Ocenianie wewnątrzszkolne

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

 

Rozdział I

Założenia ogólne

 

 1. 1. Ocenianie opiera się na wymaganiach edukacyjnych określonych w podstawie programowej i programach nauczania ustalonych
  dla poszczególnych przedmiotów.

 

 2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Ocenianie jest procesem zbierania informacji o postępach edukacyjnych ucznia.

 

 1. 4. Ocenianie ma na celu pomóc uczniowi w samodzielnym rozwoju i motywować

do dalszej pracy.

 

 1. Ocenianie dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji,

o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 1. 6. Ocenianie wewnątrzszkolne określa warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. 7. Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zawarte są

w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

 

 1. Zasady i warunki przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej reguluje rozporządzenie
  MENiS z dnia 30. 04. 2007r. (Dz. U. nr 3 poz.9)2008

 

 1. 9. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach

w nauce, o przewidywanych i wystawionych ocenach śródrocznych i rocznych określa szczegółowo ocenianie wewnątrzszkolne

 

 1. Ocena z religii (etyki) jest uwzględniana przy ustaleniu średniej ocen ucznia.

 

 1. Sprawy konfliktowe rozwiązywane są w kolejności przez: nauczyciela przedmiotu, wychowawcę i dyrektora szkoły.

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

– pierwsze półrocze rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, a kończy w ostatni piątek stycznia albo w ostatnim dniu
nauki przed feriami zimowymi, jeżeli dzień ten wypada wcześniej niż ostatni piątek stycznia,

– drugie półrocze rozpoczyna się w pierwszy dzień nauki po zakończeniu pierwszego półrocza, a kończy w dniu
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza, klasyfikowanie roczne
  przeprowadza się na koniec drugiego półrocza.

 

 1. Ocenianie szkolne dokumentuje się w dziennikach lekcyjnych dla poszczególnych klas

I-VI.

 

 1. Termin klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej ustala dyrektor szkoły

 
Rozdział II

Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego

 

 1. Zasada systematyczności:

– uczeń powinien zostać oceniony przynajmniej 3 razy w ciągu półrocza

– ocenianie winno być planowane i rytmiczne, data i zakres sprawdzianu powinny być

odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. Zasada różnicowania:

– ocenianiu winny podlegać: prace domowe ustne bądź pisemne, prace klasowe, kartkówki,
odpowiedzi ustne, aktywność podczas lekcji i inne formy pracy ucznia

– ocenie powinny podlegać różne obszary aktywności dziecka

– prace domowe mogą być zróżnicowane w zależności od możliwości uczniów

(uwzględnia się opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, indywidualny tok

nauki, szczególne uzdolnienia ucznia)

– wykonując pracę nadobowiązkową lub wykraczającą poziomem wiadomości poza

program uczeń może otrzymać ocenę celującą

           – przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 1. Zasada dokumentowania:

– oceny cząstkowe są na bieżąco zapisywane w dzienniku lekcyjnym

– w klasach I-III wychowawcy sporządzają śródroczne i roczne karty oceny opisowej

– w klasach I-III informacja o bieżącym ocenianiu przekazywana jest w formie ustnej

– oceny śródroczne i roczne w klasach IV-VI znajdują się w dzienniku lekcyjnym

– oceny roczne muszą znajdować się w arkuszach ocen

– pisemne prace klasowe powinny być przechowywane przez nauczycieli przez 1 rok.

 1. Zasada higieny pracy:

– na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów

z przedmiotowym ocenianiem (PO), który zawiera szczegółowe warunki

współpracy i jest zgodny z OW

– uczeń ma prawo do zapowiedzi prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem

– częstotliwość prac przekrojowych – dwie prace w tygodniu zapisane w dzienniku

z tygodniowym wyprzedzeniem ( w różnych dniach tygodnia)

– uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej w terminie i na warunkach

uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu (szczegóły w PO)

– kryteria i punktacja za poprawioną pracę są takie same jak za pracę pierwotną

– kartkówki obejmujące wiadomości z trzech ostatnich tematów bez wcześniejszej
zapowiedzi

– na koniec każdego półrocza nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian

końcowy na warunkach określonych w PO

 

 1. Zasada obiektywności i jawności:

– uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu

– uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny z poszczególnych przedmiotów

oraz z zachowania

– uczeń ma prawo do wglądu wszystkich prac pisemnych, przy czym prace klasowe

przechowuje nauczyciel udostępniając je rodzicom (prawnym opiekunom) na ich

prośbę.

 

 1. Zasada terminowości

– każda praca powinna być sprawdzona, oddana i omówiona w ciągu 14 dni.

 

Rozdział III

Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów

 

 1. Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych:

 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)
  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach
  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej
  dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
  stwierdzono zaburzenia odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić
  na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. Informacja o obniżeniu wymagań edukacyjnych powinna być zapisana w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę
  do wiadomości nauczycieli uczących przedmiotów, co do których stwierdzono konieczność obniżenia wymagań.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego,
  zajęć komputerowych, informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
  opinii o ograniczonych możliwościach

uczestniczenia w nich, wydanej przez lekarza rodzinnego, na czas określony w tej opinii.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
  „zwolniona/zwolniony”
 2. Ocenianie bieżące

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH I-III

1.Uczysz się wspaniale, uczeń pracuje na zajęciach:

 

Edukacja polonistyczna Ma bogaty zasób słownictwa. Prawidłowo konstruuje dłuższą wypowiedź. Wypowiada się logicznie, poprawnie pod względem rzeczowym i gramatycznym. Uzasadnia własny sąd na dany temat. Pięknie recytuje.
Czyta płynnie i w odpowiednim tempie. Zwraca uwagę na znaki przestankowe. Zmienia siłę i ton głosu. Rozumie treść samodzielnie czytanego tekstu. Potrafi bezbłędnie, po jednorazowym przeczytaniu, odpowiedzieć na pytania związane z tekstem ( np. pisemnie).
Pismo jest kształtne a litery prawidłowo połączone i rozmieszczone w liniaturze. W trakcie pisania nie kreśli i nie poprawia. Nie popełnia błędów ortograficznych- pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu. Potrafi poprawnie, samodzielnie ułożyć i zapisać kilka zdań na dany temat w określonej formie (opowiadanie, opis, sprawozdanie, list życzenia).
Edukacja matematyczna Biegle wykonuje obliczenia rachunkowe w podanym zakresie. Samodzielnie rozwiązuje (różnymi metodami) i układa złożone zadania tekstowe. Potrafi wytłumaczyć sposób rozwiązania. Rozwiązuje zagadki i łamigłówki matematyczne oraz potrafi je wymyślać.
Edukacja przyrodnicza Jest wspaniałym obserwatorem i przyjacielem przyrody. Potrafi analizować, opisywać i wyjaśniać zjawiska przyrodnicze. Jego wiedza wykracza poza materiał realizowany na zajęciach. Chętnie dzieli się nią z rówieśnikami.
Edukacja społeczna Świetnie współpracuje z innymi w różnych sytuacjach życiowych, przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych. Wie, jakiej jest narodowości, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.
Edukacja plastyczna Prace plastyczne są niezwykle estetyczne, ciekawie skomponowane i bogate w szczegóły. Wykazuje się dużą wyobraźnią.
Zajęcia techniczne Prace techniczne są niezwykle estetyczne, ciekawie zaprojektowane i bogate w szczegóły. Wykazuje się dużą wyobraźnią. W ciekawy sposób przedstawia pomysły różnych rozwiązań technicznych.
Edukacja muzyczna Słuchając muzyki, potrafi wyrazić swe doznania werbalne i niewerbalne. Wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc- reaguje na zmianę tempa i dynamiki. Zna postawę podczas śpiewania lub słuchania hymnu narodowego.
Wychowanie fizyczne Wyróżnia się sprawnością fizyczną na tle grupy. Jest zwinny i poprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia.
Zajęcia komputerowe Biegle posługuje się komputerem. Sprawnie uruchamia wybrany program komputerowy. Samodzielnie wykonuje ćwiczenie. Umiejętnie operuje myszką.
Język angielski Wspaniale opanował wiadomości i umiejętności z języka angielskiego. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć. Pracuje samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Doskonale pamięta poznany materiał słownikowy i gramatyczny oraz stosuje go podczas lekcji. Jest bardzo aktywny i pilnie wykonuje zlecone prace.

 

2.Uczysz się bardzo dobrze, uczeń pracuje na zajęciach:

 

 

Edukacja polonistyczna Posiada zasób słownictwa odpowiedni do wieku. Wypowiada się na podany temat w kilku logicznie powiązanych ze sobą zdaniach. Podczas recytacji odpowiednio moduluje głos, poprzez intonację oddaje jego nastrój.
Czyta poprawnie, płynnie i wyraziście-uwzględnia modulację głosu. Potrafi zdać sprawę z czytanego tekstu w formie dłuższej wypowiedzi. Bez trudu znajduje fragment na określony temat. Samodzielnie wyodrębnia postacie i porządkuje wydarzenia.
Przepisuje bezbłędnie teksty drukowane i pisane. Popełnia nieliczne błędy (1ort) w pisaniu z pamięci i ze słuchu. Potrafi samodzielnie układać i zapisywać teksy w postaci opowiadań, opisów, sprawozdań itp.
Edukacja matematyczna Sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe w opracowanym zakresie. Nie ma kłopotów z rozwiązywaniem zadań z treścią: prostych i złożonych ( 2 lub 3 działania). Układa proste zadania do podanych działań. Zna własności działań i potrafi je zastosować w praktyce.
Edukacja przyrodnicza Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w przyrodzie. Umie scharakteryzować zmiany zachodzące w różnych porach roku w życiu zwierząt i roślin. Opanował umiejętności pielęgnacyjne związane z hodowlą roślin i zwierząt. Zna i stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Edukacja społeczna Jest sprawiedliwy i prawdomówny, pomaga potrzebującym, właściwie zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników. Zna prawa i obowiązki ucznia i ich przestrzega. Jest zorientowany w otaczającym go świecie ( zna symbole narodowe i wydarzenia historyczne), rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka.
Edukacja plastyczna Prace plastyczne są estetyczne, poprawnie skomponowane. W swoich pracach posługuje się różnymi środkami wyrazu plastycznego
Zajęcia techniczne Prace techniczne są estetyczne, poprawnie zaprojektowane.
Edukacja muzyczna Zna słowa opracowanych piosenek i chętnie je śpiewa. Gra na instrumencie poznane dźwięki i melodie opracowane na zajęciach.
Wychowanie fizyczne Potrafi współdziałać w zespołowych grach sportowych. Chętnie w nich uczestniczy. Poprawnie wykonuje ćwiczenia. Dba o bezpieczeństwo własne i innych.
Zajęcia komputerowe Bardzo dobrze posługuje się komputerem. Biegle operuje myszką. Zna klawiaturę. Uruchamia odpowiednie programy komputerowe. Samodzielnie wykonuje ćwiczenia.
Język angielski Bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności z języka angielskiego. Jest zawsze przygotowany do zajęć. Pracuje samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela. Bardzo dobrze pamięta materiał słownikowy i gramatyczny, który potrafi zastosować podczas lekcji. Jest aktywny i chętnie wykonuje zlecone prace.

 

 

 

3.Uczysz się dobrze, uczeń pracuje na zajęciach:

 

Edukacja polonistyczna Potrafi omawiać obrazek lub cykl obrazków, nadaje im tytuły. W mowie posługuje się zdaniami rozwiniętymi. Do wypowiedzi musi być zachęcany przez nauczyciela.
Czyta poprawnie, popełnia drobne błędy. Potrafi zdać sprawę z czytanego tekstu za pomocą dodatkowych pytań. Wskazuje postacie główne i drugorzędne.
Pisze czytelnie dość szybko i w miarę kształtnie. Prawidłowo rozmieszcza tekst ciągły na stronicy. Wykazuje się znajomością zasad ortograficznych i na ogół potrafi je zastosować podczas pisania z pamięci i ze słuchu, popełnia nieliczne (2 ort) błędy. Potrafi ułożyć i zapisać kilka prostych zdań (2-3) na podany temat.

 

Edukacja matematyczna Opanował rachunek pamięciowy w opracowanym zakresie. Potrafi samodzielnie rozwiązywać każde proste zadanie, chociaż jednym z poznanych sposobów. Zadania złożone rozwiązuje po przeprowadzonej analizie.
Edukacja przyrodnicza Zna pory roku i nazwy miesięcy oraz zmiany w przyrodzie im towarzyszące. Potrafi zachować się w lesie, nad wodą, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Zna zasady poruszania się pieszego i rowerzysty.
Edukacja społeczna Zgodnie współpracuje z innymi. Właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Stara się być dobrym kolegą. Zna zagrożenia ze strony ludzi, umie zwrócić się o pomoc w różnych sytuacjach.
Edukacja plastyczna Zna i posługuje się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego: plama, kreska. Nie zawsze jednak jego prace są estetyczne i wykończone.
Zajęcia techniczne Właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych. Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Jego prace są dobrze wykonane, ale nie zawsze estetyczne.
Edukacja muzyczna Potrafi śpiewać i recytować rytmicznie teksty. Zagra na instrumencie proste melodie.
Wychowanie fizyczne Opanował wszelkie formy aktywności ruchowej: biegi, skoki, rzuty, pełzanie, itp. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo z małymi błędami technicznymi. Wykazuje stałe postępy w usprawnieniu.
Zajęcia komputerowe Dobrze posługuje się komputerem, operuje myszką, zna klawiaturę. Potrafi wykonać dane ćwiczenie.
Język angielski Dobrze opanował wiadomości i umiejętności z języka angielskiego. Stara się być zawsze przygotowanym do zajęć. Z pomocą nauczyciela potrafi wykonać większość zadań. Pamięta i stosuje podstawowy zasób słownictwa i wiadomości gramatyczne. Odpowiada na zadane pytania oraz poprawnie wykonuje zlecone prace.

 

 

 

4.Popracuj więcej, uczeń pracuje na zajęciach:

 

Edukacja polonistyczna W mowie posługuje się najczęściej wyrazami. Wzmaga dodatkowych pytań i poleceń ukierunkowujących jego wypowiedź.
Czyta wolno, głoskując i dzieląc wyrazy na zgłoski. Nie rozumie tekstu po jednorazowym przeczytaniu. Ma duże trudności w wypowiadaniu się na temat utworu literackiego.
Ma trudności w redagowaniu prac pisemnych. Wymaga pomocy nauczyciela w postaci itp.: tekstu z lukami, rozsypanek itp. Wykazuje słabą znajomość zasad pisowni. Robo rażące błędy (5-6) w pisaniu z pamięci i ze słuchu.
Edukacja matematyczna Popełnia błędy przy obliczeniach i zadaniach. Obliczenia wykonuje na konkretach. Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje i układa bardzo proste zadania tekstowe.
Edukacja przyrodnicza Wyróżnia pory roku, przyswoił proste pojęcia. Nie umie samodzielnie obserwować, wymaga obserwacji kierowanej i pomocy w jej dokumentowaniu. Potrafi wymienić po jednej roślinie i zwierzęciu żyjących na lądzie i w wodzie.
Edukacja społeczna Przyswoił proste pojęcia z zakresu życia społecznego ( słabo orientuje się w zagrożeniach ze strony ludzi, sytuacji ekonomicznej rodziny, ma problemy z właściwą oceną sytuacji zagrażających jego bezpieczeństwu).
Edukacja plastyczna Czasami niezbyt chętnie podejmuje działania plastyczne dla wyrażania własnych obserwacji i przeżyć.
Zajęcia techniczne Czasami niezbyt chętnie podejmuje działania techniczne dla wyrażania własnych obserwacji i przeżyć.
Edukacja muzyczna Ma kłopoty z poprawnym śpiewaniem, rozpoznaje i naśladuje głosy z otoczenia.
Wychowanie fizyczne Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i nie zawsze chętnie.
Zajęcia komputerowe Słabo posługuje się komputerem. Operuje myszką. Wykonuje ćwiczenie przy pomocy nauczyciela.
Język angielski W zadowalającym stopniu lub słabo opanował wiadomości i umiejętności z języka angielskiego. Stara się być przygotowanym do zajęć. Z pomocą nauczyciela potrafi wykonać podstawowe zadania. Częściowo lub w niewielkim stopniu pamięta i stosuje podstawowy zasób słownictwa i wiadomości gramatyczne. Odpowiada na proste pytania oraz stara się poprawnie wykonywać zlecone prace, choć nie zawsze mu się to udaje. Bywa nieprzygotowany do zajęć, i nie zawsze wykonuje zalecone zadania.

 

 

5.Musisz popracować, uczeń pracuje na zajęciach:

 

Edukacja polonistyczna Nie wyraża chęci mówienia, zapytany odpowiada wyrazami. Nie potrafi nauczyć się i wygłosić
z pamięci żadnego tekstu.
Głoskuje wyrazy, ma kłopoty ze złożeniem wyrazu i jego analizą. Nie rozumie tekstu czytanego głośno i cicho.
Ma kłopoty z liniaturą, źle łączy litery. Przy przepisywaniu myli litery, nie potrafi przepisać tekstu drukowanego.
Nie zna zasad pisowni. Podczas pisania ze słuchu i z pamięci popełnia bardzo dużo błędów ( ponad 7).
Nie wykonuje ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela. Nie odrabia zadań domowych.
Edukacja matematyczna Nie opanował techniki rachunkowej w przewidzianym zakresie. Nie rozumie prostych zadań tekstowych
i nie rozwiąże ich nawet przy pomocy nauczyciela. Nie odrabia zadań domowych.
Nie wykazuje żadnej aktywności w trakcie zajęć.
Edukacja przyrodnicza Nie przyswoił prostych pojęć, które służą do orientacji w rzeczywistości.
Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać problemów
o elementarnym stopniu trudności.
Edukacja społeczna Wyraźnie nie potrafi współdziałać z rówieśnikami i dorosłymi. Nie przestrzega praw i obowiązków ucznia.
Nie jest tolerancyjny. Swoje zabawy organizuje w miejscach niebezpiecznych,
stanowiąc zagrożenie dla siebie i innych. Nie zależy mu na przyswojeniu podstawowych
wiadomości z zakresu życia społecznego.
Edukacja plastyczna Niechętnie podejmuje się prac plastycznych.
Zajęcia techniczne Niechętnie podejmuje się prac technicznych. Niewłaściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych.
Nie dba o bezpieczeństwo własne i innych.
Edukacja muzyczna Nie chce śpiewać, grać. Nie bierze udziału w zabawach przy muzyce i ćwiczeniach rytmicznych.
Wychowanie fizyczne ——————————————————————————————————
Zajęcia komputerowe ————————————————————————————————————————————————————————————————
Język angielski Nie opanował wiadomości i umiejętności z języka angielskiego określonych programem nauczania
na danym poziomie edukacyjnym. Jest często nieprzygotowany do zajęć.
Nie chce podjąć pracy nawet z pomocą nauczyciela. Nie pamięta poznanego słownictwa i nie
stosuje żadnych zasad gramatyki. Nie odpowiada na zadawane pytania, nie wykonuje zleconych zadań.
Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

 

 

 

 

 1. W klasach IV – VI ustala się oceny według następującej skali i przyporządkowanych

im poziomów wymagań:

Poziom wymagań Stopień Oznakowanie cyfrowe
wykraczający celujący 6
dopełniający bardzo dobry 5
rozszerzający dobry 4
podstawowy dostateczny 3
konieczny dopuszczający 2
          – niedostateczny 1

 

3.Dopuszczalne jest uzupełnienie ocen bieżących znakami „ + „ lub „ – „ z wyjątkiem

oceny celującej.

 1. Nauczyciel wystawiający ocenę zobowiązany jest do stosowania takich narzędzi

pomiaru dydaktycznego, które zapewniają obiektywizm oceny.

 

 1. Nauczyciele stosują następujące narzędzia pomiaru dydaktycznego:
 2. a) odpowiedzi ustne
 3. b) prace pisemne sprawdzające dział materiału trwające 1-2godziny lekcyjne

(praca klasowa, sprawdzian test)

 1. c) prace pisemne sprawdzające wiadomości do trzech jednostek lekcyjnych, trwające

do 15 minut (kartkówki)

 1. d) dyktanda
 2. e) karty pracy ucznia
 3. f) testy samokontrolne.

 

 

 1. Ocena opisowa w klasach I-III uwzględnia:

– poziom opanowania przez ucznia wiadomości i

umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej

kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w

nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 1. Ocena prac pisemnych z j. polskiego uwzględnia kryteria oceny pracy stylistycznej

oraz stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję i dysortografię

 1. W pracach pisemnych (prace klasowe, testy) ustala się procentowy przelicznik

punktów na poszczególne oceny:

 

 

 26. Ustalenie ocen z poszczególnych przedmiotów.

1.Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych, według sześciostopniowej skali określonej w OW oraz oceny z zachowania.

 

2.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania –
wychowawca klasy.

 

3.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach wg następującej skali:

–          stopień celujący – 6 / skrót – cel

–          stopień bardzo dobry – 5 / skrót – bdb.

–          stopień dobry – 4 / skrót – bdb.

–          stopień dostateczny – 3 / skrót – ST

–          stopień dopuszczający – 2 / skrót – drop

–          stopień niedostateczny – 1/ skrót – nast.

 

 1. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie według powyższej skali

określa przedmiotowe ocenianie.

 

 1. Bieżące ocenianie (oceny cząstkowe) uczniów reguluje przedmiotowe

ocenianie (PO). W klasach IV – VI stosuję się 6 – stopniową cyfrową skalę ocen.

 

 1. Oceny na bieżąco dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

 

 1. Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek wystawić przewidywaną ocenę w tym ocenę
  niedostateczną śródroczną (roczną) na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
  celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

30. Ustalenie ocen z zachowania.

 1. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i oraz innych osób,
  6. okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Ocenę z zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się

następującej skali:

o   wzorowe            – skrót – wz

o   bardzo dobre      – skrót – bdb

o   dobre                  – skrót – db

o   poprawne           – skrót – pop

o   nieodpowiednie – skrót – ndp

o   naganne             – skrót – ng

 1. Przewidywaną ocenę z zachowania śródroczną( roczną) wystawia wychowawca

na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

4.Na ocenę tą składają się:

 

–          proponowane oceny nauczycieli,

–          samoocena

–          propozycja klasy,

–          propozycja wychowawcy.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania

lub opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

6.Ostateczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej

szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę

klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. Kryteria ocen z zachowania.

OCENY Z ZACHOWANIA- kl. I-III

 

 

WZOROWE

*uczeń wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego,

*jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów,

*cechuje go wysoka kultura osobista,

*wyróżnia się na tle klasy pracowitością i obowiązkowością,

*wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy i szkoły(np. przygotowuje

dodatkowe materiały do lekcji, gazetek, bierze udział w konkursach, wykonuje zadania

dodatkowe dla ochotników),

*jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć,

*nie posiada żadnych uwag negatywnych.

 

BARDZO DOBRE

*uczeń przestrzega regulaminu szkolnego,

*wyróżnia się obowiązkowością i pracowitością,

*uczynny, życzliwy, używa właściwego słownictwa,

*nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

*nie popada w konflikty z rówieśnikami,

*chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły(np. w apelach, akcjach

organizowanych w szkole, 1-2 razy w roku wykonuje zadania dodatkowe),

*solidnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

*jest zawsze przygotowany do zajęć,

*dopuszczalna 1 uwaga negatywna w półroczu i 1 spóźnienie.

 

 

DOBRE

*uczeń na ogół przestrzega postanowień regulaminu szkolnego i poprawnie wypełnia

obowiązki szkolne,

*na polecenie nauczyciela uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły i czyni to chętnie

*jest dobrze przygotowany do zajęć,

*właściwie reaguje na upomnienia,

*zgodnie bawi się z rówieśnikami,

*szanuje mienie własne, kolegów i szkolne, nie zanieczyszcza otoczenia,

*dopuszcza się 3 uwagi negatywne w półroczu i 2 spóźnienia.

 

POPRAWNE

*uczeń nie przestrzega niektórych postanowień regulaminu szkolnego,

*nie pracuje na miarę swoich możliwości,

*zdarza mu się nie przygotować do zajęć lub nie odrobić zadania domowego, ale uzupełnia

braki,

*niezbyt chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły, wykonuje tylko zadania obowiązkowe,

*sporadycznie wdaje się w bójki lub konflikty,

*potrafi przyznać się do winy, przeprosić, używa właściwego słownictwa,

*reaguje na upomnienia,

*dopuszcza się 5 uwag negatywnych w półroczu i 3 spóźnienia.

 

 

 

 

NIEODPOWIEDNIE

*uczeń nie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego,

*często jest nieprzygotowany do zajęć,

*zbyt impulsywny i wybuchowy w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły,

*nie potrafi przyznać się do winy, oskarża innych, używa niewłaściwego słownictwa,

*nie reaguje na upomnienia,

*nagminnie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

*celowo i świadomie źle zachowuje się w klasie i w szkole,

*znikomy udział w życiu klasy i szkoły,

*powyżej 5 uwag negatywnych w półroczu, nagminne spóźnienia.

 

NAGANNE

*uczeń wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego,

*nie przygotowuje się do zajęć, lekceważy obowiązki szkolne,

*nie bierze udziału w życiu klasy,

*przejawia agresywne zachowania w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

jest wulgarny,

*jego zachowanie stanowi zagrożenie dla niego samego i innych,

*rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne,

*wywiera negatywny wpływ na kolegów.

 

 

 

 

 

OCENY Z ZACHOWANIA KL. IV-VI

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:
 •  wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem dla innych;
 •  wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz
 • prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią;
 •  dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;
 •  jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom np. w nauce, uzupełnianiu zaległości);
 •  okazuje szacunek osobom starszym;
 •  rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
 •  jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;
 •  jest uczciwy;
 •  jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory szkolne);
 •  jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 •  reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, akcjach;
 •  wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;
 •  wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;
 •  wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd: ·- przestrzega zasad higieny osobistej;
 • ·- do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór; ·- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
 •  dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających;
 •  bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 •  systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych  nieobecności     i spóźnień
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 •  wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego;
 •  chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
 •  systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji;
 •  nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,
 •  troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia;
 •  dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;
 •  prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
 •  jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;
 •  okazuje szacunek osobom starszym;
 •  rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
 •  dba o swój estetyczny wygląd:
  – przestrzega zasad higieny osobistej;
  – do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór;
  – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
 •  dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
 •  jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;
 •  bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 •  uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 •  przestrzega regulaminu szkolnego;
 •  bierze udział w życiu klasy i szkoły;
 •  dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
 •  systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich;
 •  nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących naruszenia regulaminu szkolnego uwag;
 •  szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;
 •  dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;
 •  jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom szkoły;
 •  jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych;
 •  dba o swój estetyczny wygląd: ·- przestrzega zasad higieny osobistej;
 • ·- do szkoły ubiera się schludnie i skromnie; ·- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
 •  dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;
 •  jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;
 •  przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 1. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
 •  na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły ( zdarzają mu się drobne uchybienia);
 •  uczestniczy w życiu szkoły i klasy;
 •  systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji;
 •  nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych;
 •  poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów;
 •  na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;
 •  przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
 •  przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią;
 •  szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę;
 •  nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi;
 •  stara się unikać kłótni i konfliktów;
 •  wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;
 •  stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);
 •  stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii;
 •  stara się nie spóźniać na lekcje, ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w półroczu;
 1. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:
 •  często łamie zasady regulaminu szkolnego;
 •  lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć);
 •  nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;
 •  ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;
 •  nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu ( brak stroju galowego podczas uroczystości);
 •  nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale;
 •  nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;
 •  nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów;
 •  swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty,
 • samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych);
 •  bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;
 •  ulega nałogom;
 •  często spóźnia się na lekcje, ma od 6 do 25 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w półroczu;
 1. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:
 •  nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
 •  nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego;
 •  nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 • swoim zachowaniem : – uniemożliwia prowadzenie lekcji; ·- daje zły przykład rówieśnikom; ·- wpływa na nich demoralizująco;
  – zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;
 •  prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;
 •  znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;
 •  rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody;
 •  wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny;
 •  ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające)
 • wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, w półroczu opuścił ponad 25 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

Procedura powiadamiania o ocenach

z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.

 

 

 1. Nauczyciele do 10 września każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego
  przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

 

 1. Informacje o wymaganiach edukacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w formie ustnej
  na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

 

 1. 34. Wychowawca klasy informuje uczniów o sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz trybie
  ustalania i odwoływania od oceny do 10 września a jego rodziców

( prawnych opiekunów) na pierwszym w roku szkolnym zebraniu.

 

 1. Informacja przekazywana jest w formie ustnej.

 

 1. Spotkanie odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. Rodzice ( prawni opiekunowie) o postępach swoich dzieci są informowani na:

–          na zebraniach rodziców

–          w ramach konsultacji

–          indywidualnych rozmów wg potrzeb

–          przez wpis do zeszytu przedmiotowego

 

 1. Na spotkaniach z rodzicami:

1.Rodzice ucz. kl. I-III zapoznają się z oceną opisową, która jest dokładną informacją o stanie aktualnej wiedzy, możliwościach
i kierunkach dalszej pracy

2.Rodzice ucz. kl. IV- VI otrzymują wykaz ocen cząstkowych, wraz z informacją ustną o stanie wiedzy oraz zachowaniu dziecka
( wychowanka) w szkole.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniom, przewidziane oceny w tym niedostateczne śródocznych / roczne
  z nauczanych przedmiotów i zachowania na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w każdym półroczu
  przez wpis ołówkiem do dziennika lekcyjnego.

 

 40.Wychowawca klasy ma obowiązek powiadomienia rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidzianych ocenach śodrocznych / rocznych
z nauczanych przedmiotów i zachowania  na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w formie pisemnej.

 

 1. W przypadku nieobecności rodziców ( prawnych opiekunów) na zebraniu, otrzymują onipoprzez ucznia pisemne powiadomienie
  o przewidywanych ocenach.

 

 42.Obowiązkiem rodzica jest podpisanie informacji i zwrot do wychowawcy klasy.

 

 43.W przypadku, gdy informacja zwrotna nie wróci do wychowawcy w terminie 3 dni wychowawca powiadamia rodziców
( prawnych opiekunów)
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

 1. Brak kontaktu rodziców ( prawnych opiekunów) z wychowawcą klasy w ciągu 7 dni

od dnia przekazania informacji o przewidzianych ocenach jest równoznaczne z akceptacją tej oceny.

 

 1. Dokumentacja dotycząca niepromowania ucznia kl. I – III powinna zawierać:

– opinię rodziców ( prawnych opiekunów),

– opinię wychowawcy klasy.

 

 1. O ustalonych ocenach śródrocznych ( rocznych) z przedmiotów i zachowania uczniowie są informowani przed zakończeniem
  zajęć dydaktyczno-wychowawczych w każdym półroczu roku szkolnego.

– nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

 

68a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzamin klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

 

71a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć
  edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
  z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 oraz § 21 ust. 10

 

Procedura ustalania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwrócić się do nauczyciela danych
  zajęć edukacyjnych o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Poprawa oceny następuje po podaniu do wiadomości przewidywanych rocznych ocen
  klasyfikacyjnych, a przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Ponowne sprawdzenie wiadomości i umiejętności nauczyciel przeprowadza w formie pisemnej i ustnej,
  z wyjątkiem informatyki, techniki, muzyki, plastyki i wychowania fizycznego z materiału
  niezbędnego do uzyskania wnioskowanej przez ucznia oceny.
 4. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z informatyki, techniki, muzyki, plastyki i wychowania
  fizycznego ma przede wszystkim formę zdań praktycznych.
 5. Na podstawie oceny uzyskanej ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności nauczyciel
  informuje ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) o podjętej decyzji.
 6. Nauczyciel dokonuje zmiany oceny lub pozostawia przewidywaną ocenę najpóźniej
  w przeddzień posiedzenia rocznej rady klasyfikacyjnej.
 7. W przypadku ustalenia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel
  nanosi zmiany, przekreślając wcześniej ustaloną ocenę i wpisując obok nowa ocenę.
  Fakt ten potwierdza własnym podpisem (parafką).
 8. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

Procedura ustalania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zachowania

 

 1. 95. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwrócić się do wychowawcy
  o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania.
 2. Wychowawca dokonuje analizy zasadności wniosku w oparciu o prowadzoną
  dokumentację wychowawcy klasy (kryteria ocen z zachowania).
 3. W wyniku przeprowadzonej analizy wychowawca ustala nową roczną
  przewidywaną ocenę z zachowania lub pozostawia wcześniej ustaloną.
 4. Wychowawca informuje ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych)
  o podjętej decyzji.
 5. Wychowawca najpóźniej w przeddzień posiedzenia rocznej rady klasyfikacyjnej
  dokonuje zmiany oceny z zachowania lub pozostawia roczną przewidywaną ocenę.
 6. W przypadku ustalenia wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania
  wychowawca nanosi zmiany, przekreślając wcześniej ustaloną ocenę i wpisując obok nową ocenę.
  Fakt ten potwierdza własnym podpisem (parafką).
 7. Dopuszcza się możliwość zorganizowania przez wychowawcę spotkania z uczniem i rodzicami
  (opiekunami prawnymi) ucznia wnioskującymi o podwyższenie oceny w celu wysłuchania argumentów stron.
 8. Ustalona przez wychowawcę w ten sposób ocena z zachowania jest ostateczna
  w tym trybie postępowania.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

Procedura odwołania od niezgodnie z prawem
ustalonej oceny klasyfikacyjnej i oceny z zachowania.

 

 1. 103. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia

mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

104.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły

powołuje komisję, która:

 

 1. a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej

i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć

edukacyjnych;

 

 1. b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

105 Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami).

 

 1. 106. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 1. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 2. c) dwóch nauczycieli z danej szkoły tego,

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 1. b) wychowawca klasy,
 2. c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danej klasie,

 1. f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 2. g) przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,

z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,

z zastrzeżeniem § 21 ust. 1.

 

 1. 109. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
 3. c) zadania (pytania) sprawdzające,
 4. d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin posiedzenia komisji,
 3. c) wynik głosowania,
 4. d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,

o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 

Rozdział XI

System nagród i środków wychowawczych.

 

      

 1. Nagrody:

 

 1. Pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy.

 

 1. Wyróżnienie dyrektora wobec społeczności szkolnej.

 

 1. Nagroda rzeczowa ( książkowa) na koniec roku szkolnego za wyniki w nauce

oraz za szczególne osiągnięcia w działalności pozalekcyjnej.

 

 1. Uczniowie klas 4 – 6, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnęli z obowiązkowych
  zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobre
  zachowanie otrzymują promocję z wyróżnieniem.

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, (jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
  uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75)

 

 1. Za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie uczniowie klas 4, 5, i 6 mogą otrzymać stypendium
  przyznawane przez Szkolną Komisję stypendialną.

 

 

 1. Środki wychowawcze:

 

1.Ustne upomnienie ucznia wobec klasy.

 

2.Upomnienie ucznia z adnotacją w zeszycie uwag.

 

3.Zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

 

 1. Pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz

 

Rozdział XI

Zmiany oceniania wewnątrzszkolnego

 

 1. Zmiany w ocenianiu wewnątrzszkolnym mogą być wprowadzone na wniosek:

1 ) organów szkoły,

2 ) organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zmiany przepisów prawa.

 1. Nowelizacji oceniania wewnątrzszkolnego dokonuje Rada Pedagogiczna
  w formie uchwały po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
 2. Szkoła publikuje tekst jednolity ocenienia wewnątrzszkolnego po czterech nowelizacjach.

 

Uchwała Rady Pedagogicznej w dniu 26.02.2013r.


Uchwała Nr 7/2013

RADY PEDAGOGICZNEJ

Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w statucie szkoły

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2))

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w, szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

 

 • 1

 

W statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale X Procedura odwołania od niezgodnie z prawem ustalonej oceny klasyfikacyjnej i oceny z zachowania
– uchyla się zapis punktu 103 zastępując go następującym brzmieniem:

 

„ Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia
tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”

 

 • 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 • 3

 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

Witold Zaryczański

 

 

Uchwała Nr 6/2015 RADY PEDAGOGICZNEJ Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

 

 

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym będącym załącznikiem

Nr1 statutu szkoły

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2))

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w, szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 • 1 W ocenianiu wewnątrzszkolnym będącym załącznikiem Nr1 statutu Publicznej Szkoły Podstawowej
  w Lipowej wprowadza się następujące zmiany:

 

W rozdziale II „ Zasady oceniania wewnątrzszkolnego” dodaje się do punktu 19 w ostatnim podpunkcie
tekst w brzmieniu:

„a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej”

 

W  rozdziale III  Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania uczniów” dodaje się punkt 5a w brzmieniu

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

W rozdziale IV „Procedura powiadamiania o ocenach z poszczególnych przedmiotów

i z zachowania” dodaje się punkt 47 z podpunktami w brzmieniu:

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę uczniowi ustnie po wystawieniu oceny lub na lekcji po omówieniu prac pisemnych.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 4. Udostępnianie prac pisemnych uczniom odbywa się na lekcji po omówieniu prac pisemnych, a rodzicom na zebraniach
  z rodzicami lub podczas indywidualnych konsultacji                           z nauczycielem.

W rozdziale VI „Egzamin klasyfikacyjny” dodaje się punkt 70 z podpunktami w brzmieniu”

 1. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić
  do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana
  do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentacja udostępniana jest w sekretariacie szkoły w obecności dyrektora szkoły.

W rozdziale VII „Warunki promowania” zmienia się brzmienie punktu 71 w sposób następujący:

w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub
stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,
na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

W punkcie 71a dopisuje się tekst w następującym brzmieniu:

Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
programie nauczania dwóch klas.

W rozdziale VIII „Egzamin poprawkowy” dodaje się punkt 87 w brzmieniu

Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi
lub jego rodzicom. Dokumentacja udostępniana jest w sekretariacie szkoły w obecności dyrektora szkoły.

W rozdziale X „Procedura odwołania od niezgodnie z prawem ustalonej
oceny klasyfikacyjnej i oceny z zachowania”
– uchyla się zapis punktu 103 zastępując go następującym brzmieniem:

„ Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia
tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

.§2 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 • 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Dyrektor Szkoły

Witold Zaryczański