Statut PSP Lipowa PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) Email
Wpisany przez Administrator   

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ZYGMUNTA BERLINGA

W LIPOWEJ

Na podstawie Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 541), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624                 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie   w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz. 222), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z13 lipca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. Nr 130, poz. 906).

 

 

 

 

                                                                        § 1.
1. Nazwa nr i siedziba szkoły
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZYGMUNTA BERLINGA W LIPOWEJ

2. Adres:  Lipowa 79

     49-200 Grodków

                                                                    § 2.
Nazwę szkoły ustala się w pełnym brzmieniu.
Pełnej nazwy używa się także na pieczątkach i stemplach.
                                                                    § 3.
Inne informacje o szkole.
1. Organem prowadzącym szkołę jest URZĄD MIEJSKI W GRODKOWIE
2. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.
3. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne.

4. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat;  funkcjonuje od  5 do 7 godzin dziennie,
5.Obwód szkoły tworzą następujące miejscowości: Lipowa, Gola Grodkowska, Osiek Grodkowski, Przylesie Dolne, Głębocko, Żelazna, Wierzbnik.
6.Za całość pracy szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły.
7. Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy, rodziców.
Obsługa finansowo-księgowa szkoły znajduje się w GMINNYM ZARZĄDZIE SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI w GRODKOWIE.

Cele i zadania szkoły

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

2)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie przez wspólne działanie nauczycieli, wychowawców, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i rodziców, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

3)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły i współdziałających z nią rodziców.

 

2.      Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły,

 a w szczególności:

1)      podnoszenie poziomu kultury osobistej ucznia w kontaktach z rówieśnikami

i dorosłymi w szkole i poza nią;

2)      kształtowanie wrażliwości na dobro, prawdę i piękno;

3)      kształtowanie obowiązkowości i odpowiedzialności;

4)      kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w rozwiązywaniu problemów;

5)      kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej ucznia.

3.      Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z programu profilaktycznego,

a w szczególności:

1)      promowanie zdrowego stylu życia;

2)      zapobieganie zagrożeniom;

     3)zachęcanie do abstynencji.

4.      Szkoła poprzez realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego zapewnia uczniom:

1)      podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

2)      pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

3)      niepełnosprawnym opiekę w szkole, zgodnie z możliwościami i warunkami technicznymi szkoły;

4)      nauczanie indywidualne (zgodnie z odrębnymi przepisami);

5)      indywidualny tok lub program nauki (zgodnie z odrębnymi przepisami);

6)      wydawanie zezwoleń na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

5.      Zadania opiekuńcze szkoły:

1)      opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas lekcji i przerw, w czasie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych pełniona przez nauczycieli prowadzących zajęcia oraz podczas przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów;

2)      opieka nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę (zgodnie z odrębnymi przepisami);

3)      prowadzenie zajęć świetlicowych dla uczniów;

     4)organizacja pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw między zajęciami

 w szkole:

a)      dyżury są organizowane dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i prawidłowej opieki w czasie przerw międzylekcyjnych i bezpośrednio przed lekcjami,

b)     nauczyciele mają obowiązek pełnić dyżury ściśle według opracowanego planu dyżurów w czasie proporcjonalnym do liczby godzin dydaktycznych,

w przydzielonych im miejscach,

c)      dyżur przed lekcjami rozpoczyna się 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji,

d)     nauczyciel dyżurujący powinien przeciwdziałać i zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom przez baczną obserwację, natychmiastową i skuteczną interwencję oraz wdrażanie uczniów do kulturalnego zachowania się w szkole,

6)      zasady opieki nad uczniami przebywającymi na zorganizowanych przez szkołę wycieczkach określają odrębne przepisy;

7)      stała lub doraźna pomoc materialna dla uczniów:

a)      szkoła zapewnia indywidualną pomoc uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stałą lub doraźną pomoc materialną w ramach możliwości finansowych instytucji i organów wspierających działalność szkoły,

b)     uczniów potrzebujących takiej formy pomocy typują wychowawcy klas, lub rada oddziałowa rodziców,

6.      Szkoła wykonuje swoje zadania uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

§ 4

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne stanowi integralną część „Statutu Szkoły” jako załącznik Nr 1

 

 

§ 5

                                                                    Organy szkoły

 

1.      Organami szkoły są:

1)      Dyrektor szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Samorząd Uczniowski,

4)      Rada Rodziców.

2.      Szkołą kieruje dyrektor szkoły.

 

 

§ 6

Dyrektor Szkoły

 

1.      Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

2.      Dyrektor Szkoły wykonuje zadania określone w przepisach prawa ogólnie obowiązującego, odpowiada za całokształt pracy szkoły, między innymi:

1)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny, przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły;

a)      rocznego planu pracy szkoły oraz działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły,

b)     tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,

c)      organizacji zastępstw nauczycieli oraz rozliczeń godzin ponadwymiarowych,

d)     kalendarza roku szkolnego,

e)      informacji o stanie pracy szkoły.

3)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

5)      zatwierdza na wniosek Rady Pedagogicznej plany finansowe;

6)      dba o właściwą współpracę i dobrą atmosferę w szkole;

7)      zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o wyższy stopień awansu zawodowego;

8)      zapewnia możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, a także udział w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;

9)      zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz efektach prowadzonych przez nauczyciela zajęć;

10)  zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela;

11)  powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;

12)  opracowuje plan nadzoru pedagogicznego;

13)  inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

14)  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;

15)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

16)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;

17)  odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego w szkole;

18)  dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów i szkolnym zestawie podręczników;

19)  wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą;

3.      Pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

4.      Dyrektor może powoływać zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, samokształceniowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

5.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)      przyznawania nagród zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Grodkowa

 i regulaminem określającym warunki przyznawania nauczycielom nagród dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

3)      przyznawania nagród pracownikom administracji i obsługi zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem;

4)      wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

5)      występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

6)      oceniania pracy nauczycieli.

6.      Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: Dyrektor Szkoły.

7.      Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego szkoły i instytucjami wspierającymi szkołę.

8.      Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w ustalonym dniu i godzinach podanych do ogólnej wiadomości na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

 

 

 

 

§ 7

Rada pedagogiczna

 

W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni

w szkole.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.      Rada Pedagogiczna odbywa zebrania plenarne przed rozpoczęciem roku szkolnego,

w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

4.      Każdy pracownik pedagogiczny zatrudniony w szkole jest zobowiązany do uczestniczenia w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5.      O terminie i tematyce Rady Pedagogicznej nauczyciele powinni być poinformowani nie później niż na 3 dni przed zebraniem (nie dotyczy nadzwyczajnych spotkań Rady Pedagogicznej ).

6.      Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane na wniosek przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

7.      Obrady Rady Pedagogicznej może prowadzić w wyjątkowych wypadkach

(np. długotrwałej choroby dyrektora) nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

8.      Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej raz w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje

o działalności szkoły.

9.      Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniu jawnym, a w szczególnych przypadkach tajnym na wniosek Rady Pedagogicznej lub dyrektora szkoły.

10.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11.  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

12.  Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4)      uchwalanie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

5)      uchwalanie programu profilaktycznego po zasięgnięciu opinii rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego;

6)      uchwalanie statutu szkoły i jego zmian;

7)      zatwierdzania programów opracowanych przez nauczycieli naszej szkoły;

8)      podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

9)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów,

13.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)      projekty planów finansowych szkoły,

3)      ustalenia  programów wychowania przedszkolnego, szkolnych programów nauczania,

4)      wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych i niepłatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

6)      podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,

7)      w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,

8)      wnioski o indywidualny program lub tok nauki,

9)      średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce,

10)  wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

11)  opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI,

12)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

14.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora

i nagrody Burmistrza Grodkowa.

15.  Komisja do spraw statutu powołana przez Radę Pedagogiczną lub dyrektor szkoły przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia go do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

16.  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

17.  Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

18.  Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§8

Samorząd Uczniowski

 

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski (zwany dalej Samorządem), który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.      Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.      Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo ucznia do poszanowania jego godności osobistej bez względu na osiągane wyniki w nauce;

2)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami;

3)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu oraz znajomości zasad szkolnego oceniania;

4)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

5)      prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

6)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

7)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

8)      prawo do wyrażenia opinii o pracy nauczycieli.

 

§ 9

Rada Rodziców

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady wyboru rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

4. W wyborach, o których mowa w pkt. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny

ze Statutem Szkoły i określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady

 i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców szkoły.

7. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców

    współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,

    władzami oświatowymi i gminnymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

7.      Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.

    

9. Do uprawnień i obowiązków Rady Rodziców należy:

1)       pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;

2)      współpraca  z środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;

3)      wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole;

4)      udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowymi społecznym działającym w szkole;

5)      występowanie do Dyrektora Szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych

 i  przedmiotów nadobowiązkowych;

6)      wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;

7)      występowania do Dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela;

8)      delegowanie  swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;

9)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów działania szkoły

w zakresie wychowania oraz profilaktyki;

10)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 USO;

11)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

12)  występowanie z wnioskami i opiniami w sprawie pracy szkoły do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.

13)  Opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI.

9.      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny

ze statutem szkoły.

     

§ 10

Współpraca szkoły i rodziców

 

1.      Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania

i profilaktyki.

2.      Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny.

3.      Współpraca rodziców ze szkołą polega między innymi na:

1)      poszukiwaniu najbardziej efektywnych form komunikacji w zakresie oferty programowej szkoły i postępów w rozwoju dzieci (wspólne zebrania rady pedagogicznej i przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas, zebrania klasowe, spotkania indywidualne);

2)      podejmowaniu wspólnych inicjatyw zmierzających do poprawy efektywności procesu edukacji i bazy szkoły;

3)      włączaniu rodziców do realizacji imprez organizowanych na terenie szkoły;

4)      wspólnym określaniu priorytetów w pracy szkoły poprzez np. ankiety, dyskusje;

5)      szybkim porozumiewaniu się prezydium Rady Rodziców z dyrekcją szkoły (telefoniczne umawianie spotkań w miarę potrzeb).

4.      Podstawową formą współpracy i kontaktu nauczycieli z rodzicami są spotkania wg zasad określonych w szkolnym ocenianiu..

5.      W czasie spotkań z rodzicami nauczyciele przebywają w wyznaczonych godzinach w pomieszczeniach wskazanych przez dyrektora szkoły i udzielają rodzicom informacji.

6.      W czasie spotkań z rodzicami dyżur pełnią: dyrektor szkoły i nauczyciele.

7.      Prowadzący spotkanie wychowawca, a w szczególnych przypadkach (np. długotrwała choroba wychowawcy) inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, ma obowiązek uwzględnić prawo rodziców do:

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

2)      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów zgodnie z zasadami i kryteriami zawartymi

      w szkolnym ocenianiu;

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka.

8.      Rodzice mają prawo do indywidualnych (poza cyklicznymi spotkaniami) rozmów

 z wychowawcą i nauczycielami w uzgodnionych wcześniej terminach poza godzinami zajęć dydaktycznych.

9.      Nauczyciel ma prawo do wezwania rodziców do szkoły w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji (termin spotkania ustala nauczyciel).

 

§ 11

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

1.      Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców wykonują swoje zadania określone w statucie szkoły, współpracując ze sobą.

2.      Spory pomiędzy organami szkoły rozwiązywane są w szkole pomiędzy przedstawicielami stron sporu. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu przez zainteresowane strony spory te ostatecznie rozstrzyga Dyrektor Szkoły

 

§ 12

Rozwiązywanie konfliktów

 

1.      W rozwiązywanie konfliktów mogą być zaangażowane następujące osoby: wychowawca klasy, nauczyciel, pedagog szkolny, dyrektor, uczeń, rodzic, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel związków zawodowych, inny pracownik szkoły.

2.      Konflikty pomiędzy uczniem a nauczycielem oraz rodzicem a nauczycielem rozwiązywane są w szkole.

3.      W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia konfliktu przez zainteresowane strony, konflikty wymienione w punkcie 2 ostatecznie rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.      Konflikty dotyczące oceniania osiągnięć i postępów edukacyjnych oraz oceniania zachowania rozwiązywane są w myśl zasad szkolnego oceniania oraz szczegółowych kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.

5.      Inne rodzaje konfliktów są rozwiązywane w oparciu o statut szkoły i regulaminy pracy pracowników pedagogicznych, pracy pracowników administracji i obsługi.

 

§ 13

Skargi i wnioski

 

1.      Skargi i wnioski uczniów, rodziców i pracowników szkoły lub innych obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych.

2.      Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw ponoszą pracownicy szkoły zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

3.      Kontrolą i koordynacją działań pracowników w zakresie załatwiania spraw zajmuje się dyrektor szkoły.

4.      Wniesione sprawy, skargi i wnioski są ewidencjonowane w spisach spraw.

5.      Pracownicy przyjmujący interesantów zobowiązani są do:

1)      udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów;

2)      rozstrzygania spraw w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych przypadkach

 do określenia terminu załatwienia;

3)      informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy;

4)      powiadamiania o przedłużeniu  terminu rozstrzygnięcia sprawy;

5)      informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania

od wydanych rozstrzygnięć.

6.      Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie ustnej, pisemnej i telefonicznej.

7.      Osoby do których wnoszone są sprawy przyjmują interesantów w dni pracy w godzinach podanych do ogólnej wiadomości.

8.      Załatwiający sprawę ma prawo sporządzić z przebiegu jej załatwiania notatkę.

9.      Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

§ 14

Organizacja szkoły

 

1.      Terminy rozpoczynania oraz czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę – do dnia 30 maja danego roku.

3.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły,

 z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 15

Oddział przedszkolny

 

1.      W szkole tworzony jest oddział przedszkolny za zgodą organu prowadzącego

na określony rok szkolny.

2.      Liczba dzieci w oddziale  przedszkolnym nie może przekraczać 25.

 

§ 16

Oddziały szkolne

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania dla szkół podstawowych i szkolnym zestawem programów nauczania.

2.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

3.      Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność podziału.

4.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki

i wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

5.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio 24 uczniów i mniej lub 30 uczniów

i mniej, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w punkcie 4, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

6.      Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów lub mniejszych ze względu na warunki lokalowe (za zgodą organu prowadzącego szkołę).

 

 

§ 17

Organizacja zajęć lekcyjnych

 

1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad promocji

i ochrony zdrowia oraz higieny pracy.

2.      Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

3.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone

w systemie klasowo-lekcyjnym.

4.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 18

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

1.      Szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

2.      Zajęcia, o których mowa w punkcie 1; są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

3.      Niektóre zajęcia obowiązkowe i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. „zielona szkoła").

4.      Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powinna wynosić do 5 uczniów. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów.

5.      Zajęcia nadobowiązkowe finansowane przez rodziców mogą się odbywać wyłącznie za zgodą Dyrektora Szkoły.

6.      Szkoła prowadzi zajęcia wspomagające rozwój edukacyjny uczniów ze specyficznymi trudności w nauce. Liczba uczniów powinna wynosić do 8 uczniów.

 

§ 19

Praktyki asystenckie

 

1.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.      Gratyfikacja finansowa dla nauczyciela prowadzącego praktyki zostanie określona na drodze umowy uczelni z nauczycielem prowadzącym praktyki.

 

§ 20

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1 określają odrębne przepisy.

3.      Każdy pracownik szkoły musi posiadać przeszkolenie w zakresie BHP, przepisów przeciw pożarowych oraz ważne okresowe badanie lekarskie.

§ 21

Zakres zadań nauczycieli

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik.

3.      Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji wybranego przez siebie programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego.

4.      Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów w czasie:

1)      zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych planem zajęć;

2)      pełnienia dyżurów;

3)      zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami;

4)      innych zajęć prowadzonych z uczniami.

5.      Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania. Nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursów, zawodów, olimpiad ma obowiązek sprawować nad nimi opiekę w czasie trwania wymienionych imprez w szkole i poza szkołą.

6.      Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

7.      Nauczyciel ma obowiązek:

1)      prawidłowo realizować proces dydaktyczny zgodnie z podstawą programową

i zatwierdzonym szkolnym zestawem programów;

2)      przestrzegać postanowień statutu szkoły;

3)      dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny w czasie swoich zajęć (o awariach, uszkodzeniach lub zniszczeniu powierzonego mu pod opiekę sprzętu informować kierownika administracyjno-gospodarczego lub Dyrektora Szkoły);

4)      udzielać pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu

o rozpoznanie ich potrzeb poprzez:

a)      współpracę z domem rodzinnym,

b)     umożliwienie korzystania z zajęć wyrównawczych organizowanych przez szkołę,

c)      realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby     i zainteresowania uczniów,

5)      indywidualizować proces dydaktyczny:

a)      umożliwiając uczniowi zdolnemu rozwój zainteresowań, zdolności i umiejętności,

b)     dostosować wymagania edukacyjne, na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej

a także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6)      na bieżąco wpisywać temat przeprowadzonej lekcji, sprawdzoną obecność uczniów na lekcji i potwierdzać zgodność wpisu w dzienniku lekcyjnym własnym podpisem;

7)      nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę

w    klasie pierwszej szkoły podstawowej).

8)  sprawować opiekę i prowadzić zajęcia w całej klasie (jeśli zajęcia dzielone są na grupy) podczas nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia w jednej z grup;

9 ) pełnić dyżury według ustalonego harmonogramu w sposób aktywny,

10) nauczyciel wychowania fizycznego i innych zajęć ruchowych zwalnia z ćwiczeń ucznia uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne i odnotowuje ten fakt w dzienniku;

8.      Nauczyciel bezstronnie i obiektywnie ocenia oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów.

9.      Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad i kryteriów zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

10.  Nauczyciel powinien doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej poprzez:

1)      udział w pracach zespołu przedmiotowego;

2)      uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

11.Zmiana nauczyciela uczącego w danej klasie może nastąpić na pisemny umotywowany   wniosek ogółu rodziców uczniów danej klasy od początku roku szkolnego lub o ile jest to możliwe w ciągu zajęć szkolnych.

12.Decyzje o zmianie nauczyciela podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

 

§ 22

Zasady odbywania dyżurów

 

1.      Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do pełnienia dyżurów podczas przerw

w zajęciach według ustalonego harmonogramu.

2. Z pełnienia dyżurów zwolnieni są: dyrektor, wychowawcy świetlicy oraz kobiety w ciąży.

3. Dyżur rozpoczyna się z dzwonkiem na przerwę , a kończy po dzwonku na lekcję.

4. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel, któremu przydzielono zastępstwo doraźne na lekcji po której następuje dyżur.

5. W przypadku kiedy nauczyciel mający zastępstwo na lekcji nie może pełnić dyżuru wyznacza się dyżur doraźny.

6. Opuszczenie dyżuru dozwolone jest tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po uprzednim powiadomieniu innego nauczyciela pełniącego wspólny dyżur.

7. Dyżur należy pełnić aktywnie, pamiętając, że jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom a w szczególności:

- zwracać uwagę na zachowanie uczniów w toaletach,

- dopilnować, aby uczniowie nie opuszczali samowolnie budynku szkoły,

- dopilnować, aby uczniowie nie przebywali na terenie szatni w czasie przerw międzylekcyjnych.

8. Skutki dla nauczycieli, którzy nie pełnią dyżurów:

1) pisemne wyjaśnienie nieobecności na dyżurze,

2) kara upomnienia,

3) kara nagany.

 

§ 23

Prawa nauczycieli

 

Nauczyciel ma prawo do:

1.      Podmiotowości w życiu szkoły, warunków sprzyjających rozwijaniu samorządności i samodzielności w pracy i do jej doskonalenia, a w szczególności do:

1)      inicjowania i udziału w tworzeniu aktów normatywnych regulujących życie szkoły,

 w tym między innymi statutu i regulaminów

2)      wzbogacania tradycji i ceremoniału szkoły

3)      nowatorstwa pedagogicznego

4)      upowszechniania własnych doświadczeń pedagogicznych wśród nauczycieli.

2.      Zapewnienia warunków do realizacji statutowych zadań szkoły, w szczególności do pracy w warunkach odpowiadających normom i przepisom BHP.

3.      Otrzymania pomocy niezbędnej do realizacji statutowych zadań szkoły oraz doskonalenia zawodowego, a w szczególności do korzystania ze wszystkich pomocy i urządzeń

na terenie szkoły.

4.      Wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

5.      Opracowania własnego programu nauczania.

6.      Wyboru metod nauczania i wychowania oraz środków dydaktycznych, w szczególności do:

1)      indywidualizacji procesu dydaktycznego;

2)      samodzielnego kształtowania tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy zgodnie

 z przyjętym programem wychowawczym szkoły i programem profilaktycznym.

7.      Sprawiedliwej, obiektywnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami oceny jego pracy.

8.      Wynagrodzenia zasadniczego i dodatków zgodnych z przepisami i adekwatnych

do wkładu i rezultatów jego pracy oraz do nagród i odznaczeń.

9.      Zatrudnienia w wymiarze godzin zgodnym z obowiązującymi przepisami.

10.  Poszanowania jego uprawnień socjalnych, urlopowych, emerytalnych i w zakresie zdrowia, w szczególności do korzystania z funduszu socjalnego i współtworzenia kryteriów, zasad i sposobu jego podziału.

 

§ 24

Zespoły nauczycielskie

 

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym etapie tworzą zespół, którego zadaniem jest

       opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku        

       w szkole.

2.      Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

4.      Cele i zadania zespołu przedmiotowego

a)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, ścieżek międzyprzedmiotowych, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

b)      wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)      współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia;

d)     wspólne opiniowanie przygotowywanych i prowadzonych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

5.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach szkolnych i oddziałach przedszkolnych tworzą zespół, którego celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  uczniom.

6.      Koordynatorem pracy zespołu jest nauczyciel wchodzący w skład zespołu.

7. Do zadań zespołu należy:

       a) rozpoznanie i ustalenie zakresu, w którym uczniowie wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

      b) określenie i przedłożenie najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym;

       c) opracowanie planu działań wspierających bądź indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej najpóźniej do 30 września każdego roku;

d) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:                                                                             - danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.

 

§ 25

Wychowawcy

 

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      W przypadkach uzasadnionych (np. jeżeli wszystkim nauczycielom zostały powierzone wychowawstwa, a jeden z nich przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim) można powierzyć nauczycielowi, za jego zgodą, wychowawstwo drugiego oddziału.

4.      Tryb zmiany nauczyciela wychowawcy:

1)      wniosek o dobór lub zmianę nauczyciela wychowawcy może być zgłoszony przez rodziców tylko na zebraniu rodziców klasy;

2)      wniosek powinien być zaakceptowany przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby rodziców danej klasy;

3)      pisemny wniosek wraz z podpisami rodziców składa Rada Oddziałowa do Dyrektora Szkoły;

4)      wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia do dyrektora szkoły (może być rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie);

5)      w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, jeśli zmiana nauczyciela wychowawcy nie jest możliwa ze względów organizacyjnych w ciągu roku szkolnego, to może ona nastąpić dopiero z początkiem nowego roku szkolnego.

5.      Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

6.      Wychowawca klasy pełni następujące funkcje:

1)      wychowawczo-opiekuńczą;

a)      określa sposoby realizacji założonych celów wychowawczych i opiekuńczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,

b)     otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

c)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i integrującego zespół uczniowski,

d)     ustala treści i formy zajęć tematycznych do realizacji na godzinach do dyspozycji wychowawcy zgodnie z programem wychowawczym, profilaktycznym szkoły

i programem ścieżek edukacyjnych,

e)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

f)      utrzymuje kontakt i współpracuje z rodzicami uczniów (§ 10),

g)     współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc oraz instytucjami na rzecz edukacji i szkoły.

2)      administracyjną;

a)      prowadzi dziennik lekcyjny (za wpisywanie tematów odpowiada nauczyciel prowadzący lekcję),

b)     prowadzi arkusze ocen,

c)      wypisuje świadectwa szkolne,

d)     wykonuje zestawienia, listy i wykazy wg zaleceń dyrektora szkoły,

e)      prowadzi korespondencję z rodzicami,

f)      nadzoruje sprawy finansowe samorządu klasowego,

g)     wykonuje inne prace administracyjne dotyczące zespołu klasowego (między innymi na polecenie dyrektora szkoły).

7.      Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

§ 26

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

 

1. W szkole spośród członków rady pedagogicznej powołuje się koordynatora do spraw  

     bezpieczeństwa.

2. Do zadań koordynatora w szczególności należy:

            1)  Przyjmowanie od uczniów i nauczycieli informacji i uwag dotyczących bezpieczeństwa.

            2)  Integracja działań w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych.

            3)  Współpraca ze środowiskiem, w tym z Kuratorium Oświaty, Policją, Prokuraturą, Sądem dla Nieletnich i innymi instytucjami mogącymi pomóc szkole w rozwiązywaniu problemów.

            4)  Inicjowanie zmian w dokumentach szkolnych związanych z bezpieczeństwem uczniów.

 

§ 27

Instytucje wspierające szkołę

 

1.      System oświaty wspierają organizacje pozarządowe,  osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

2.      W zakresie oddziaływań psychologiczno – pedagogicznych szkoła współpracuje

z następującymi instytucjami:

1)      Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

a)      diagnozowanie dzieci na prośbę rodziców lub wychowawcy klasy,

b)     prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci klas I-III z zaburzonym zachowaniem,

c)      prowadzenie zajęć rozwijających aktywność twórczą dzieci,

d)     prowadzenie zajęć logopedycznych i reedukacyjnych dla dzieci dyslektycznych oraz dla dzieci z deficytem rozwojowym,

e)      prowadzenie warsztatów psychologicznych dla uczniów klas IV-VI,

f)      prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców,

3.      W zakresie materialnym szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

1)         Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - refundacja kosztów obiadów dla dzieci

z rodzin najuboższych;

2)         Urzędem Miasta Grodkowa;

a)      przyznawanie szkole dotacji celowych dla dzieci z rodzin potrzebujących;

b)      przyznawanie stypendiów uczniom szczególnie wyróżniającym się w nauce;

c)      przyznawanie stypendiów socjalnych uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

3)         Polskim Czerwonym Krzyżem,

a)    udzielanie pomocy rzeczowej.

4. W zakresie profilaktyki szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:

1)         Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich – współpraca z kuratorami sądowymi;

2)         Powiatową Komendą Policji w Grodkowie – z Zespołem do spraw Patologii

i Nieletnich, Sekcją Ruchu Drogowego.

5. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

6. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa

w ust. 5), wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

 

 

§ 28

Świetlica szkolna

 

1.      Dla uczniów, którzy  ze względu na  organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3.      Świetlica pracuje w dni zajęć szkolnych w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców oraz możliwościami szkoły.

4.      Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii w czasie trwania tych lekcji.

5.      Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów dziecka.

 

§ 29

Zakres zadań wychowawców świetlicy

 

1.      Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są nauczyciele-wychowawcy.

2.      Wychowawca świetlicy odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów w ramach prowadzonych zajęć. W czasie pełnienia swych obowiązków przestrzega zasad BHP.

3.      Wychowawca świetlicy ma obowiązek:

1)      opracować szczegółowy plan pracy zajęć i przedstawić go w wyznaczonym terminie dyrektorowi szkoły;

2)      objąć opieką dzieci czekające w szkole na zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne;

3)      udzielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych stosując zasadę indywidualizacji pracy z uczniem słabym;

4)      rozwijać zainteresowania uczniów zdolnych;

5)      w działaniach swych współpracować z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz rodzicami;

6)      dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt zgromadzony w świetlicy i powierzony jego opiece.

4.      Formy zajęć:

1)      zabawy integracyjne ruchowo - taneczne i inne;

2)      zajęcia  literacko-plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik;

3)      zajęcia z wykorzystaniem książek i środków audiowizualnych.

5.      Wychowawca świetlicy prowadzi następującą dokumentację: roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej i dziennik zajęć świetlicy.

6.      Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy wynikającym

z programu wychowawczego szkoły oraz tygodniowym rozkładem zajęć.

7.      Wychowawca świetlicy na zlecenie dyrektora szkoły realizuje inne, bardziej szczegółowe zadania.

§ 30          
Organizacja biblioteki szkolnej

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań szkoły 
    
doskonalenia pracy nauczyciela. Posiada jedno pomieszczenie do gromadzenia zbiorów.

2. Brak czytelni uniemożliwia rozwijanie wszystkich funkcji biblioteki. Godziny pracy 

    biblioteki pozwalają na korzystanie z jej zbiorów w czasie lekcji i po ich zakończeniu.

4.      Zadania nauczyciela bibliotekarza:

   1) Jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie

       w  należytym stanie, prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego

       i informacyjnego uczniów, organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły.

 

 

 

§ 31

Zakres zadań innych pracowników szkoły

 

1.      Innymi pracownikami szkoły są:

1)      pracownicy administracji;

2)      pracownicy obsługi.

2.      Do zadań pracowników administracji należy:

1)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

2)      organizowanie pracy kancelaryjno – biurowej;

3)      nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów;

4)      prowadzenie gospodarki materiałowej;

5)      dbałość o majątek trwały i ruchomy, budynek i teren szkoły;

6)      przeprowadzanie wstępnych szkoleń w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;

7)      sprawy kadrowe personelu pedagogicznego, administracji i obsługi;

8)      opracowywanie sprawozdawczości statystycznej;

9)      prowadzenie gospodarki kasowej;

10)  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i finansach publicznych;

11)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

12)  dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

13)  prowadzenie spraw związanych z żywieniem w stołówce szkolnej;

14)  wykonywanie innych prac określonych w indywidualnych zakresach obowiązków.

3.      Do zadań pracowników obsługi należy:

1)      utrzymanie szkoły w stałej czystości;

2)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

3)      informowanie o zauważonych usterkach;

4)  wykonywanie innych prac określonych w indywidualnych zakresach obowiązków

4.  Zadania pracowników nie będących nauczycielami związane z bezpieczeństwem uczniów

1) informowanie Dyrektora lub nauczycieli o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów

     oraz interwencja bezpośrednia w sytuacjach zagrożenia;

2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów,

3) udzielanie pomocy nauczycielom w sytuacjach szczególnych (ewakuacja, zagrożenie zdrowia)
 

§ 32

Stołówka szkolna

 

1.      Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2.      Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej  ustala Rada Gminy.

 

§ 33

Uczniowie szkoły

 

1.      Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół.

2.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat i trwa do ukończenia 18-ego roku życia.

3.      Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zaleconego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

5.      Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

6.      Szkoła zapewnia wszystkim dzieciom zamieszkującym w jej obwodzie miejsce w szkole.

7.      Do szkoły mogą być przyjmowane dzieci spoza rejonu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

8.      Za wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.

9.      W celu przestrzegania obowiązku szkolnego prowadzone są:

1)      księga ewidencji dzieci;

2)      księga uczniów;

3)      korespondencja w sprawie uczniów spoza obwodu.

 

 

 

 

 

§ 34

Prawa uczniów

 

Uczeń ma prawo do:

1.      Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

2.      Znajomości obowiązujących w danym oddziale programów nauczania oraz wymagań, zasad i kryteriów zawartych w szkolnym ocenianiu.

3.      Aktywnego zdobywania wiedzy, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania wyjaśnienia tych problemów.

4.      Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

5.      Obiektywnej oceny zachowania i osiągnięć w nauce zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami szkolnego oceniania.

6.      Jawnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

7.      Przedstawienia nauczycielom, wychowawcy klasy, opiekunowi Samorządu Uczniowskiego,  Samorządowi Uczniowskiemu,  i Dyrektorowi Szkoły, Radzie Rodziców swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy w ich rozwiązaniu.

8.      Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

9.      Poszanowania godności osobistej.

10.  Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się

 w organizacjach działających w szkole.

11.  Inicjowania i organizowania imprez, akcji i itp. w klasie za zgodą wychowawcy, w szkole za zgodą dyrektora.

12.  Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów przez uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych uwzględniając w szczególności ich potrzeby rozwojowe np.

 w kołach zainteresowań, kołach przedmiotowych i zajęciach sportowych.

13.  Reprezentowania klasy i szkoły w konkursach, przeglądach, itp. zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

14.  Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych, za zgodą i wiedzą osób ponoszących materialną odpowiedzialność za to mienie, na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

15.  Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

16.  Pomocy nauczycieli w przypadku trudności w nauce.

17.  Korzystania z poradnictwa  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

18.  Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami i finansowymi możliwościami szkoły.

19.  Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie gminy na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 35

Obowiązki uczniów

 

1.      Uczeń ma obowiązek systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych

i w życiu szkoły, a w szczególności:

1)      bezwzględnie respektować postanowienia statutu szkoły, uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz obowiązujące regulaminy;

2)      uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

3)      wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad poszerzeniem wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;

4)      prowadzić zeszyty zgodnie z wymaganiami nauczycieli;

5)      przynosić podręczniki, pomoce i materiały wskazane przez nauczyciela

6)      odrabiać ustne i pisemne prace domowe;

7)      być punktualnym;

8)      zachowywać się w sposób umożliwiający sobie i innym pełne uczestnictwo

w zajęciach

9)      brać udział w apelach, uroczystościach, imprezach, akcjach i pracach na rzecz szkoły.

2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do innych uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i innych osób w szkole,

a w szczególności:

1)      postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły;

2)      nie uwłaczać niczyjej godności osobistej;

3)      szanować cudze poglądy i przekonania;

4)      być taktownym;

5)      używać właściwych form grzecznościowych;

6)      nie zachowywać się agresywnie, arogancko i lekceważąco;

7)      nie używać wulgarnych słów.

3.      Uczeń jest odpowiedzialny za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój

w szczególności przez:

1)      przestrzeganie obowiązujących zasad zachowania w czasie lekcji, przerw i innych zajęć organizowanych przez nauczycieli w szkole i poza nią;

2)      rozwiązywanie konfliktów w kulturalny sposób, bez użycia siły;

3)      bezwzględne przestrzeganie zakazu przynoszenia do szkoły przedmiotów i substancji będących zagrożeniem dla życia i zdrowia;

4)      bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i narkotyków;

5)      przestrzeganie zasad higieny osobistej;

6)      dbałość o czystość i schludność swego ubioru;

7)      noszenie na lekcjach wychowania fizycznego schludnego, higienicznego stroju sportowego;

8)      dopuszcza się noszenie biżuterii wyłącznie takiej, która nie zagraża bezpieczeństwu ucznia.

4.      Uczeń powinien dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole w szczególności przez:

1)      poszanowanie mienia szkolnego;

2)      utrzymywanie czystości i porządku w szkole;

3)      szanowanie własnej i cudzej własności;

4)      naprawienia szkody materialnej, którą spowodował umyślnie lub wywołał przez działanie niezgodne z zasadami zachowania się w szkole;

5)      nie przynoszenie do szkoły cennych przedmiotów nie będących wymaganymi przez szkołę pomocami naukowymi.

5.      Uczeń ma obowiązek przedstawienia pisemnej prośby rodziców w celu uzyskania wcześniejszego zwolnienia z obowiązkowych zajęć szkolnych w danym dniu. W razie nagłej choroby ucznia może on być zwolniony do domu tylko pod opieką rodzica.

6.      Uczeń ma obowiązek przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności. Usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną, zawierać przyczynę nieobecności i być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów lub inne uprawnione osoby). Usprawiedliwienie należy złożyć w terminie 7 dni po powrocie do szkoły u wychowawcy klasy. Usprawiedliwienie nieobecności może być nieuwzględnione w przypadku złożenia go po terminie lub nie podpisania przez uprawnioną osobę a także, gdy jego treść jest sprzeczna ze stanem faktycznym.

7.      Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć w szkole.

§ 36

Nagrody i kary

 

1.      Wychowawca ma obowiązek informować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

2.      Uczeń może być nagrodzony za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia

i właściwe wykorzystywanie swych praw, a w szczególności za:

1)      rzetelną naukę;

2)      wzorową postawę;

3)      osiągnięcia sportowe, artystyczne itp.;

4)      osiągnięcia w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

5)      odwagę cywilną.

3.      Z wnioskiem o nagrodzenie lub ukaranie ucznia może wystąpić:

1)      do wychowawcy klasy: rada samorządu uczniowskiego, nauczyciel, rada rodziców,  lub inni pracownicy szkoły;

2)      do Dyrektora Szkoły: Samorząd Uczniowski, Wychowawca, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna.

4.      Stosuje się następujące formy nagród i wyróżnień:

1)      pochwała wobec klasy udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela;

2)      pochwała dyrektora szkoły udzielona wobec uczniów szkoły;

3)      dyplom uznania przyznany przez wychowawcę, nauczyciela lub dyrektora szkoły;

4)      nagrody rzeczowe przyznawane przez wychowawcę, dyrektora szkoły lub radę rodziców;

5)      świadectwo z wyróżnieniem uzyskuje uczeń począwszy od klasy IV, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania;

6)      list gratulacyjny dyrektora szkoły do rodziców ucznia kończącego szkołę.

5.      Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

6.      Uczeń może być ukarany za rażące naruszenie obowiązków ucznia, a w szczególności za:

1)      częste, nieusprawiedliwione spóźnienia;

2)      wulgarne, agresywne zachowanie;

3)      wagarowanie, zbiorową lub indywidualną ucieczkę z lekcji;

4)      kradzież;

5)      oszukiwanie;

6)      umyślne zniszczenie mienia szkoły lub innych osób;

7)      wyłudzanie pieniędzy i innych przedmiotów;

8)      fizyczne, psychiczne znęcanie się nad koleżankami, kolegami lub innymi osobami;

9)      znęcanie się nad zwierzętami;

10)  próby picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających lub narkotyków.

7.      Stosuje się następujące kary za czyny udowodnione:

1)      upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem;

2)      upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec klasy;

3)      pisemne upomnienie ucznia przez nauczyciela w zeszycie uwag;

4)      ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia;

5)      pozbawienie możliwości udziału w imprezach nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę;

6)      upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły;

7)      w przypadkach popełnienia przez ucznia wysoce nagannych czynów dyrektor szkoły za zgodą Opolskiego Kuratora Oświaty może przenieść ucznia do innej szkoły.

8.      Uczeń (rodzice lub prawni opiekunowie) zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód.

9.      Tryb odwołania się od decyzji o ukaraniu ucznia:

1)      uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji o ukaraniu do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od powiadomienia o wymierzeniu kary przez złożenie podania z uzasadnieniem wniosku;

2)      dyrektor szkoły rozpatruje podanie w ciągu 14 dni od daty jego przyjęcia i informuje rodziców ucznia o podjętej decyzji. Od decyzji dyrektora można odwołać się do Opolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

§37

Postanowienia końcowe

 1. Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki stanowią załączniki Nr2, Nr3 niniejszego statutu. Statut Oddziałów Przedszkolnych stanowi integralną część Statutu Szkoły.

 

 

 

§ 38

Sposób nowelizacji statutu

 

1.      Projekty zmian Statutu Szkoły przygotowuje komisja do spraw aktualizacji dokumentów szkolnych (komisję powołuje dyrektor szkoły) dostosowując je do zmian przepisów prawa.

2.      Projekty zmian komisja przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

3.      Dyrektor Szkoły przygotowuje projekt uchwały po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w sprawie zmian w statucie.

4.      Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę zmieniającą statut.

5.      Tekst jednolity Statutu Szkoły publikuje się po trzech nowelizacjach.

 

 

 

 

 

§ 39

Dostępność Statutu Szkoły

 

1.      Statut jest opublikowany w formie pisemnej.

2.      Statut jest dostępny w szkole.

3.      Aktualny statut i jego zmiany są dostępne na stronie internetowej szkoły.

 

§ 40

Postanowienia końcowe

 

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny.

3.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

5.      Wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza na terenie szkoły może być prowadzona jedynie za pisemną zgodą Dyrektora Szkoły.

 

 

 

Statut Szkoły został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej

w dniu 26.02.2013r.

 

 

 

 

UCHWAŁA

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

 

z dnia 02 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej                
  
w Lipowej

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Do Statutu Publicznej Szkoły  Podstawowej  w Lipowej wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Do działu „Cele i zadania szkoły” dodaje się punkt 7 w brzmieniu „Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole”

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a. z niepełnosprawności;

b. z niedostosowania społecznego;

c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d. ze szczególnych uzdolnień;

e. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f. z zaburzeń komunikacji językowej;

g. z choroby przewlekłej;

h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i. z niepowodzeń edukacyjnych;

j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów                      
  
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący
w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w

szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej „specjalistami”.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a. rodzicami uczniów;

b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c. placówkami doskonalenia nauczycieli;

d. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

e. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

a. ucznia;

b. rodziców ucznia;

c. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

d. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z

uczniem;

e. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

f. poradni;

g. asystenta edukacji romskiej;

h. pomocy nauczyciela;

i. pracownika socjalnego;

j. asystenta rodziny;

k. kuratora sądowego.

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

a. klas terapeutycznych;

b. zajęć rozwijających uzdolnienia;

c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

d. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

e. warsztatów;

f. porad i konsultacji.

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Klasy terapeutyczne tworzy się według przepisów zawartych w Rozporządzeniu ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może

przekraczać 8.

12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

13. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi
trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

14. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może

przekraczać 4.

15. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami
utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

16. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.

17. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut,
zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

18. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia

specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści

posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

19. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno wyrównawczych i zajęciach
specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w

uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

20. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup

wychowawczych i specjaliści.

21. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale zerowym i szkole

rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne

możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

22. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale zerowym i szkole

prowadzą w szczególności:

1) w oddziale zerowym - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości

dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2) w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu

rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły

podstawowej - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub

b) szczególnych uzdolnień;

23. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżą̨cej pracy z uczniem i informują o tym

wychowawcę klasy.

24. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

25. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w §12, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym
poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

26. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej, o których mowa w § 12
Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie

godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

27. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami,

wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem,

poradnią lub innymi osobami, o których mowa powyżej.

28. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,

szkole lub innej placówce, wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt5 Ustawy o Systemie Oświaty.

29. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona powyżej osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.

30. Zapisy ustępów 23–29 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub
opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

31. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa powyżej -
także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa powyżej.

32. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej, o których mowa powyżej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie

godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

33. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ustępie 31, pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla

ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o

Systemie Oświaty.

34. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty.

35. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielając
y uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie

edukacyjno terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.

36. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców

ucznia.

37. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy
będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia.

 

2. W § 24 „Zespoły nauczycieli” w punkcie 5 dopisuje się po wyrazie uczniom „z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz niepełnosprawnych  i  niedostosowanych społecznie”.

 

W punkcie 7 skreśla się podpunkty a, b, c, d, zastępując podpunktami w nowym brzmieniu:

a. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno terapeutyczny po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia,

b. program opracowuje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

c. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do  której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły,

d. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb,

e. Nie rzadziej niż raz w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając ocenę efektywności
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi iw miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

f. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 

3. Do § 25 dodaje się punkt 8 w brzmieniu „Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                           Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

                                                                     Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

 

UCHWAŁA

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

 

z dnia  06   marca  2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej                
  w Lipowej

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§1.Do Statutu Publicznej Szkoły  Podstawowej  w Lipowej wprowadza się następujące   zmiany:

w§ 33 do punktu pierwszego dodaje się podpunkty w następującym brzmieniu:

 

1a. Zapisy uczniów do klasy pierwszej odbywają się od 2 stycznia do 31 marca.

1b. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

1c. Do szkoły przyjmuje się dzieci:

            a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

            b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli są wolne miejsca.

            c) postępowanie rekrutacyjne dla dzieci z poza obwodu szkoły odbywa się zgodnie opracowanymi zasadami rekrutacji
                do oddziału klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                           Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

                                                                     Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

 

 

UCHWAŁA  NR 5/2015

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

z dnia 26 sierpnia 2015r.

 

 

W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Do Statutu  Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej  wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1.       Do działu „Cele i zadania szkoły” dodaje się punkt 4 w brzmieniu
„ umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie

i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami”

2.       Do działu „ Kompetencje Dyrektora Szkoły” dodaje się punkt 20 w brzmieniu
„odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia”

3.       Do działu „Kompetencje Rady Pedagogicznej” dodaje się punkt 10 w brzmieniu
„ ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły”

4.       Do działu „Organizacja Szkoły” dodaje się punkt  5  w brzmieniu
„ z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych danych przez szkołę w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci,
nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać     i sposób przekazywania tych informacji”

5.       Do działu „Organizacja Szkoły” dodaje się punkt 6 z podpunktami w brzmieniu „ zajęcia edukacyjne w klasach I-III
szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów”

a.       W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć                                        
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego

w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów
jest zwiększona ponad liczbę
określoną [nie więcej niż 25 uczniów]

b.      Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału,  zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną  na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

c.       Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona     w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

d.      Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono  może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

6.       Do działu „Organizacja Szkoły” dodaje się punkt 7 w brzmieniu „ podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są”:

a.      obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne

z zakresu kształcenia ogólnego

b.      dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: ) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

c.       zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

d.      zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e.      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

f.        Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii),
zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wiedza o życiu seksualnym człowieka),
organizowane w trybie określonym w tych przepisach.

g.      Zajęcia edukacyjne, o których mowa w  podpunkcie ”b” organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

i rady rodziców

h.      Zajęcia wymienione w podpunktach a,  c, d, e mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                           Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

                                                                     Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
realizacja: Marek Beneda