Program Rozwoju OP

KONCEPCJA PRACY

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

NA LATA 2014/2019

MISJA

Chcemy wychować dzieci niezwykle pomysłowe, posiadające niepohamowany głód wiedzy,
akceptujące same siebie, wrażliwe i otwarte w stosunku do innych ludzi oraz przyrody,
radzące sobie z trudnościami i świadome konsekwencji swoich zachowań –
by bez dużego stresu i widocznego wysiłku osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.

WIZJA

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia
  obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
  Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy,
  dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane są do możliwości rozwojowych wychowanków – dzieci mają stworzone
  warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Oddziały przedszkolne zapewniają opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
  Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie
  i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.
  Życzliwi wychowawcy w pogodnej atmosferze umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.
  Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie.
  Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Oddziały przedszkolne współpracują z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
  Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze skoordynowane.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i przyjazne. Doskonalimy swoją bazę lokalową.
  Sale wyposażone są w nowe meble, ciekawe pomoce dydaktyczne i piękne zabawki.
 • Oddziały przedszkolne mają dobrą opinię w środowisku lokalnym.
  Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania
  dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoka ocenę.
  Placówka inwestuje w nauczycieli,
  bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.
  Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny,
  a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

CELE STRATEGICZNE:

 1. Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.
 2. Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci.
 3. Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia,
  stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju,
  jak i dzieciom z trudnościami.
 4. Przedszkole rozwija u wychowanków umiejętności współdziałania, empatii,
  zaradności i wiary we własne możliwości oraz umiejętności wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji.

 

            CELE STRATEGICZNE CELE SZCZEGÓŁOWE
1.    Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze z oddziaływaniami rodziny.

 

1.1. Przedszkole wspomogło rodzinę w wychowaniu dziecka.

1.2. Nauczyciele wspierali rodziców w przełamywaniu barier adaptacyjnych dzieci przebywających pierwszy rok w przedszkolu.

1.3. Rodzice i dzieci znają swoje prawa i obowiązki.

1.4. Nauczyciele wykorzystali różnorodne formy współpracy z rodzicami.

1.5. W przedszkolu są realizowane przedsięwzięcia przy współudziale rodziców, mające na celu podejmowanie wspólnych działań przez dzieci, rodziców i nauczycieli.

1.6. Dyrektor i nauczyciele zachęcali rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.

1.7. W przedszkolu realizowano program wychowawczy.

2.    Przedszkole dba o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci. 2.1. Przedszkole rozwinęło sprawność i aktywność ruchową dzieci.

2.2. Dzieci wykazują się umiejętnościami prospołecznymi, mają ukształtowaną przynależność społeczną.

2.3. Przedszkole wyrobiło nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci.

2.4. Przedszkole wyposażyło dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia  i życia oraz sposoby ochrony przed nimi.

2.5. Przedszkole zapewniło dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

 

3.    Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom                               o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak                    i dzieciom z trudnościami. 3.1. Nauczyciele poznali umiejętności, możliwości i zainteresowania dzieci.

3.2. Przedszkole rozpoznaje i zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe                   i edukacyjne wychowanków.

3.3. W przedszkolu zrealizowano zatwierdzone programy.

3.4. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

4.    Przedszkole wspomaga wychowanków                           w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

 

4.1. Przedszkole rozwija u wychowanków optymistyczne cechy charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania).

4.2. Przedszkole kształtuje umiejętności odczytywania emocji, intencji    i pragnień innych osób, rozumienia innych i współodczuwania.

4.3. Dzieci posiadają umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI PRACY

CELE STRATEGICZNE WSKAŹNIKI TERMIN REALIZACJI
1.    Przedszkole ujednoliciło własne oddziaływania wychowawcze         z oddziaływaniami rodziny.

 

Protokoły zebrań z rodzicami.  

na bieżąco

Normy zachowań w grupie – kodeksy grupowe. IX każdego roku
Harmonogram imprez przedszkolnych. IX każdego roku
Plany współpracy z rodzicami. IX każdego roku
Zajęcia otwarte dla rodziców. wg planu
Program wychowawczy w oparciu o nową podstawę programową. przez cały okres
Większa ilość rodziców biorących udział w życiu przedszkola. na koniec roku szkolnego

 

2.    Przedszkole dba o zdrowie      i prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i zdrowie emocjonalne dzieci. Planowanie pracy i zapisy w dzienniku świadczące                       o systematycznej pracy. na bieżąco
Scenariusze zajęć metodami twórczymi: Orffa, Kniessów, Labana, Sherborne. na bieżąco
Święta rodzinne. na bieżąco
Spotkania z policjantem, pracownikiem służby zdrowia. X, XI
Pozytywne opinie większości rodziców o dobrych nawykach dzieci. na koniec roku szkolnego
Doposażanie przedszkola w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. systematycznie
Dyżury dzieci w przedszkolu. na bieżąco

 

 

 

3.    Przedszkole coraz lepiej przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym  i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 

Organizacja działań zmierzających do poznania każdego dziecka – obserwacje pedagogiczne. na bieżąco
Raporty z diagnozy przedszkolnej. XI, V
Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. IV
Plany działań wspierających w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami X
Pozytywne opinie większości rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola. VI
Wyróżnienia i nagrody za udział w konkursach, przeglądach, pokazach. na bieżąco
Protokoły zebrań z rodzicami – informacja o umiejętnościach dzieci. na bieżąco
Wysoka ocena naszych absolwentów – przez nauczycieli klas I. IX
Udział dzieci w przeglądach tanecznych, teatralnych, muzycznych, itp. na bieżąco
4.    Przedszkole wspomaga wychowanków w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

 

Planowanie pracy i zapisy w dzienniku świadczące o systematycznej pracy. na bieżąco
Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami. na bieżąco
Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji. na bieżąco
Scenariusze zajęć. na bieżąco
Opowiadanie „optymistycznych bajek” w kontekście kształconych cech charakteru. na bieżąco
Przybliżanie dzieciom „Praw dziecka” na bieżąco
Opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie. IX
Ukazywanie przykładów z literatury dziecięcej, filmu,
dostarczanie wzorów właściwego zachowania się.
systematycznie
Organizacja uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną i nauczycielami. wg planu
Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci systematycznie
Wprowadzanie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci. systematycznie

 

OPIS EWALUACJI KONCEPCJI PRACY

ETAPY          ZBIERANIA DANYCH  

CELE EWALUACJI

Bieżące obserwowanie realizacji zadań ·         ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań zgodnie z harmonogramem

·         doskonalenie realizowanego programu (wprowadzanie zmian)

Po zakończeniu realizacji całego programu ·         oszacowanie efektów działania programu (udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte zamierzone cele?)

·         zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola