Program Rozwoju Szkoły

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

NA LATA 2014-2019

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).
 3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r.
 4. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
 6. Statut Szkoły.
 7. Program wychowawczy.
 8. Program profilaktyki.

WIZJA SZKOŁY

Nauczyciele naszej szkoły wspomagają rozwój uczniów:

– przekazują uczniom całościowy obraz otaczającego świata rozwijając kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne,

– podtrzymują każdy przejaw własnej aktywności uczniów, wspierają inicjatywę i przedsiębiorczość,

– potrafią wzbudzić wiarę w siebie, zaangażowanie i aktywność w każdej sytuacji,

– stwarzają sytuację, w których dziecko czuje się Polakiem i Europejczykiem, potrafi porozumiewać się w języku polskim i angielskim,

– inspirując rodziców do współpracy.

 

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła wyposaży uczniów w kompetencje kluczowe, ponieważ przygotowuje do życia dorosłego.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

– jest dobrze wykształcony i otwarty na wiedzę,

– potrafi korzystać ze wszystkich źródeł informacji i świadomie wpływa na tworzenie kultury,

– jest tolerancyjny i aktywny,

– przejawia właściwe postawy, inicjatywy i przedsiębiorczość,

– godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę

1.EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOLY

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz próbnych sprawdzianów.

1.2.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

1.3.Uczniowie są aktywni.

1.4.Respektowane są normy społeczne.

Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
Indywidualizowanie procesu nauczania Analizowanie osiągnięć poszczególnych uczniów pod kątem rozpoznawania potrzeb edukacyjnych Według potrzeb Zespół   wychowawczo-przedmiotowy
Organizowanie warsztatów doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli przy współudziale zewnętrznych ośrodków doskonalenia nauczycieli Według potrzeb Dyrektor
Przeprowadzenie zróżnicowanych i wielopłaszczyznowych badan wyników nauczania Zgodnie z harmonogramem Dyrektor szkoły, wskazani nauczyciele
Stosowanie na zajęciach metod i form uwzględniających różne potrzeby i zainteresowania uczniów Praca ciągła N-le poszczególnych przedmiotów
Zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych
Opracowanie i wdrażanie własnych programów zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć wychowawczych Praca ciągła N-le poszczególnych przedmiotów
Przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego Analizowanie wyników sprawdzianów (wewnętrznych     i zewnętrznych) różnorodnymi metodami analiz wyników Według potrzeb Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, mat. – przyrodniczych, nauczyciel                                        j. angielskiego
Organizowanie próbnych sprawdzianów Według harmonogramu Dyrektor i wychowawcy
Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów Po każdym sprawdzianie, praca ciągła Nauczyciele
Wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji Na bieżąco Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Monitorowanie realizacji podstawy programowej W każdym półroczu Dyrektor szkoły
Przeprowadzanie diagnoz przedmiotowych(IV-VI) i badań wyników(kl. I-III) Na początku roku i na koniec roku szkolnego Nauczyciele
Rozpoznawanie potrzeb w zakresie uczniów szczególnie uzdolnionych Poszukiwanie skutecznych form i metod pracy Na bieżąco Nauczyciele
Wskazywanie metod i sposobów uczenia się Według potrzeb  
Mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach                       i zawodach Na bieżąco, według potrzeb Wychowawcy, nauczyciele przedmiotowcy
Stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań                             i zdolności   uczniów – system stypendialny, wzmacnianie aktywności uczniów, opracowanie strategii pracy z uczniem zdolnym. Na bieżąco Nauczyciele poszczególnych przedmiotów
Inspirowanie uczniów do samodzielnego korzystania                             z różnych źródeł informacji Organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych, tematycznych i innych zgodnie z opracowanym harmonogramem konkursów na dany rok szkolnym. Na bieżąco Nauczyciele
Udział w różnych projektach edukacyjnych Według potrzeb Nauczyciele
Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy nauczycielami                       i uczniami Diagnozowanie zespołu klasowego Na początku kl I i IV Wychowawcy
Inspirowanie SU do samodzielnego podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju                  i rozwoju szkoły Na bieżąco Opiekun SU
Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów Ewaluacja Programu Wychowawczego, Profilaktycznego i planów wychowawczych klas Według potrzeb Zespół, wychowawcy
Spójność planów wychowawczych z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym szkoły, corocznie Wychowawcy
Współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów Na bieżąco Wychowawcy
Współpraca z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa Na bieżąco Koordynator, nauczyciele
Spójna działalność wychowawcza Według potrzeb Wychowawcy
Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę           w działaniach wychowawczych Na bieżąco Dyrektor i wychowawcy
     
Propagowanie zdrowego stylu życia , kultury fizycznej i działań proekologicznych Realizacja programu profilaktyki antynikotynowej                     w szkole Zgodnie z harmonogramem Odpowiedzialny nauczyciel
Prowadzenie zajęć terapeutycznych.

Organizowanie pogadanek z higienistką szkolną, nauczycielem wychowania fizycznego, itp.

Realizacja projektów, np. Owoce w szkole, szklanka mleka i In.

Według potrzeb Wychowawcy
Podejmowanie różnorodnych działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców                                  i pracowników szkoły Organizacja i udział w imprezach (Dzień Matki, jasełka, Dzień Kobiet, wycieczki) Według potrzeb Wychowawcy klas
Integrowanie wychowawców i wychowanków poprzez organizację wspólnych wycieczek, wyjazdów i biwaków Zgodnie z planem Wychowawcy
Angażowanie uczniów do przygotowania uroczystości szkolnych i lokalnych Zgodnie z harmonogramem Opiekun SU, wychowawcy klas
Integrowanie grona pedagogicznego poprzez podejmowanie wspólnych projektów i inicjatyw Przewodniczący zespołów przedmiotowych
Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa Wzmacnianie ochrony i bezpieczeństwa uczniów poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły Corocznie Dyrekcja

 

Egzekwowanie i przestrzeganie harmonogramu dyżurów podczas przerw
Dbałość                                 o przestrzeganie przepisów BHP                               i p.poż. Zapoznanie uczniów z odpowiednimi procedurami                       w przypadku zagrożenia , np. pożarem Corocznie Dyrektor, koordynator do spraw bezpieczeństwa
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku Corocznie Dyrektor
Zapoznanie a przypomnienie uczniom regulaminów BHP w poszczególnych pracowniach szkoły i na dziedzińcu szkoły Na początku każdego roku szkolnego, praca ciągła Nauczyciele

 

Kryterium sukcesu:

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Uczniowie czują się bezpieczni na terenie szkoły.
 3. Uczniowie prezentują właściwe zachowania.
 4. Uczniowie znają oraz przestrzegają zasady BHP i przeciw pożarowe
 5. Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów.
 6. Uczniowie chętnie uczestniczą w organizowanych konkursach i zawodach sportowych, gdzie zajmują czołowe lokaty.
 7. Wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności.
 8. W zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów.

 

2.PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

2.1. Szkoła ma koncepcję pracy

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

2.4.Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

2.5. Kształtuje się postawy uczniów

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych kryterium sukcesu.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE        ZADANIA TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
Szkoła ma koncepcję   pracy 1. Przyjęcie koncepcji pracy szkoły opracowanej na okres                   5 letni.

2. Monitorowanie realizacji koncepcji pracy szkoły.

Wrzesień 2014

 

Wrzesień 2014r.- sierpień2019 r.

 

 

Dyrektor

Oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej 1. Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników obowiązujących w szkole.

2. Dostosowanie programów nauczania do możliwości uczniów, poprzez analizę i weryfikację szkolnego zestawu programów nauczania.

3. Współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych nad realizacją podstawy programowej.

4. Wzbogacanie i modyfikowanie oferty edukacyjnej szkoły umożliwiającej rozwój uczniów ( zajęcia pozalekcyjne, imprezy środowiskowe, lokalne, projekty itp.)

5. Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz planów nauczania.

6. Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie dydaktyki języków obcych poprzez rozwijanie zainteresowania kulturą codzienną innych narodów.

7. Stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności językowych uczniów poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

     wg planu

 

wrzesień

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

     nauczyciele

 

nauczyciele

 

 

dyrektor, zespoły

przedmiotowe

 

 

 

 

 

nauczyciel języków obcych

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

nauczyciele, dyrektor

 

nauczyciele

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

nauczyciele, dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesy edukacyjne w szkole mają charakter zorganizowany. 1. Precyzyjne określenie wymagań edukacyjnych uczniów: WO, PO.

2. Opracowanie rozkładów nauczania w oparciu o wybrane programy nauczania.

3. Analizowanie, diagnozowanie i wykorzystanie osiągnięć edukacyjnych uczniów:

– diagnozy wstępne i końcowe klas IV – VI.

– sprawdzian kompetencji trzecioklasisty,

– próbny i końcowy sprawdzian w kl. VI,

– semestralne i końcowo – roczne wyniki klasyfikacji,

– osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

4. Rozwijanie aktywnego myślenia i działania poprzez stosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniami na zajęciach szkolnych.

5. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania

6. Wdrażanie projektów dydaktycznych sprzyjających kształtowaniu umiejętności kluczowych uczniów.

7. Podnoszenie i uzyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji.

8. Spotkania rady pedagogicznej w ramach WDN.

 

       wrzesień

 

wrzesień

 

według harmonogramu

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

wg. potrzeb

 

zgodnie z potrzebami

szkoły

 

 

 

 

 

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 1.Rozwijanie współdziałania nauczycieli poprzez pracę w zespołach.

2. Wykorzystanie narzędzi do badania zainteresowań uczniów w celu modyfikacji i wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

3.Dzielenie się doświadczeniami w ramach WDN.

4. Gromadzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych w zakresie nowoczesnych metod pracy z uczniem – praca w zespołach przedmiotowych.

5. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli i pracowników administracji szkoły – organizacja i udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach, szkoleniach, pielęgnowanie tradycji szkoły i środowiska lokalnego.

     na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

 

zgodnie z

planem pracy

 

 

 

 

 

zespoły przedmiotowe

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

zespoły przedmiotowe

 

 

dyrektor, wszyscy pracownicy, uczniowie, rodzice

Szkoła kształtuje właściwe postawy uczniów 1. Modyfikowanie Programu Wychowawczego Szkoły wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną adekwatnego do potrzeb uczniów

2. Modyfikowanie Programu Profilaktyki wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną.

3. Realizowanie programów i projektów kształtujących pożądane postawy uczniów.

4. Podejmowanie działań wychowawczych w sposób planowy, systematyczny.

5. Kultywowanie tradycji szkolnych poprzez organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym.

6. Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych takich jak: szacunek, tolerancja, empatia itp. Budowanie autorytetu nauczyciela, jako wzorca osobowego dla wychowanków.

     na bieżąco

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

wg. harmonogramu

 

na bieżąco

 

 

   dyrektor, nauczyciele,

rada rodziców

 

 

nauczyciele,

wychowawcy

nauczyciele

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

Kryterium sukcesu

 

 1. WO jest znany akceptowany przez społeczność szkolną.
 2. Nauczyciele, określając wymagania współpracują ze sobą.
 3. WO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.
 4. Przedmiotowe Systemy Oceniania wynikają z WSO.
 5. Nauczyciele znają zasady oceniania zewnętrznego.
 6. Poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie nauczania języków obcych.
 7. Wzbogacenie bazy dydaktycznej do nauczania języków obcych.
 8. Zwiększenie ilości lekcji prowadzonych metodami aktywnymi.
 9. Wzrost liczby uczniów w porównaniu do lat ubiegłych osiągających wyższe wyniki nauczania.
 10. Uczniowie budują oraz akceptują tradycje i zwyczaje szkoły.
 11. Zmniejszenie się liczby negatywnych zachowań uczniów z perspektywy oczekiwania szkoły.
 12. Uczniowie potrafią komunikować się, wykorzystując nowoczesne techniki komunikacji.
 13. Postrzeganie szkoły jako przyjaznej uczniowi o dobrych stosunkach interpersonalnych.
 14. Uczniowie posługują się poprawną polszczyzną.
 15. Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych.

 

 1. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

3.3 Promowana jest wartość edukacji

3.4 Rodzice są partnerami szkoły

Cele szczegółowe Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni
Wykreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Przygotowywanie na bieżąco materiałów promocyjnych ( prace uczniów , wystawy, strona internetowa szkoły) systematycznie Dyrekcja , nauczyciele
  Organizowanie imprez szkolnych we współpracy ze środowiskiem. Zamieszczanie zdjęć i informacji dotyczących życia szkoły na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń, w art. prasowych.

Prowadzenie szkolnej strony internetowej

Wg. Kalendarza imprez szkolnych

 

Na bieżąco

 

 

Systematycznie

Dyrekcja , nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

Administrator szkoły

Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym. Udział szkoły w życiu społeczności lokalnej .

 

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym .

Wg harmonogramu

 

 

 

III- IV

Nauczyciele , samorząd uczniowski

 

Nauczyciele , samorząd uczniowski

Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży. Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie gminy na rzecz oświaty(Sanepid, Straż, Policja, Kurator sądowy, Urząd Gminy) Wg potrzeb dyrekcja
Wzmocnienie poczucia identyfikacji ze szkołą.  

Wzmocnienie współpracy ze szkołami   i gimnazjami gminy Grodków w celu badania losów absolwentów.

 

Na bieżąco

 

Dyrekcja , nauczyciele

Promowanie osiągnięć uczniów. Umieszczanie materiałów informacyjnych na stronie internetowej oraz w kronice szkoły.

Zorganizowanie galerii prac uczniowskich – wystawy.

Prezentacja osiągnięć uczniów i nauczycieli na stronie internetowej, w lokalnej prasie.

Na bieżąco

 

 

Na bieżąco

 

Na bieżąco

Nauczyciele , bibliotekarz

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

Rozwinięcie promocji ukierunkowanej na ucznia i rodziców. Usprawnianie komunikacji między dyrekcją , radą pedagogiczną i uczniami – tablica informacyjna.

Prezentacja osiągnięć uczniów na zebraniach klasowych z rodzicami

Zintegrowanie rodziców wokół działań promujących szkołę ( pomoc w organizacji imprez szkolnych , sponsoring).

Na bieżąco

 

 

 

Wg. Plany spotkań z rodzicami

 

Na bieżąco

Dyrekcja

 

Dyrekcja , nauczyciele , wychowawcy

 

Nauczyciele ,

wychowawcy

Integrowanie procesu wychowawczego. Systematyczne organizowanie spotkań wychowawców klas z rodzicami.

Skuteczne włączanie rodziców do współtworzenia prawa szkolnego.

Budowanie świadomości rodziców w zakresie wychowania i wspierania dziecka na każdym etapie jego rozwoju, współpracy ze szkołą itp.  (pogadanki, spotkania z pracownikami PPP i specjalistami w zależności od potrzeb).

Wg. Planu

 

 

Na bieżąco

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

Kryterium sukcesu.

 

 1. Rodzice i uczniowie identyfikują się ze szkołą
 2. W szkole funkcjonuje dobry przepływ informacji.
 3. Rodzice angażują sie w imprezy organizowane w szkole.
 4. Szkoła utrzymuje współpracę z innymi szkołami
 5. Szkoła promuje się i dokumentuje swoje osiągnięcia na stronie internetowej.
 6. Poprawa jakości procesów dydaktycznych w porównaniu do lat ubiegłych.
 7. Stosowanie godzin lekcyjnych przeprowadzonych nowoczesnymi metodami nauczania, ze szczególnym akcentem na metody aktywizujące ucznia.
 8. Zapoznanie rodziców z podstawą programową.

 

 

 1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

 

 

 

4.1

CELE ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI
Doskonalenie współpracy między członkami Rady Pedagogicznej -funkcjonowanie zespołów przedmiotowych i zadaniowych pracujących nad rozwiązywaniem   problemów, aktualizujących dokumentację szkolną, np. Zespół Statutowy, Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, Zespół psychologiczno-pedagogiczny, Zespoły przedmiotowe W danym roku szkolnym Nauczyciele
Usprawnianie komunikacji między rodzicami,

a nauczycielem

-rozwijanie współpracy między rodzicami a nauczycielami na różnych płaszczyznach działalności szkoły:

•organizowanie cyklicznych spotkań z Radą Rodziców

•organizowanie konsultacji dla rodziców

•organizowanie planowanych zebrań z rodzicami

•pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb

•włączanie rodziców w działalność wychowawczą szkoły

Cały rok szkolny Dyrektor, nauczyciele,

Rada Rodziców

Polepszenie pracy szkoły -powoływanie zespołów zadaniowych stałych i doraźnych, których efekty swojej pracy w formie wniosków prezentują Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców. Według potrzeb Nauczyciele, dyrektor
-udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych Systematycznie, w zależności od potrzeb szkoły Nauczyciele

 

 

 

4.2

CELE ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI
Podniesienie efektywności pracy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-delegacja zadań i uprawnień nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym Wrzesień Dyrektor
-nadzorowanie i ocenianie pracy nauczycieli Cały rok szkolny Dyrektor
-funkcjonowanie sprawnego przepływu informacji na linii nauczyciele-rodzice Cały rok szkolny Nauczyciele
-ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez zespół nauczycieli zajmuje się w danym r.szk. takim obszarem, który wymaga poprawy. Według potrzeb Zespół ewaluacyjny
-wyciąganie wniosków z ewaluacji szkoły i wykorzystywanie ich do planowania pracy szkoły Według potrzeb Zespół ewaluacyjny

i inni nauczyciele

-aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym Cały rok szkolny Nauczyciele, dyrektor
-współpraca z organami szkolnymi, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim Cały rok szkolny Nauczyciele, dyrektor

4.3

CELE ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI
Wzbogacenie zasobów szkoły w nowe pomoce dydaktyczne, remonty -dostosowanie warunków lokalowych szkoły do wymagań reformy edukacji (klasa I) Zgodnie

z ustalonym terminem

Dyrektor i GZSziP
  -uzupełnianie wyposażenia sal w pomoce dydaktyczne, z uwzględnieniem sprzętu multimedialnego, oprogramowania komputerowego Na bieżąco Dyrektor, nauczyciele
  -systematyczne powiększanie księgozbiory biblioteki szkolnej Cały rok szkolny Dyrektor, nauczyciel, bibliotekarz
  -modernizacja bazy sportowej (starania o budowę sali gimnastycznej) Cały rok szkolny GZSziP, dyrektor
  -bieżące remonty, adaptacja bazy szkolnej stosownie do potrzeb (modernizacja świetlicy szkolnej) Cały rok szkolny GZSziP, dyrektor
  -pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych od sponsorów oraz z realizowanych projektów np. z EFS na rzecz poprawienia warunków lokalowych i wyposażenia szkoły Na bieżąco Dyrektor, nauczyciele
  -budowa placu zabaw dla przedszkolaków i uczniów kl. I-III Zgodnie z ustalonym terminem GZSziP, dyrektor

 

Kryterium sukcesu:

 1. Wykształcona i kompletna kadra nauczycielska
 2. Każdy nauczyciel przynajmniej jeden raz w roku szkolnym ukończył wybraną formę doskonalenia zawodowego (z włączeniem rad szkoleniowych)
 3. Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowo problemowych

4.Nauczyciele dokonują analizy dokumentów szkolnych

 1. Dobrze zorganizowana i sprawnie zarządzana szkoła spełniająca w wysokim stopniu oczekiwania rodziców, nauczycieli, uczniów

6 .Szkoła prowadzi ewaluację

7 .Prowadzone są hospitacje zajęć

 1. Dyrekcja wszechstronnie wspomaga i motywuje nauczycieli

9 .Szkoła stwarza warunki do realizacji podstawy programowej

 1. Dba o systematyczne wzbogacanie jej zaplecza w pomoce naukowe
 2. Szkoła dokonuje niezbędnych prac remontowo-budowlanych

 

MOCNE STRONY SZKOŁY

-dobrze przygotowana kadra

-aktywni uczniowie

-pracujemy z pasją, jesteśmy zaangażowani, twórczy, utożsamiamy się ze swoimi uczniami

-ustawiczne, ciągłe dążenie nauczycieli do dalszego rozwoju

-korzystanie z różnych źródeł informacji

-wykorzystywanie nowoczesnych technologii

-udział w projektach edukacyjnych

-dobre wyposażenie szkoły w środki audiowizualne

-zaangażowanie niektórych rodziców w życie szkoły

-wspieranie zdolnych uczniów i i rozwój ich talentów

-dobra znajomość środowiska i sytuacji rodzinnej uczniów

-właściwa profilaktyka bezpieczeństwa

-dobra współpraca z PPP

-promocja szkoły w środowisku lokalnym

-opieka świetlicowa otwarta dla wszystkich potrzebujących

-monitoring

-dobrze funkcjonujący harmonogram i regulamin dyżurów nauczycieli, dzieci są bezpieczne

-zaradni absolwenci

-dobra komunikacja interpersonalna pracowników szkoły

ZAGROŻENIA

-niż demograficzny

-możliwość zmiany obwodu szkolnego

-bieda, euro sieroty

-niska motywacja rodziców- brak wsparcia dla dzieci

-wiek emerytalny nauczycieli

-wypalenie zawodowe nauczycieli

-roszczeniowi rodzice, brak partnerstwa

-ogrom papirologii

-słabo rozwinięty rynek pracy

-brak środków na zajęcia dodatkowe

SŁABE STRONY SZKOŁY

-brak wyposażenia sal w nowoczesne środki dydaktyczne

-brak odpowiedniej sali gimnastycznej

-brak szatni dla uczniów

-brak odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia zajęć świetlicowych

-brak odpowiedniej bazy dydaktycznej do poszczególnych przedmiotów nauczania

-słabe zaangażowanie niektórych rodziców w sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły

-skupianie się głównie na uczniach słabych, niewystarczająca praca ze zdolnymi uczniami

-słaby budżet szkoły na zajęcia dodatkowe

SZANSE SZKOŁY

-współpraca ze środowiskiem

-pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów

-angażowanie rodziców do organizowania imprez okolicznościowych i wyjazdów

-uczestnictwo w programach unijnych i różnego rodzaju konkursach

-udział w programach edukacyjnych

-pedagogizacja rodziców


EWALUACJA

Ewaluacja koncepcji pracy szkoły będzie przebiegała trzystopniowo:

– bieżące obserwowanie realizacji zadań,

– po zakończeniu realizacji całej koncepcji,

– po zakończeniu każdego roku.

Ewaluację po zakończeniu realizacji koncepcji przeprowadzają zespoły RP, a jej wyniki przedstawiają na Radzie Pedagogicznej.

Wnioski będą wykorzystane przy planowaniu i realizacji kolejnej koncepcji. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w koncepcji

i w obsadzie zadań w trakcie jej trwania, decyzję będzie podejmował Dyrektor z osobami zainteresowanymi.