Statut Oddziałów Przedszkolnych PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 22 Wrzesień 2012 10:37

S T A T U T

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zygmunta Berlinga

w Lipowej

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Oddziały przedszkolne zostają utworzone przy Publicznej Szkole Podstawowej     w Lipowej                               

2. Organem prowadzącym oddziały przedszkolne jest Gmina Grodków.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad oddziałami przedszkolnymi jest

Opolski Kurator Oświaty.

§ 2

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.1. Oddziałach przedszkolnych – należy przez to rozumieć - Oddziały

Przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowa  im. Zygmunta Berlinga                w Lipowej;

1.2. Statucie – należy przez to rozumieć - statut oddziałów przedszkolnych;

1.3. Dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to

rozumieć - organy działające w Publicznej Szkole Podstawowej  z oddziałami

przedszkolnymi;

1.4. Wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć -

wychowanków oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej  oraz

ich rodziców lub prawnych opiekunów;

1.5. Nauczycielach – należy przez to rozumieć - nauczycieli oddziałów

przedszkolnych przy Publicznej  Szkole Podstawowej.

§ 3

 

1. Podstawą prawną działania oddziałów przedszkolnych jest:

1.1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

(Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia

do ustawy.

1.2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 97, poz. 674

z 2006r.) z późniejszymi zmianami.

1.3. Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Tekst ujednolicony

po zmianie z 1 października 2006 r. Dz. U. Nr 104, poz. 711 oraz akty

wykonawcze do tej ustawy ze zmianami.

1.4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Terytorialnym (Dz. U. nr 13

z 1996r. tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).

1.5. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. nr 120 z 1991r. poz. 526 i 527).

1.6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).

1.7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2004 r. (Dz. U.

Nr 66 poz. 606) – zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

§ 4

 

1. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora

Szkoły Podstawowej.

3. Oddziały przedszkolne pracują w godzinach od 8.00 do 13. 00 i od 13.00 do 15.00  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4. Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25

godzin tygodniowo plus świadczenia dodatkowe.

5. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez 5 i 7  godzin dziennie.

6. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

7. W miarę potrzeb społecznych może powstać oddział integracyjny, w którym liczba

dzieci powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych:

7.1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych

po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i lekarza

określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 5

 

1. Świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne są nieodpłatne w zakresie

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez

Ministra Edukacji Narodowej.

2. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z wyżywienia

/obiady/ organizowanego w Szkole Podstawowej.

2.1. Wysokość stawki żywieniowej i opłatę za świadczenia dodatkowe ustala Rada Gminy

3. W przypadku nieobecności dziecka rodzicom przysługuje zwrot wpłaty

za żywienie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do intendenta szkoły.

3.1. Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry do 20-go dnia każdego miesiąca.

3.2. Opłata za świadczenia dodatkowe wnoszona jest nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego niezależnie od opłat za posiłki.

4. W oddziałach przedszkolnych na życzenie rodziców organizuje się naukę religii.

5. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych przez

Szkołę Podstawową  i umieszczonych w arkuszu organizacji szkoły na dany rok.

6. Organizowanie zajęć dodatkowych odbywa się na wniosek i za zgodą rodziców 
poza godzinami realizacji podstawy programowej, tj. od godz. 13-stej.
Zajęcia  finansowane są  przez rodziców.

6.1. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć nauki religii,

zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych powinien być dostosowany do

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w wieku 3 - 6 lat – około

25 - 30 minut.

7. Organizację i terminy zajęć dodatkowych ustala nauczyciel prowadzący dane

zajęcia w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do systematycznego

prowadzenia „dziennika zajęć”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

§ 6

1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie

oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie

programowej wychowania przedszkolnego, mając na uwadze udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a)    wstępne diagnozowanie deficytów rozwojowych przez nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,

b)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie,

c)    prowadzenie pracy terapeutycznej i wyrównawczej z dzieckiem opóźnionym  w rozwoju o szczególnych potrzebach edukacyjnych, dla których Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

d)    prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem szczególnie uzdolnionym,

e)     zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia i mogą być prowadzone na terenie przedszkola        w grupach liczących 2 lub 3 dzieci. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością (pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant oraz inni w zależności od potrzeb dziecka)

f)       Dyrektor powołuje również osobę koordynującą pracę zespołu. Zadania zespołu wczesnego wspomagania to w szczególności:

a.            ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka

b.            opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka

c.            ustalenie miejsca prowadzenia zajęć oraz liczebności grup co uzależnione jest od potrzeb i możliwości dziecka

d.            analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie wprowadzenie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

e.            udzielanie pomocy rodzinie dziecka w zakresie kształtowania postaw     i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem

f.             rozpoznawania zachowań niepożądanych i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania

g.            pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystywaniu w pracy  z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu

h.            zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania

 

g)    Pomoc z zakresu wczesnego wspomagania obejmuje dzieci które są:

a)          zagrożone nieprawidłowym rozwojem dzieci z grupy wysokiego ryzyka

b)          opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub niepełnosprawne intelektualnie lub/ z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych:

·                     wrodzonych wad rozwojowych układu nerwowego,

·                     zespołów chorobowych uwarunkowanych genetycznie,

·                     chorób metabolicznych układu nerwowego,

·                     jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest niepełnosprawność intelektualna,

·                     jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem jest niepełnosprawność intelektualna bez ustalonej etiologii,

·                     jednostek chorobowych, gdzie głównym objawem są dysfunkcje aparatu nerwowego,

·                     zespołów padaczkowych,

·                     innych jednostek chorobowych wpływających na nieprawidłowy rozwój psychofizyczny,

·                     wielorakie niepełnosprawności tzn. niepełnosprawność intelektualna ze sprzężoną niepełnosprawnością w zakresie słuchu, wzroku, ruchu itp.

c)            z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii,

d)            niesłyszące lub słabo słyszące,

e)            wielorako niepełnosprawne.

 

h) Wszyscy rodzice i opiekunowie otrzymują indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 

2. Zakres kształcenia i wychowania określony w podstawie programowej jest

rozszerzony i konkretyzowany w programach wychowania przedszkolnego,

według których nauczyciele planują, a potem realizują zajęcia z dziećmi.

3. Oddziały przedszkolne w równej mierze pełnią funkcje: opiekuńcze,

wychowawcze i kształcące wobec wszystkich dzieci.

4. Oddziały przedszkolne zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki

w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb

rozwojowych.

5. Oddziały przedszkolne wspomagają wszechstronny rozwój dzieci oraz

przygotowują je do podjęcia nauki i osiągania sukcesów w szkole.

 

 

 

§ 7

1. Cele wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych:

1.1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

1.2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

1.3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do

racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także

do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

1.4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

1.5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz

nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

1.6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do

uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

1.7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

1.8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz

sztuki plastyczne;

1.9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny,

grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

1.10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie

ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych

wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Zadania oddziałów przedszkolnych:

2.1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka: dostosowanie treści, metod
  i organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej do możliwości psychofizycznych
dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem
rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

2.2. Umożliwienie i zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz

możliwości oddziałów przedszkolnych;

2.3. Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej             i religijnej;

2.4. Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości

szkolnej”;

2.5. Współdziałanie z rodzicami poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci

i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

3. Powyższe cele i zadania oddziały przedszkolne realizują w ramach następujących

obszarów edukacyjnych:

3.1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się

z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach

zadaniowych;

3.2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3.3. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka;

3.4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

3.5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

3.6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

3.7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;

3.8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

3.9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;

3.10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

3.11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

i w unikaniu zagrożeń;

3.12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

3.13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją

matematyczną;

3.14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, wychowanie

rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania

i kształcenia czas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych nauczyciele

zagospodarowują na:

4.1. Zabawę dowolną w sali i na świeżym powietrzu;

4.2. Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania

przedszkolnego;

4.3. Gry i zabawy ruchowe;

4.4. Wycieczki i spacery;

4.5. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne;

4.6. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci.

 

 

§ 8

1. Praca wychowawczo-pedagogiczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie

programu wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor szkoły

na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady

pedagogicznej.

3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego

opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.

4. Nauczyciel może zaproponować również program opracowany przez innego

autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z

dokonanymi zmianami.

5. Warunki dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego

określają odrębne przepisy.

6. Szczegółowe zadania oddziałów przedszkolnych i sposób ich realizacji ustalany

jest w programie pracy placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów.

7. Godzina pracy z dziećmi nauczyciela trwa 60 minut.

8. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być

dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

 

§ 9

1. Oddziały przedszkolne wspomagają wychowawczą rolę rodziny:

1.1. Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu

wczesnej interwencji specjalistycznej;

1.2. Informują na bieżąco o postępach dziecka;

1.3. Wspólnie z rodzicami uzgadniane są kierunki i zakres zadań realizowanych

w oddziałach przedszkolnych.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

ZAPEWNIAJĄCE IM BEZPIECZEŃSTWO

 

§ 10

1. Oddziały przedszkolne sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody

i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb

środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,

a w szczególności:

1.1. Zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu

w oddziale oraz w trakcie zajęć poza terenem;

1.2. Zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem

fizycznym jak i psychicznym;

1.3. Stosują w swoich działaniach przepisy BHP i PPOŻ;

1.4. Współpracują z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami

specjalistycznymi, zapewniając w miarę możliwości i potrzeb konsultację

i pomoc.

§ 11

1. Rodzice poinformowani są o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć

dydaktycznych.

2. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i w trakcie zajęć poza

terenem szkoły bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel.

3. Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w

kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje nauczyciela oddziału do uczestnictwa, a także

poszerza opiekę o wyznaczonych nauczycieli  tak, aby jedna osoba odpowiadała  
  
za bezpieczeństwo 10 dzieci,

3.1. Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez

kierownika wycieczki na druku „Karta wycieczki”;

3.2. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce.

Dopuszcza się wprowadzenie druku „zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka

w wycieczce”;

3.3. Jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym.

4. Przed każdym wyjściem na teren zabaw, teren oraz sprzęt do zabaw musi być

sprawdzony przez pracownika szkoły;

4.1. Jeżeli miejsce w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących

się w nich zabawek, sprzętu, urządzeń technicznych lub innych zjawisk może

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest

nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca

zagrożenia i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

5. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny

psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu

dnia oraz ich różnorodność:

5.1. W czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony

odpoczynek, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające w formie

przystosowanej do wieku i potrzeb;

5.2. Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie

przebywać na powietrzu;

5.3. Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację

warunków rozwojowych oraz środowiska rodzinnego; w przypadku

spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem

dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy

lub interwencji w powołanych do tego instytucjach.

6. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18ºC.

W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor

szkoły zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego.

7. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego

przez rodziców za wyjątkiem dzieci dowożonych autobusem szkolnym:

7.1. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału jest przekazanie

go bezpośrednio nauczycielowi;

7.2. Opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania go

nauczycielowi, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

7.3. Upoważnienia określonego w ust. 7.2. dokonuje się w drodze udzielenia pełnomocnictwa osobie pełnoletniej;

7.4 Pełnomocnictwo może być udzielone również osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13. rok życia;

7.5. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej;

7.6. W pełnomocnictwie wskazuje się dane pełnomocnika, w tym: imię, nazwisko oraz rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość;

7.7. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym;

7.8. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez pełnomocnika dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.

8. Dziecko należy odebrać punktualnie po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

8.1. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie o czasie

i przyczynie ewentualnego spóźnienia.

8.2. W przypadku nieodebrania dziecka i braku informacji o spóźnieniu

nauczyciel podejmuje próbę telefonicznego kontaktu z rodzicami.

8.3. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie

można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, dziecko oczekuje na

ich przybycie w świetlicy szkolnej przez jedną godzinę

8.4. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji

o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

10. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka przez osoby nie

upoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.

11. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne

zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami, z wyjątkiem

przypadków wymagających natychmiastowej interwencji lekarza z uwagi na

zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka.

12. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice mają obowiązek zawiadomić

dyrektora szkoły , a po upływie choroby przedłożyć nauczycielowi zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia i możliwości

przebywania dziecka w oddziale.

§ 12

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece:

1.1. jednego nauczyciela w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ

prowadzący.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

§ 13

1. Organami oddziałów przedszkolnych są:

1.1. Dyrektor Szkoły;

1.2. Rada Pedagogiczna w skład której, wchodzą nauczyciele oddziałów

przedszkolnych;

1.3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w skład której wchodzą przedstawiciele

rodziców oddziałów przedszkolnych.

2. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych,

reprezentuje je na zewnątrz.

3. Zadania dyrektora są następujące:

3.1. Koordynowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków

harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania

prozdrowotne;

3.2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3.3. Opracowanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną;

3.4. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich

pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;

3.5. Dokonywanie obowiązujących dyrektora czynności związanych z drogą

awansu zawodowego nauczyciela;

3.6. Uwzględnianie w arkuszu organizacji szkoły oddziałów przedszkolnych;

3.7. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał

Rady Rodziców;

3.8. Wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych

z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów;

3.9. Planowanie i odpowiedzialność za realizację planu finansowego zgodnie

z odpowiednimi przepisami;

3.10. Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz z instytucjami

nadzorującymi i kontrolującymi;

3.11. Kierowanie polityką kadrową, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli;

3.12. Przyznawanie nagród, udzielanie kar nauczycielom zgodnie

z wnioskami zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną;

3.13. Podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z oddziału

przedszkolnego w czasie roku szkolnego;

3.14. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie

z przepisami Kodeksu Pracy, BHP, i PPOŻ;

3.15. Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

3.16. Koordynowanie współdziałania organów szkoły, zapewnienia im

swobodnego działania zgodnie z prawem, wymiany informacji między

nimi oraz rozstrzyganie spraw spornych;

3.17. Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez

pracowników;

3.18. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3.19. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 

§ 14

1. Nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych wchodzą w skład rady

pedagogicznej szkoły i obowiązują ich przepisy i postanowienia dotyczące rady

pedagogicznej szkoły zawarte w Statucie szkoły.

 

§15

1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wchodzą w skład

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej - po jednym przedstawicielu rad

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów

danego oddziału przedszkolnego – i obowiązują ich postanowienia i przepisy

dotyczące rady Rodziców Szkoły Podstawowej  zawarte w Statucie Szkoły .

 

§16

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci w wieku          od 3 do 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, wyłączając grupę integracyjną.

4. W oddziałach przedszkolnych może być utworzony zespół wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia jego psychoruchowego

i społecznego rozwoju.

5. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego

rodziną na prośbę rodziców za zgodą organu prowadzącego.

6. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają

odrębne przepisy.

7. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej  na dany rok szkolny opracowany

przez dyrektora szkoły.

8. Arkusz organizacji zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ

prowadzący.

9. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:

9.1. liczbę dzieci,

9.2. liczbę pracowników pedagogicznych,

9.3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący.

10. Liczba miejsc organizacyjnych w oddziałach przedszkolnych wynosi 50.

11. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo może ulegać zmianie w zależności

od potrzeb i możliwości placówki.

12. Do realizacji celów statutowych oddziały przedszkolne posiadają:

12.1. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

12.2. szatnię dla dzieci,

 

 

§17

ZASADY REKRUTACJI

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci 6 – letnie podlegające

obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i dzieci 5 – letnie mające

prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 4 i 3 letnie.

2. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci:

2.1. Matek lub ojców samotnie je wychowujących;

2.2. Matek lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do

samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;

2.3. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

3. Dodatkowe kryteria przyjęć to:

 a)   dzieci obojga rodziców pracujących,

b)   dzieci, których rodzeństwo uczęszcza i będzie nadal uczęszczać do danej placówki,

c)    dzieci z rodzin wielodzietnych,

d)   dzieci w wieku od 3 do 6 lat zapisane do oddziału przedszkolnego na pobyt całodzienny są przyjmowane raz na cały etap edukacji przedszkolnej.

4. Rodzice/prawni opiekunowie składają kartę zgłoszenia dziecka

4.1.  W przypadku, nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego pozostaje ono na liście rezerwowej.

4.2.  Dzieci z list rezerwowych będą przyjmowane na wolne miejsca, tworzące się po zakończeniu naboru, wg zasad obowiązujących podczas naboru.

4.3. O możliwości przyjęcia dziecka dyrektor powiadamia rodziców telefonicznie.

4.4. Dyrektor, który otrzyma wnioski, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, dokona naboru na wolne miejsca, przyjmując dzieci w kolejności zgodnej  z podstawowymi i dodatkowymi kryteriami naboru, a o przyjęciu dziecka zawiadomi na piśmie lub telefonicznie zainteresowanych.

4.5. Zapisanie nowego dziecka do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny będzie   możliwe tylko wtedy, gdy oddział będzie dysponował wolnymi miejscami.

4.6.Przez cały rok szkolny pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego, dysponującego wolnymi miejscami, mają dzieci obojga pracujących rodziców.

5. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza szkoła w formie pisemnego ogłoszenia

dla rodziców umieszczonego na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej

szkoły, podając termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do oddziału

przedszkolnego.

6. Zapisy na kolejny rok szkolny dokonywane są corocznie od 1.03 do 30.03.

7. Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzi dyrektor placówki.

8. Rodzice zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć „Kartę zgłoszenia

dziecka do oddziału przedszkolnego”.

9. Liczba miejsc zaplanowana w planie finansowym jest liczbą maksymalną

i w przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do oddziałów przedszkolnych dyrektor

szkoły może powołać komisję rekrutacyjną, lub może stworzyć dodatkowy oddział   za zgodą organu prowadzącego .

 

ROZDZIAŁ IV

 

§18

WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

1. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 6, 5 ,4 ,3 lat.

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne

w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole

podstawowej. Obowiązek o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3. Dziecko, 6 – letnie, które na wniosek rodziców zostało wcześniej przyjęte do

szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania

przedszkolnego.

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania

przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż

o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje

dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu

opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko, któremu odroczono

realizację obowiązku szkolnego.

6. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji

o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

6.1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –

dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

6.2. Szacunku dla jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

 

6.3. Ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź

psychicznej;

6.4. Poszanowania jego godności osobistej;

6.5. Poszanowania własności;

6.6. Opieki i ochrony;

6.7. Partnerskiej rozmowy na każdy temat;

6.8. Akceptacji jego osoby.

7. Wychowankowie oddziałów przedszkolnych mogą być ubezpieczeni od następstw

nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka pobierana jest

we wrześniu każdego roku.

 

 

 

 

RODZICE

 

§19

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1.1. Przestrzeganie niniejszego statutu,

1.2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

1.3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

1.4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przez upoważnioną

osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

1.5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka i niezwłoczne

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

§20

1. Rodzice maja prawo do:

1.1. Zapoznania się z programem oraz z zadaniami oddziałów przedszkolnych

i planów pracy w danym oddziale;

1.2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

1.3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, logopedy,

 w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

1.4. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków

z obserwacji pracy oddziałów.

§21

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego

rozwoju.

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy

wychowawcze organizowane są w oddziałach wg harmonogramu ustalonego

przez dyrektora szkoły.

§22

1. Formy współpracy z rodzicami:

1.1. Przynajmniej dwukrotne w ciągu roku szkolnego organizowanie zebrań

informacyjno – dyskusyjnych;

1.2. Obustronne przekazywanie informacji o dziecku w rozmowach

indywidualnych w czasie ustalonych godzin, na życzenie jednej ze stron

(rodzic – nauczyciel) - dni otwarte;

1.3. Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;

1.4. Organizowanie oddziałowych spotkań okolicznościowych;

1.5. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

§23

1. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem

pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie

z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej

pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

3.1. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej

jakość;

3.2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności

i zainteresowań;

3.3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną);

3.4. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

3.5. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas

pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

3.6. Wzmożenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, które w relacjach

rówieśniczych nie sprzyjają tworzeniu środowiska bezpiecznego

i przyjaznego innym;

3.7. Reagowanie na wszystkie nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia

przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny przedszkolnej,

w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych

wyrazów i zwrotów;

3.8. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc

psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;

3.9. Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne

podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo

w różnych formach doskonalenia zawodowego;

3.10. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz

troska o estetykę pomieszczeń;

3.11. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń;

3.12. Współdziałanie z rodzicami dzieci w sprawach wychowania i nauczania

dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań

wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego

realizowanego w danym oddziale i uzyskiwanie informacji dotyczących

dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3.13. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

3.14. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

3.15. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień

i uchwał;

3.16. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,

wychowawczym, kulturalnym, lub rekreacyjno – sportowym;

 

 

 

 

3.17. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,

a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§24

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.

2. W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze, nauczyciele:

2.1. Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych

i kształcących realizowanych w oddziale;

2.2. Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego

i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości

i umiejętności;

2.3. Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich

do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności,

na jakie natrafiają;

2.4. Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału,

np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

§25

1. Nauczyciele mają prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej

ze strony dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek

i instytucji naukowo – oświatowych.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§26

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich nauczycieli, pracowników

administracyjno – obsługowych, rodziców, dzieci.

 

§ 27

1. Przewiduje się możliwość zmiany statutu lub jego elementów.

Zmiany niniejszego statutu wymagają odrębnych uchwał rady.

 

 

Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 czerwca 2011r.
UCHWAŁA

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

 

z dnia 02 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Do Statutu Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Lipowej wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W §6 przyjmuje się pkt 1. w następującym brzmieniu:

 

 

1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie

oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie

programowej wychowania przedszkolnego, mając na uwadze udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w oddziale przedszkolnym polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a. z niepełnosprawności;

b. z niedostosowania społecznego;

c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d. ze szczególnych uzdolnień;

e. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f. z zaburzeń komunikacji językowej;

g. z choroby przewlekłej;

h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i. z niepowodzeń edukacyjnych;

j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

1.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym  rodzicom uczniów i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

1.3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i nieodpłatne.

1.4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

1.5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący
w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej „specjalistami”.

1.6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a. rodzicami uczniów;

b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c. placówkami doskonalenia nauczycieli;

d. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

e. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

1.7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest udzielana z inicjatywy:

a. ucznia;

b. rodziców ucznia;

c. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

d. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z

uczniem;

e. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

f. poradni;

g. asystenta edukacji romskiej;

h. pomocy nauczyciela;

i. pracownika socjalnego;

j. asystenta rodziny;

k. kuratora sądowego.

1.8. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

a. bieżącej pracy z uczniem ;

b. zajęć rozwijających uzdolnienia;

c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

d. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

e. porad i konsultacji.

1.9. W oddziale przedszkolnym  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

1.10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

1.11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

1.12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

1.13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może

przekraczać 4.

1.14. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami
utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

1.15. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia

specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści

posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

1.16. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w

uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.17. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup

wychowawczych i specjaliści.

1.18. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym rozpoznają odpowiednio indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

1.19. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości

dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

1.20. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżą̨cej pracy z uczniem i informują o tym

wychowawcę grupy.

1.21. Wychowawca grupy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie
objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

1.22. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w formach, o których mowa w pkt 1.8., wychowawca grupy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla
poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.23. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej, o których mowa w § 12 Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie

godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

1.24. Wychowawca grupy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz -
w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem,
poradnią lub innymi osobami, o których mowa powyżej.

1.25. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w oddziale przedszkolnym lub innej placówce, wychowawca grupy
 
planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte
w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt5 Ustawy o Systemie Oświaty.

1.26. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona powyżej osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.

1.27. Zapisy ustępów 1.22–1.26 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

1.28. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy,
a w przypadku form, o których mowa powyżej - także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą
realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty.
Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony
dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa powyżej.

1.29. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej, o których mowa powyżej
Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie

godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

1.30. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ustępie 1.28  pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym dla zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty.

1.31. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty.

1.32. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie

edukacyjno terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem,
zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.

1.33. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.

1.34. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia.

 

2. Do § 23 dodaje się punkt 3.18 w brzmieniu „Wychowawca grupy planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym”.

 

 

 

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                           Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

                                                                     Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

 


                                                     UCHWAŁA

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

 

                                          z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Oddziałów Przedszkolnych

           przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zygmunta Berlinga

                                             w Lipowej

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Do Statutu  Oddziałów Przedszkolnych  wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W §4 skreśla się punkt 3 w istniejącym brzmieniu i zastępuje następującym zapisem „Oddziały przedszkolne pracują w godzinach od 800 do 1300  i od 1300 do 1500
 
w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny pracy oddziałów  mogą ulec zmianie w dni, kiedy odbywają się zajęcia z religii”.

 

 

2. W §5 skreśla się punkt 6.1 w istniejącym brzmieniu i zastępuje następującym zapisem „Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,
w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany  do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić”:    

a) z dziećmi w wieku 3—4 lat — około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5—6 lat — około 30 minut.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                   Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

                                                   Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej


UCHWAŁA

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

 

z dnia 06 marca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Oddziałów Przedszkolnych

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zygmunta Berlinga

w Lipowej

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Do Statutu  Oddziałów Przedszkolnych  wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 17 skreśla się punkty od 1 do 9 zasad rekrutacji w istniejącym brzmieniu, zastępując zapisem w punkcie
1 „Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest w oparciu

o zasady opracowane przez organ prowadzący Gminę Grodków w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                   Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

                                                   Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( Środa, 27 Styczeń 2016 13:11 )
 
realizacja: Marek Beneda