracy placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów.

7.    Godzina pracy z dziećmi nauczyciela trwa 60 minut.

8.    Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 

§ 9

1.    Oddziały przedszkolne wspomagają wychowawczą rolę rodziny:

1.1.                     Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

1.2.                    Informują na bieżąco o postępach dziecka;

1.3.                    Wspólnie z rodzicami uzgadniane są kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziałach przedszkolnych.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

ZAPEWNIAJĄCE IM BEZPIECZEŃSTWO

 

§ 10

1.       Oddziały przedszkolne sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody   i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1.1.        Zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu   w oddziale oraz w trakcie zajęć poza terenem;

1.2.        Zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

1.3.        Stosują w swoich działaniach przepisy BHP i PPOŻ;

1.4.        Współpracują z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę możliwości i potrzeb konsultację    i pomoc.

 

 

§ 11

1.         Rodzice poinformowani są o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych.

2    .    W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i w trakcie zajęć poza terenem szkoły bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel.

3.        Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje nauczyciela oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę o wyznaczonych nauczycieli  tak, aby jedna osoba odpowiadała za   bezpieczeństwo 10 dzieci.

3.1.        Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika wycieczki na druku „Karta wycieczki”;

3.2.        Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza się wprowadzenie druku „zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczce”;

3.3.        Jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym.

4.         Przed każdym wyjściem na teren zabaw, teren oraz sprzęt do zabaw musi być sprawdzony przez pracownika szkoły;

4.1.        Jeżeli miejsce w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nich zabawek, sprzętu, urządzeń technicznych lub innych zjawisk może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

5.         Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność:

5.1.        W czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające w formie przystosowanej do wieku i potrzeb;

5.2.        Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu;

5.3.        Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach.

6.         W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18ºC.    W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego.

7.    Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców za wyjątkiem dzieci dowożonych autobusem szkolnym:

7.1.        Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi;

7.2.        Opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania go nauczycielowi, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

7.3.         Upoważnienia określonego w ust. 7.2. dokonuje się w drodze udzielenia pełnomocnictwa osobie pełnoletniej;

7.4.         Pełnomocnictwo może być udzielone również osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13. rok życia;

7.5.         Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej;

7.6.         W pełnomocnictwie wskazuje się dane pełnomocnika, w tym: imię, nazwisko oraz rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość;

7.7.        Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym;

7.8.        Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez pełnomocnika dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.

8.          Dziecko należy odebrać punktualnie po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

8.1.        Rodzic zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie o czasie   i przyczynie ewentualnego spóźnienia.

8.2.        W przypadku nieodebrania dziecka i braku informacji o spóźnieniu nauczyciel podejmuje próbę telefonicznego kontaktu z rodzicami.

8.3.        W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, dziecko oczekuje    z nauczycielem przez ½ godziny.

8.4.        Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji   o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

9.          Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

  10.       W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję   .

11      . W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami,  z wyjątkiem przypadków wymagających natychmiastowej interwencji lekarza  z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka.

12.       W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice mają obowiązek zawiadomić dyrektora szkoły, a po upływie choroby przedłożyć nauczycielowi zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia i możliwości przebywania dziecka w oddziale.

§ 12

1.          Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela   w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału.

2.          Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

§ 13

1.          Organami oddziałów przedszkolnych są:

1.1.        Dyrektor Szkoły;

1.2.        Rada Pedagogiczna w skład której, wchodzą nauczyciele oddziałów przedszkolnych;

1.3.        Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w skład której wchodzą przedstawiciele rodziców oddziałów przedszkolnych.

2.         Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych, reprezentuje je na zewnątrz.

3.        Zadania dyrektora są następujące:

3.1.        Koordynowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3.2.        Sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3.3.        Opracowanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną;

3.4.        Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

3.5.        Dokonywanie obowiązujących dyrektora czynności związanych z drogą awansu zawodowego nauczyciela;

3.6.        Uwzględnianie w arkuszu organizacji szkoły oddziałów przedszkolnych;

3.7.        Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców;

3.8.        Wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych  z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów;

3.9.        Planowanie i odpowiedzialność za realizację planu finansowego zgodnie  z odpowiednimi przepisami;

3.10.     Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

3.11.     Kierowanie polityką kadrową, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli;

3.12.     Przyznawanie nagród, udzielanie kar nauczycielom zgodnie z wnioskami zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną;

3.13.     Podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z oddziału przedszkolnego w czasie roku szkolnego;

3.14.     Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie   z przepisami Kodeksu Pracy, BHP, i PPOŻ;

3.15.     Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

3.16.      Koordynowanie współdziałania organów szkoły, zapewnienia im swobodnego działania zgodnie z prawem, wymiany informacji między nimi oraz rozstrzyganie spraw spornych;

3.17.     Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

3.18.     Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3.19.     Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 

§ 14

1.    Nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych wchodzą w skład rady pedagogicznej szkoły i obowiązują ich przepisy i postanowienia dotyczące rady pedagogicznej szkoły zawarte w Statucie szkoły.

 

§15

1.    Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wchodzą    w skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału przedszkolnego – i obowiązują ich postanowienia     i przepisy dotyczące rady Rodziców Szkoły Podstawowej  zawarte w Statucie Szkoły .

 

§16

1.          Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci w wieku    od 3 do 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2.         Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.

3.         Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, wyłączając grupę integracyjną.

4.         W oddziałach przedszkolnych może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia jego psychoruchowego    i społecznego rozwoju.

5.         Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem              i jego rodziną na prośbę rodziców za zgodą organu prowadzącego.

6.         Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

7.         Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej  na dany rok szkolny opracowany przez dyrektora szkoły.

8.        Arkusz organizacji zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący.

9.         W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:

9.1.        liczbę dzieci,

9.2.        liczbę pracowników pedagogicznych,

9.3.        ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

10.      Liczba miejsc organizacyjnych w oddziałach przedszkolnych wynosi 50.

11.      Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i możliwości placówki.

12.      Do realizacji celów statutowych oddziały przedszkolne posiadają:

12.1.     sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

12.2.     szatnię dla dzieci.

 

 

§17

ZASADY REKRUTACJI

 

1.    Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o zasady opracowane przez organ prowadzący Gminę Grodków w uzgodnieniu   z Dyrektorem Szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV

 

§18

WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

1.          Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 6, 5 ,4 ,3 lat.

2.         Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek o którym mowa rozpoczyna się    z początkiem roku  szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3.         Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.

4.        Dziecko, 6 – letnie, które na wniosek rodziców zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

5.       W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej,    w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.        Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego.

7.        Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające    z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

7.1.        Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7.2.        Szacunku dla jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

7.3.        Ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej;

7.4.        Poszanowania jego godności osobistej;

7.5.        Poszanowania własności;

7.6.        Opieki i ochrony;

7.7.        Partnerskiej rozmowy na każdy temat;

7.8.        Akceptacji jego osoby.

8.     Dziecko ma obowiązek:

8.1.        przestrzegać Kodeksu Przedszkolaka;

8.2.        wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości;

8.3.        godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem;

8.4.        szanować mienie w przedszkolu;

8.5.        stosować się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.

9.    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę uprawniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadkach:

9.1.        dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności;

9.2.        ukrytej choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;

9.3.        przejawów wyjątkowej agresji, gdy dziecko zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych wychowanków, po uprzednim zasięgnięciu opinii psychologa;

9.4.        nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień statutu.

10. Wychowankowie oddziałów przedszkolnych mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka pobierana jest we wrześniu każdego roku.

 

 

RODZICE

 

§19

1.                Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1.1.        Przestrzeganie niniejszego statutu,

1.2.        Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

1.3.        Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

1.4.        Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

1.5.        Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka i niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

§20

1.            Rodzice maja prawo do:

1.1.        Zapoznania się z programem oraz z zadaniami oddziałów przedszkolnych    i planów pracy w danym oddziale;

1.2.        Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

1.3.        Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, logopedy,   w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

1.4.        Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków  z obserwacji pracy oddziałów.

§21

 

1.    Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju.

2.             Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w oddziałach wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

§22

 

1.            Formy współpracy z rodzicami:

1.1.        Przynajmniej dwukrotne w ciągu roku szkolnego organizowanie zebrań informacyjno – dyskusyjnych;

1.2.        Obustronne przekazywanie informacji o dziecku w rozmowach indywidualnych w czasie ustalonych godzin, na życzenie jednej ze stron (rodzic – nauczyciel) - dni otwarte;

1.3.        Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;

1.4.        Organizowanie oddziałowych spotkań okolicznościowych;

1.5.        Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

§23

1.          W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.          Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą    i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.          Do zakresu zadań nauczyciela należy:

3.1.        Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie    z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

3.2.        Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności   i zainteresowań;

3.3.        Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą dojrzałości szkolnej);

3.4.        Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

3.5.        Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

3.6.         Wzmożenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, które w relacjach rówieśniczych nie sprzyjają tworzeniu środowiska bezpiecznego     i przyjaznego innym;

3.7.        Reagowanie na wszystkie nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny przedszkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów;

3.8.        Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;

3.9.        Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

3.10.     Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

3.11.     Eliminowanie przyczyn niepowodzeń;

3.12.     Współdziałanie z rodzicami dzieci w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3.13.     Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

3.14.     Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

3.15.     Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień    i uchwał;

3.16.     Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, lub rekreacyjno – sportowym;

3.17.      Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,     a wynikających z bieżącej działalności placówki.

3.18.     Wychowawca grupy planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym.

 

§24

1.         Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.

2.        W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze, nauczyciele:

2.1.        Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych  i kształcących realizowanych w oddziale;

2.2.        Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości     i umiejętności;

2.3.        Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

2.4.        Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

§25

1.    Nauczyciele mają prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek    i instytucji naukowo – oświatowych.

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§26

1.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców, dzieci.

 

§ 27

1.    Przewiduje się możliwość zmiany statutu lub jego elementów. Zmiany niniejszego statutu wymagają odrębnych uchwał rady.

 

 

 

 

 

 

 

Statut wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej nr 15/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 roku, poz. 59 i 949).

Zmieniony ( Wtorek, 12 Grudzień 2017 12:17 )
 
realizacja: Marek Beneda