Statut PSP Lipowa

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w LIPOWEJ

 

Postanowienia ogólne:

Szkoła Podstawowa zwana w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą publiczną

w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, która:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 • realizuje ustalone dla szkoły podstawowej:
 1. a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
 2. b) ramowy plan nauczania.
 • realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 • umożliwia uzyskanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły.
 • ukończenie szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

 

Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie.
Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi.

 

 • 1

Przepisy ogólne

 1. Nazwa szkoły – Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej
 2. Typ szkoły – ośmioletnia szkoła podstawowa.
 3. Oddziały przedszkolne – w szkole funkcjonują oddziały przedszkolne w oparciu o własny statut.
 4. Siedziba szkoły, adres: Lipowa 79, 49-200 Grodków
 5. Organ prowadzący, siedziba – Gmina Grodków, reprezentowana przez Burmistrza Grodkowa
 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Opolski Kurator Oświaty z siedzibą w Opolu
 7. Szkoła posiada stronę internetową, adres: www.psplipowa.pl,

adres poczty elektronicznej lipowa@autograf.pl,     telefon/fax 774152681

 1. Szkoła posiada numery NIP: 747-16-82-445; REGON 001182977

 

 • 2
 1. Cykl kształcenia wynosi osiem lat, zgodnie z ramowym planem nauczania.
 2. Do obwodu szkoły, na podstawie Uchwały Nr XXIV/230/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15.02.2017r. należą następujące miejscowości: Głębocko, Gola Grodkowska, Lipowa, Osiek Grodkowski, Przylesie Dolne, Żelazna.
 3. Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w regulaminie rekrutacji. Zawarte w nim terminy rekrutacji ustala organ prowadzący.
 4. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
 • 3

Cele i zadania szkoły

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie i wykonywanie zadań, uwzględniających optymalne warunki rozwoju uczniów poprzez:

1)   opracowanie tygodniowego planu zajęć, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny zdrowia;

2)   organizację obowiązkowych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć z doradztwa zawodowego;

3)   zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych mogą być zorganizowane za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej;

4)   zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczanego przedmiotu i rodzaju zajęć;

5)   dążenie do stworzenia uczniom możliwości osiągania jak najlepszych wyników nauczania i zachowania, do maksymalnego opanowania i utrwalenia wiadomości objętych programem nauczania i realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, uzyskanie świadectwa;

6)   umożliwienie uczniom, na podstawie odrębnych przepisów, realizację indywidualnego programu lub toku nauki;

7)   przestrzeganie zasad oceniania, zgodnych z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów po klasie VIII;

8)   organizowanie współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także innymi poradniami specjalistycznymi dla dzieci i ich rodziców;

9)   organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: rozwijających zainteresowania uczniów oraz wyrównujących deficyty rozwojowe i edukacyjne;

10)    uwzględnianie w pracy z dziećmi i młodzieżą zasad i form wychowania i profilaktyki;

11)    udzielnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym organizowanie zajęć rewalidacyjnych, kompensacyjno-korekcyjnych i innych;

12)    prowadzenie form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;

13)    organizowanie uroczystości szkolnych rozwijających uczucia patriotyczne, kształtujące system wartości;

14)    uwzględnianie w zasadach i formach współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie wychowania i profilaktyki oraz uwzględnianie ich prawa do znajomości zadań szkoły, przepisów prawa oświatowego w zakresie współpracy rodziców (prawnych opiekunów) ze szkołą.

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów poprzez:

1)   ustalanie harmonogramu dyżurów nauczycieli, pełnionych podczas przerw w budynku i na podwórku szkolnym oraz boisku szkolnym;

2)   dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole oraz w czasie wyjazdów i wycieczek szkolnych;

3)   zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych;

4)   omawianie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć z wychowawcą;

5)   promowanie zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia;

6)   systematyczne organizowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

7)   szkolenie pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

8)   układanie planu zajęć, zgodnego z zasadami higieny pracy.

 1. Szkoła realizuje zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego, który stanowi załącznik do statutu szkoły.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny ma na celu wspierać prawidłowy rozwój dziecka i kształtować właściwe postawy oraz zapobiegać zaburzeniom tego rozwoju lub minimalizować skutki tych zaburzeń.
 • 4

Organy szkoły i ich kompetencje

 1. Organami szkoły są:

1)   Dyrektor;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Samorząd Uczniowski;

4)   Rada Rodziców.

 1. Współpracujące ze sobą organy szkoły mają prawo do:

1)   podejmowania działań i decyzji w ramach swoich ustawowych kompetencji;

2)   przepływu informacji między organami;

3)   rozwiązywania sporów między organami.

 1. Formami rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami szkoły są:

1)      rozmowy mediacyjne między przedstawicielami organów, które weszły w konflikt;

2)      wniosek do dyrektora szkoły, przedstawiający przyczynę konfliktu wynikłą między organami;

3)      powołanie przez dyrektora szkoły komisji rozstrzygającej spór, składającej się z dwóch przedstawicieli każdego z organów pozostających w sporze.

 1. Sposób rozwiązywania sporów między organami:

1)   komisja rozstrzygająca spory między organami rozpatruje przyczynę konfliktu w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku do dyrektora szkoły;

2)   każda ze stron konfliktu może odwołać się na piśmie za pośrednictwem dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do organu prowadzącego szkołę, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji komisji;

3)   jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor, wówczas konflikt rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący, w zależności od przedmiotu sporu.

 • 5
 1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)   kieruje bieżącą działalnością szkoły, odpowiada za wszystkie sprawy szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny, przedstawia dwa razy w roku wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

3)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)   realizuje uchwały rady pedagogicznej, czuwa nad ich zgodnością z prawem oświatowym;

5)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;

6)   organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

7)   opracowuje arkusz organizacji szkoły, uwzględniając przepisy prawa oświatowego, zasięgając opinii zakładowych organizacji związkowych, arkusz zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

8)   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć w szkole;

9)   wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych;

10)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi zebrania rady;

11)    nagradza uczniów, nauczycieli oraz wymierza kary dyscyplinujące;

12)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów;

13)    stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, w szczególności harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza;

14)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

 1. Dyrektor decyduje w sprawach zatrudniania oraz zwalniania nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Dyrektor decyduje w sprawach występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
 • 6
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania wynikające ze statutu.
 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu oraz jego zmian.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
 4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Formą akceptacji przez Radę Pedagogiczną zaproszeń jest przyjęcie porządku obrad.
 6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania.
 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 8. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane także na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 jej członków.
 9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)   ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły;

6)   możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;

7)   wykonywanie innych czynności wynikające z przepisów prawa.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)   projekt planu finansowego;

3)   wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)   propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)   podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
 5. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza się protokół.
 • 7
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Samorząd ustala regulamin swojej działalności, zgodny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd współpracuje z innymi organami szkoły i opiniuje we wszystkich sprawach dotyczących przestrzegania i realizacji praw ucznia.
 5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)   prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)   prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, może w tym celu wyłonić ze swego składu Radę Wolontariatu.
 2. Do zadań Rady Wolontariatu należy:

1)   koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu;

2)   diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym;

3)   opiniowanie oferty działań;

4)   decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

 1. Rada Wolontariatu działa na podstawie opracowanego regulaminu.
 • 8
 1. W szkole działa Rada Rodziców, reprezentująca ogół rodziców.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej klasy;
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców ustala swój regulamin pracy, a w szczególności:

1)   wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli poszczególnych rad klasowych;

3)   sposoby współpracy z radami klasowymi i innymi organami szkoły.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należą:

1)   występowanie do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

2)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów oraz dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i ich środowiska, obejmujących treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów i ich rodziców:

 1. a) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 2. b) program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

3)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

4)   opiniowanie planu finansowego szkoły;

5)   współdziałanie z nauczycielami i dyrektorem szkoły w zakresie zapoznania z zamierzeniami dydaktycznymi i wychowawczymi w klasie i w szkole;

6)   uzyskiwanie rzetelnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, w tym wskazaniu sposobów uczenia się dziecka;

7)   zapoznania z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego i klasyfikowania uczniów;

8)   uzyskiwanie wsparcia w zakresie wychowania i dalszego kształcenia dziecka.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 3. Fundusze Rady Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.
 4. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz do dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby, posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
 • 9

Organizacja pracy szkoły

 1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i jest podzielony na dwa półrocza: od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 31 sierpnia.
 2. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
 4. Organizację stałych, obowiązkowych  zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 6. Oddziały tworzy się zgodnie z ramowymi planami nauczania.
 7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 30 minut.
 8. a) w uzasadnionych przypadkach, inne zajęcia poza godzinami lekcyjnymi mogą być prowadzone w czasie od 30 – 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas ich trwania, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć szkoły,
 9. b) czas trwania zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący, mając na uwadze tygodniowy czas trwania tych zajęć.
 10. W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne, w tym: koła zainteresowań, dodatkowa nauka języków obcych, zespoły instrumentalne, zajęcia sportowe i inne.
 11. W szkole organizuje się dla danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
 12. Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą pisemną rezygnację z zajęć wychowania do życia w rodzinie, wówczas uczeń niepełnoletni nie uczestniczy w wyżej wymienionych zajęciach, a dyrektor zapewnia opiekę świetlicową dla tego ucznia podczas odbywanych zajęć.
 13. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani ukończenie szkoły.
 14. Szkoła umożliwia organizację wyjazdów i wycieczek szkolnych na zasadach ustalonych w regulaminie wycieczek i wyjazdów.

 

 • 10

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. Dyrektor Szkoły zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez działania opiekuńcze i wychowawcze w szkole, które koordynowane są przez pedagoga szkolnego, przy współpracy wszystkich pracowników szkoły
 2. Szczególną opieką obejmuje się uczniów:

1)   niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z  autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,                                    i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”;

2)   niedostosowanych społecznie;

3)   zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

4)   ze szczególnymi uzdolnieniami;

5)   ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

6)   z zaburzeniami komunikacji językowej;

7)   z przewlekłymi chorobami;

8)   w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;

9)   z niepowodzeniami edukacyjnymi;

10)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ich rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11)    z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)   rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia;

2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)   innymi szkołami i placówkami;

5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)   ucznia za zgodą jego rodziców/ prawnych opiekunów – jednak w przypadku podejrzewania o przemoc wobec ucznia, należy podjąć działania zgodne z procedurą postępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty lub bezpośrednio zgłosić podejrzenie do Sądu Rodzinnego;

2)   rodziców/ prawnych opiekunów ucznia;

3)   nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5)   dyrektora szkoły;

6)   pielęgniarki;

7)   pracownika socjalnego;

8)   asystenta rodziny;

9)   kuratora sądowego.

 1. W ramach sprawowanej opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła zapewnia:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;

3)   zajęcia specjalistyczne;

4)   inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne;

5)   integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi;

6)   przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;

7)   opracowuje się Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

8)   dokonuje się diagnozy predyspozycji, uzdolnień i talentów uczniów oraz dostosowuje się ofertę szkoły do ich potrzeb;

9)   prowadzi się zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, dostosowane do ich potrzeb;

10)    indywidualizuje się pracę na lekcjach, dostosowując zadania do możliwości i potrzeb uczniów.

 

 • 11

Biblioteka

 1. W szkole, w oparciu o własny regulamin, działa biblioteka, której celem jest:

1)   kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, rozwijanie potrzeb czytelniczych
i informacyjnych, prowadzenie akcji promujących czytelnictwo i konkursów szkolnych dla uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości.

2)   tworzenie warunków do poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną m. in. poprzez:

 1. a) przeprowadzanie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
 2. b) wspomaganie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, dokształcanie
  i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 3. c) tworzenie i wzbogacanie warsztatu informacyjnego biblioteki;
 4. d) gromadzenie materiałów wspomagających pracę nauczyciela;
 5. e) rozpoznawanie i zaspokajanie w ramach możliwości zgłaszanych potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 6. f) udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa, promocję księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych.
 7. Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodne
  z potrzebami szkoły, polegają na
  :

1)   organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
m. in. poprzez:

 1. a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,
 2. b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,
 3. c) organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich
  i plastycznych,
 4. d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy
  i powiatu.
 5. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami:

1)   współpraca z uczniami polega na:

 1. a) rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów;
 2. b) przygotowaniu ich do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy;
 3. c) indywidualnych rozmowach z czytelnikami.

2)   współpraca z nauczycielami polega na:

 1. a) udostępnianiu programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych
  i materiałów ćwiczeniowych;
 2. b) wspieraniu nauczycieli w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
 3. c) współdziałaniu w tworzeniu warsztatu informacyjnego;
 4. d) zgłaszaniu propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;
 5. e) udzielaniu pomocy w selekcji zbiorów;
 6. f) współdziałaniu w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;
 7. g) umieszczaniu wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli;
 8. h) współorganizowaniu uroczystości i imprez szkolnych oraz konkursów.

3)   współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami polega na:

 1. a) wyposażaniu uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 2. b) organizowaniu imprez w środowisku lokalnym;
 3. c) wypożyczaniu książek zainteresowanym rodzicom;
 4. d) informowaniu rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;
 5. e) organizowaniu wycieczek do innych bibliotek;
 6. f) współorganizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;
 7. g) wspieraniu działalności kulturalnej bibliotek np. gminnej, powiatowej;
 8. h) uczestniczeniu w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek;
 9. i) udziale w spotkaniach z pisarzami;
 10. j) udziale w konkursach poetyckich i plastycznych.
 11. Biblioteka prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów
  i promujące czytelnictwo poprzez:

1)   rozpoznawanie zainteresowań czytelniczych uczniów i dostosowanie księgozbioru
do indywidualnych potrzeb czytelników;

2)   promowanie nowości czytelniczych;

3)   motywowanie uczniów do czytelnictwa poprzez ranking najlepszych czytelników oraz ich nagradzanie i wyróżnianie;

4)   prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów;

5)   organizowanie różnorodnych konkursów, motywowanie uczniów do udziału w nich;

6)   zachęcanie do działalności na rzecz biblioteki w ramach np. koła bibliotecznego.

 1. Biblioteka może tworzyć warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez funkcjonowanie centrum biblioteczno-informatycznego.
 2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)   w zakresie pracy pedagogicznej:

 1. a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole;
 2. b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samodoskonalenia z użyciem różnych źródeł informacji;
 3. c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez rozwijanie umiejętności poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania;
 4. d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych w nauce;
 5. e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, poprzez aktywną działalność w centrum biblioteczno-informatycznym;
 6. f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2)   w zakresie prac organizacyjnych:

 1. a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 2. b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 4. d) wypożyczanie, udostępnianie i  przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 5. e) wybieranie i selekcjonowanie zbiorów, dbałość o ich wygląd i estetykę;
 6. f) opracowanie sprawozdań z realizacji zadań biblioteki.

3)   udostępnianie książek i innych źródeł informacji:

 1. a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji;
 2. b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 3. c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury;
 4. d) udzielanie porad bibliograficznych;
 5. e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji.

4)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

 1. a) wykorzystanie w pracy biblioteki komputerów i programów bibliotecznych;
 2. b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne (programy multimedialne, płyty CD, DVD, audiobooki, multibooki i inne);
 3. c) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych.

5)   rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez organizację uroczystości, imprez, konkursów, wystaw i kiermaszów, w tym kiermaszów używanych książek i podręczników.

6)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną poprzez organizację wycieczek, wyjazdów, lekcji bibliotecznych, lekcji muzealnych, współpracę z innymi bibliotekami, poradnictwo czytelnicze i inne.

 • 12

Świetlica/ stołówka

 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców oraz ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 2. Świetlica, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 3. Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do 15.30, grupa wychowawcza liczy do 25 uczniów.
 4. Uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców.
 5. Świetlica działa w oparciu o regulamin pracy świetlicy, zawierający również rozwiązania techniczne dowozu uczniów.
 6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze stołówki.
 7. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
 8. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, co szczegółowo reguluje regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.
 9. Do opłat za posiłki nie wnosi się kosztów wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od wynagrodzenia oraz kosztów utrzymanie stołówki.
 10. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat za posiłki w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 11. Organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły do dokonywania zwolnień uczniów
  z opłat za posiłki w stołówce szkolnej.
 • 13
 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)   sal dydaktycznych z niezbędnym wyposażeniem,

2)   sali gimnastycznej wraz z zapleczem,

3)   terenu rekreacyjnego, boisk sportowych,

4)   pomieszczenia biblioteki i świetlicy szkolnej,

5)   z zaplecza kuchennego i stołówki,

6)   archiwum,

7)   sekretariatu,

8)   gabinetu dyrektora i wicedyrektora,

9)   pracowni komputerowej,

10)    pomieszczeń sanitarnych i szatni.

 1. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami:

1)   Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:

 1. a) wejście główne do budynków szkolnych;
 2. b) podwórka szkolne;
 3. c) korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku.

2)   Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w bibliotece szkolnej i gabinecie dyrektora szkoły.

3)   Zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do statutu.

 1. Z sali gimnastycznej oraz z boiska szkolnego mogą również korzystać osoby z zewnątrz, po wcześniejszych ustaleniach dyrektora szkoły z organem prowadzącym szkołę, co do warunków i opłat korzystania z sali gimnastycznej i boisk szkolnych.
 • 14
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga, asystenta nauczyciela oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Obsługę finansową zapewnia Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.
 4. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora szkoły po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący szkołę.
 5. W/w osoba wykonuje zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków przez dyrektora szkoły.
 6. Wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole oraz podczas imprez, wyjazdów, wycieczek organizowanych przez szkołę.
 • 15

Zadania i obowiązki nauczycieli, wychowawców, pedagoga

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość pracy i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów (dotyczy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga, nauczyciela biblioteki, nauczycieli świetlicy).
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zobowiązany jest do kierowania się dobrem uczniów jako wartością nadrzędną.
 3. Do zadań nauczycieli należą w szczególności:

1)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2)   prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3)   dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

4)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5)   bezstronność oraz obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

6)   udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów; wskazywanie sposobów uczenia się uczniów;

7)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i  podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

8)   realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć;

9)   dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach szkolnych.

10)    organizowanie dla uczniów wycieczek, wyjazdów, zajęć terenowych, na które wymagana jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów);

11)    realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów szkoły;

12)    informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrekcję i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;

13)    określenie zasad udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, prowadzenie oceniania na bieżąco;

14)    wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkoły;

15)    pełnienie dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów;

16)    wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

17)    przestrzeganie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zawartych w opiniach i orzeczeniach;

18)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych i  podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach rady pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, konsultacjach z doradcami metodycznymi;

19)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć;

20)    wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora zgodnych ze statutem szkoły.

 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo-zadaniowe.

1)   Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

2)   Zespół dokonuje wyboru programu nauczania oraz jego modyfikacji.

3)   Zespół opracowuje kryteria oceniania uczniów.

4)   Zespół opiniuje opracowane w szkole autorskie programy nauczania.

5)   Zespół organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia nauczycieli.

 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów klas I–III – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.
 2. Nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści informują bezzwłocznie wychowawcę klasy w przypadku, gdy stwierdzą, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i  koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z dyrektorem szkoły, formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 5. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia.
 6. Do zadań pedagoga w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;

3)   zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i  pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

4)   prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

5)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

6)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

7)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

8)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9)   pomoc rodzicom  i nauczycielom w rozpoznawaniu i  rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

10)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, jest zadaniem zespołu, który
  w porozumieniu z dyrektorem, podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Podczas udzielania pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy i okres udzielania pomocy są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami prawa oświatowego. W powyższym programie uwzględniane są wnioski do dalszej pracy z uczniem, a o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną informowani są pisemnie, przez dyrektora – rodzice ucznia.
 3. Oddziałem/ klasą opiekuje się nauczyciel wychowawca.

1)   wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2)   metody i formy pracy wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

3)   wychowawcę wyznacza dyrektor szkoły.

4)   do zadań wychowawcy należy:

 1. a) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. b) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia klasowego, ustalanie tematów lekcji wychowawczych;
 3. c) współdziałanie z pozostałymi nauczycielami, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze;
 4. d) współpracowanie z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci;
 5. e) informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu na zebraniach, podczas konsultacji indywidualnych, za pomocą poczty elektronicznej lub podczas rozmowy telefonicznej;
 6. f) współdziałanie z  pedagogiem i z  innymi specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb oraz udzielania w razie potrzeby pomocy wychowankom, a także w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

5)   Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i zachowania wychowanków.

6)   Wychowawca prowadzi dokumentację wychowawcy klasy, która może zawierać:

 1. a) listy obecności rodziców na spotkaniach z wychowawcą;
 2. b) program wychowawczy klasy na dany rok szkolny;
 3. c) plan godzin z wychowawcą klasy;
 4. d) zeszyt uwag i pochwał.
 5. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy

1)   Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.

2)   Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

3)   Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • 16

Szkolne zasady oceniania dla klas I-VIII

 1. Ocenianie w klasach I-III
 2. W klasach I–III stosuje się ocenianie opisowe. Wymagania edukacyjne wynikają
  z treści podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.
 3. Ocenianie w klasach I-III  polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych ucznia oraz na sprawdzaniu jego postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.
 4. Ocenianie opisowe służy systematycznemu wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka i prowadzi do osiągnięcia umiejętności samodzielnego uczenia się.
 5. System oceniania ma na celu dostarczyć informacji:

1)   Uczniowi – o efektach jego nauczania i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Jest źródłem wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu oraz motywuje do dalszej pracy.

2)   Nauczycielom – na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami.

3)   Rodzicom – o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach udzielania pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

 1. Ocena opisowa pełni następujące funkcje:

1)   diagnostyczną – bada osiągnięcia uczniów, wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej.

2)   informacyjną – dostarcza wiedzy na temat pracy, jaką wykonał uczeń, w celu opanowania treści podstawy programowej.

3)   korekcyjną – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować.

4)   motywacyjną – wspiera rozwój ucznia motywuje go do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.

 1. Ocena opisowa informuje o:

1)   osiągniętych efektach pracy w zakresie:

 1. a) rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodnicze, matematyczne;
 2. b) rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności techniczne;
 3. c) rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego.

2)   trudnościach w nauce i zachowaniu, problemach edukacyjnych.

3)   potrzebach rozwojowych ucznia, rozwijających zainteresowania uczniów.

4)   formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5)   sposobach i metodach pracy stosowanych przez nauczyciela.

 1. Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego:

1)   W klasach I–III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się następujące oceny bieżące wyrażane w formie cyfrowych symboli:

 1. a) Symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy i umiejętności z  poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 2. b) Symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 3. c) Symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i wykonywanie większości zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 4. d) Symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 5. e) Symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.
 6. f) Symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.

2)   Symbole cyfrowe od 2-6 oznaczają pozytywną ocenę, symbol cyfry 1 oznacza ocenę negatywną.

3)   Ocenianie zachowania ustala się w następujących pięciu kategoriach:

 1. a) Symbol cyfrowy 5 – Jest wzorem dla innych.
 2. b) Symbol cyfrowy 4 – Reprezentuje właściwą postawę.
 3. c) Symbol cyfrowy 3 – Reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się niedociągnięcia.
 4. d) Symbol cyfrowy 2 – Postawa budząca zastrzeżenia.
 5. e) Symbol cyfrowy 1 – Reprezentuje niewłaściwą postawę.

4)   Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową.

5)   Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców.

6)   Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno-technicznej bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia  oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji tych zajęć.

7)   Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne z religii wyrażone są za pomocą stopni w skali 1–6.

8)   W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym (elektronicznym) umieszcza się  roczną opisową ocenę osiągnięć ucznia.

9)   Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I–III uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla i etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

10)    Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej.

11)    Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć edukacyjnych i zachowania (opisowej).

12)    Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

13)    W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

14)    Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

15)    W terminie na jeden miesiąc przed półrocznym lub rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej należy poinformować rodziców o negatywnej ocenie klasyfikacyjnej ucznia.

16)    W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się z nieobecnościami przekraczającymi połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania. Na prośbę rodziców uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z rodzicami. Na prośbę rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej.

 1. Informowanie uczniów i ich rodziców o osiągnięciach:

1)   Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

2)   Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi uczniom wymaganiami.

3)   Informowanie rodziców o efektach pracy uczniów ma miejsce podczas:

 1. a) zebrań klasowych,
 2. b) spotkań indywidualnych,
 3. c) dni otwartych,
 4. d) korespondencji, rozmów telefonicznych,
 5. e) za pomocą poczty elektronicznej lub e-dziennika.
 6. Model absolwenta klas I–III szkoły podstawowej:

1)   Uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej sprawnie posługuje się w życiu codziennym zdobytą wiedzą.

2)   W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikacji i kultury współżycia społecznego.

3)   Potrafi korzystać z poznanych źródeł wiedzy.

4)   Jest ciekawy świata, potrafi zadawać pytania, obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi w najbliższym otoczeniu.

5)   Jest kreatywny i pomysłowy.

6)   Bierze aktywny udział w życiu szkoły i środowiska.

7)   Stara się logicznie myśleć, rozwiązywać proste problemy.

8)   Wykorzystuje metody i narzędzia wywodzące się z informatyki, w tym elementy programowania.

9)   Potrafi przyjmować uwagi i sugestie związane z popełnianymi błędami.

10)    Podejmuje próby planowania własnych działań.

11)    Przyswaja system wartości np. patriotyzm, piękno, dobro, miłość, przyjaźń i inne.

12)    Potrafi wyrazić swoje zdanie i słucha opinii innych.

13)    Nawiązuje kontakty z ludźmi, potrafi współpracować w grupie.

14)    Akceptuje odmienność innych ludzi: religijną, światopoglądową, kulturową, rasową.

15)    Stara się rozróżniać dobro i zło.

16)    Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny.

17)    Stosuje w swoim życiu obowiązujące normy społeczne.

18)    Chętnie pomaga innym, rozwija własną empatię na potrzeby innych ludzi.

 1. Ocenianie w klasach IV-VIII
 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
  i wychowawców poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 6. Celami oceniania są:

1)   informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,

2)   przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)   motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)   wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,

5)   udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,

6)   informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach,

7)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

8)   informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły o efektach nauczania
i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)   ustalanie kryteriów ocen zachowania,

3)   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w  szkole,

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)   przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,

6)   ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

1)   Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2)   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.

3)   Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu.

4)   W przypadku otrzymania najniższej oceny, uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających z dalszego kształcenia.

5)   Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą.

6)   Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej.

 1. Rytmiczność oceniania

1)   Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2)   Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

 1. a) 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny,
 2. b) 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny,
 3. c) 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen,
 4. d) 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen.

3)   Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.

 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają:

1)   odpowiedzi ustne,

2)   testy,

3)   kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów),

4)   sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów/ prac klasowych w tygodniu w  klasach IV-VI, trzech w klasach VII-VIII ),

5)   testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela),

6)   testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.

 1. Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, wpierać jego możliwości percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie.
 2. Planowanie prac pisemnych polega na:

1)   zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej,

2)   nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w ciągu dnia, a dwie w tygodniu w klasach IV-VI, trzy – w klasach VII-VIII),

3)   na okres ferii i dni wolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolonego nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany, prace klasowe i projekty edukacyjne.

 1. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:

1)   wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia,

2)   przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz niedociągnięciach i brakach,

3)   sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówki w ciągu tygodnia od napisania ich przez uczniów, sprawdziany i prace klasowe w terminie 2 tygodni od ich napisania, z języka polskiego i matematyki – w terminie 3 tygodni.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz omawiania prac pisemnych.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego
 4. Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:

1)   rozmowę indywidualną,

2)   ogólne spotkanie rodziców,

3)   telefonicznie,

4)   pocztę elektroniczną,

5)   informacje zawarte w e-dzienniku,

6)   wpisy do dzienniczka ucznia, zeszytu do korespondencji  lub zeszytu przedmiotowego.

 1. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/ e-dziennika, mogą być wpisywane również do dzienniczka ucznia.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są na życzenie udostępniane na terenie szkoły do wglądu uczniowi i jego rodzicom w obecności nauczyciela.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 5. Terminy informowania rodziców i uczniów o ocenach klasyfikacyjnych

O ocenach rocznych uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są w formie pisemnej tydzień przed radą klasyfikacyjną. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną informacja taka przekazywana jest rodzicom przez wychowawcę w formie pisemnej miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest poinformować o zagrożeniu oceną niedostateczną danego ucznia wychowawcę klasy.

 1. Poprawa ocen: uczeń ma prawo do poprawy wszystkich ocen, z wyjątkiem ust. 22 pkt. 3 lit. f oraz ust. 23 pkt. 1 lit. b

1)   Poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są odnotowane w dzienniku.

2)   Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego przedmiotu (z wyjątkiem kartkówek). Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem.

3)   Zasady poprawiania ocen:

 1. a) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i w czasie z nim uzgodnionym,
 2. b) w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń traci możliwość poprawy,
 3. c) w przypadku uzyskania oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej,
 4. d) wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalonej przez nauczyciela,
 5. e) osoba nieobecna podczas prac klasowych i sprawdzianów z przyczyn uzasadnionych zobowiązana jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w formie i terminie podanym przez nauczyciela,
 6. f) w przypadku celowej nieobecności na pracy klasowej, sprawdzianie, teście uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawienia.
 7. Formy i częstotliwości oceniania

1)   Uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:

 1. a) odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów,
 2. b) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie!
 3. c) odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji,
 4. d) sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu – jedna w ciągu dnia, dwie tygodniowo w klasach IV-VI oraz trzy w klasach VII-VIII; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu, z języka polskiegomatematyki termin poprawiania prac pisemnych ustala się na trzy tygodnie trwania zajęć dydaktycznych,
 5. e) praca na lekcji (aktywność),
 6. f) testy osiągnięć szkolnych,
 7. g) prace manualne,
 8. h) praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia,
 9. i) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora szkoły,
 10. j) nauczyciele mają prawo określenia, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych (niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne).
 11. Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania

1)   Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2)   Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
  terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
 2. b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 3. c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa,
 4. d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia przez nauczycieli i specjalistów.

3)   Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

4)   W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5)   Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na:

 1. a) opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego – z banku narzędzi (fiszki matematyczne, ortograficzne, gramatyczne, krzyżówkowe, łamigłówki, zadania na szóstkę) – dotyczy procesu sprawdzania,
 2. b) przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 3. c) dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z orzeczeniem lub opinią),
 4. d) przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach domowych.

6)   Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7)   Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

8)   Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9)        Jeżeli okres zwolnienia ucznia z  informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

10)    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

11)    W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

12)    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

13)    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

14)    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 1. Kryteria oceniania

1)   Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:

celujący – 6

bardzo dobry – 5

dobry – 4

dostateczny – 3

dopuszczający – 2

niedostateczny – 1

2) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.

3) Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.

4) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Ocenianie bieżące wyrażone za pomocą ocen przedstawia się następująco:

 1. a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia w 100% poprawnie, rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; korzysta z nowości technologii informacyjnej; potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy;
 2. b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował prawie pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, wyszukiwać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach; samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych;
 3. c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował w większości zakres umiejętności i wiedzy określony w podstawach programowych; potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, samodzielnie wnioskować, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się; rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;
 4. d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy programowej w stopniu wystarczającym ale nie wykraczającym poza przeciętność, współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować; rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
 5. e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy programowej w stopniu minimalnym, rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny; współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy; rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą kolegów lub nauczyciela;
 6. f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował treści podstawy programowej, wykazuje w wiadomościach i umiejętnościach tak duże braki, że uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy; nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

5)  W ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie plusów (+) i minusów (-).

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej).
 2. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:

1)   niedostateczny 0–29 proc.,

2)   dopuszczający 30–49 proc.,

3)   dostateczny 50–74 proc.,

4)   dobry 75–89 proc.,

5)   bardzo dobry 90–99 proc.,

6)   celujący 100 proc.

 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV–VIII zawarte jest w PO (Przedmiotowym Ocenianiu), stanowiącym załączniki do OW (Oceniania Wewnątrzszkolnego).
 2. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i  końcowe oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne
  i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
  z tych zajęć.
 5. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 6. Ocenianie zachowania

1)   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2)   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli uczących w tym oddziale oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ustalonych w statucie szkoły.

3)   Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 1. a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. g) okazywanie szacunku innym osobom.

4)   Dla uczniów z klas IV–VIII obowiązuje skala ocen:

 1. a) wzorowe – wz,
 2. b) bardzo dobre – bdb,
 3. c) dobre – db,
 4. d) poprawne – pop,
 5. e) nieodpowiednie – ndp,
 6. f) naganne – ng.

5)   Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

6)   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto:

 1. a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
 2. b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,
 3. c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
 4. d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
 5. e) dba o piękno mowy ojczystej,
 6. f) zachowuje się godnie i kulturalnie,
 7. g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 8. h) okazuje szacunek innym osobom,
 9. i) chętnie pomaga słabszym w nauce,
 10. j) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą.

7)   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto:

 1. a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,
 2. b) bierze udział w konkursach i zawodach,
 3. c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
 4. d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
 5. e) dba o piękno mowy ojczystej,
 6. f) zachowuje się godnie i kulturalnie,
 7. g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 8. h) jest uczynny, pomocny.

8)   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym:

 1. a) nie sprawia trudności wychowawczych,
 2. b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,
 3. c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,
 4. d) jest koleżeński i życzliwy,
 5. e) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,
 6. f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
 7. g) nie spóźnia się na lekcje,
 8. h) szanuje mienie szkoły,
 9. i) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo.

9)   Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,
 2. b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
 3. c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio,
 4. d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,
 5. e) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina),
 6. f) nie zawsze godnie i kulturalnie się zachowuje,
 7. g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia.

10)    Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,
 2. b) zachowuje się nieodpowiednio (często),
 3. c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,
 4. d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,
 5. e) nie okazuje szacunku symbolom szkoły,
 6. f) nie dba o mienie szkoły i innych osób,
 7. g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie),
 8. h) przejawia agresję słowną i fizyczną,
 9. i) prowokuje sytuacje konfliktowe.

11)    Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,
 2. b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,
 3. c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,
 4. d) pije alkohol lub zażywa środki odurzające, pali papierosy,
 5. e) wagaruje, samowolnie opuszcza teren szkoły,
 6. f) dopuszcza się kradzieży,
 7. g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli,
 8. h) ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (ilość równa tygodniowej liczbie godzin w danej klasie).
 9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 10. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinie członków rady pedagogicznej, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 11. Ocena klasyfikacyjna zachowania, nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Ustalona przez wychowawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 2. Promocja do klasy programowo wyższej lub kończenie szkoły

1)      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt. 42 podpunkt 12.

2)      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3)      Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny pozytywne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

4)      Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty .

 1. Egzamin ósmoklasisty

1)     Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.

2)      W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

3)     Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4)     Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

5)     Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6)     Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.

7)     Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny

1)   Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2)   Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3)   Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

4)   Egzamin klasyfikacyjny z  plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5)   Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

6)   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

7)   Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.

8)   Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

9)   Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.: plastyka, muzyka, technika i wychowanie fizyczne.

10)    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.

11)    Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym półroczu (roku szkolnym).

12)    Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym półroczu (roku szkolnym). Termin ten powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

13)    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

14)    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

15)    Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego dnia.

16)    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

17)    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona
i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

18)    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19)    Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. Procedury odwołania od oceny z zachowania i zajęć edukacyjnych – sprawdzian wiadomości i umiejętności

Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, w przypadku jeśli została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

1)   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2)   Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, która jest niezgodna z przepisami prawa, a o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3)   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4)   Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5)   W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6)   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7)   W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8)   W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. b) wychowawca oddziału;
 3. c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 4. d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 5. e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 6. f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 7. g) przedstawiciel Rady Rodziców.

9)   Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10)    Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

 1. a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 2. b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 4. d) imię i nazwisko ucznia;
 5. e) zadania sprawdzające;
 6. f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11)    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

12)    Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2. b) termin posiedzenia komisji;
 3. c) imię i nazwisko ucznia;
 4. d) wynik głosowania;
 5. e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

13)    Protokoły, o których mowa w pkt. 9) i 11), stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia

 1. 42.     Egzamin poprawkowy

1)   Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2)   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3)   Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły.

4)   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5)   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6)   W skład komisji wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7)   Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8)   Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; termin egzaminu poprawkowego; imię i nazwisko ucznia; zadania egzaminacyjne; ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9)   Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10)    Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

11)    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 12

12)    Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat nauki w szkole podstawowej osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 1. Dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie, oraz którzy otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej –
  mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
 2. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza szkołą na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły podstawowej, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe,
  placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą.

 

 1. Zadania dla nauczycieli i wychowawców
 2. Nauczycieli obowiązuje:
 3. a) bezwzględne przestrzeganie postanowień oceniania wewnątrzszkolnego,
 4. b) rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających ustalone kryteria wymagań,
 5. c) przedstawienie uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem rzetelnej informacji na temat formy pracy klasowej sprawdzającej wiadomości i umiejętności oraz jej zakresu tematycznego,
 6. d) umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących oceniania do wychowawcy danej klasy,
 7. e) na podstawie oceniania wewnątrzszkolnego każdy nauczyciel tworzy przedmiotowe ocenianie i przedkłada je dyrektorowi do akceptacji,
 8. f) poinformowanie wychowawców o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej z nauczanego przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej,
 9. g) poinformowanie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej,
 10. h) poinformowanie wychowawców o przewidywanej ocenie  rocznej na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej (wpis proponowanej oceny do dziennika).
 11. Wychowawców klas obowiązuje:
 12. a) zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią oceniania wewnątrzszkolnego,
 13. b) pisemne poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi, wychowankowi ocenie nagannej z zachowania na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną,
 14. c) bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 15. d) stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu,
 16. e) informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego,
 17. f) poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej z przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej,
 18. g) poinformowanie uczniów o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej z zachowania na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej,
 19. h) pisemne poinformowanie rodziców o przewidywanej ocenie  rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 20. Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

1)   Tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni pisemnie o ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

2)   Uczniowie zobowiązani są w ciągu dwóch dni przedstawić wychowawcy podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) przewidywane oceny. W przypadku braku podpisu w wyznaczonym terminie nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

3)   Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają powiadomieni pisemnie przez wychowawcę o zagrażającej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych i nagannej z zachowania. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia winni potwierdzić własnoręcznym podpisem przyjęcie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną z nauczania i naganną z zachowania.

4)   W przypadku jawnego naruszenia punktów regulaminu OW (lub odniesieniu znaczących sukcesów) w przeciągu miesiąca przed klasyfikacją dopuszcza się obniżenie (do nagannej włącznie) lub podwyższenie oceny zachowania w terminie krótszym niż cztery tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Należy natychmiast o tym fakcie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5)   Informowanie pisemne rodziców (prawnych opiekunów) o  rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych jest obowiązkiem wychowawcy klasy. Zadaniem nauczyciela przedmiotu jest poinformowanie wychowawcy klasy o ocenach ucznia.

6)   Nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika datę poinformowania uczniów o ocenach śródrocznych i rocznych i potwierdza to własnoręcznym podpisem.

 1. Akceptacja i zatwierdzenie zmian w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym

Zatwierdzenia zmian dotyczących zasad oceniania, dokonuje Rada Pedagogiczna poprzez głosowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego.

 • 17

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczniowi przysługują prawa zawarte w  Konwencji o Prawach Dziecka a w szczególności prawo do:

1)   poszanowania godności osobistej i dobrego imienia;

2)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, bezpieczeństwa;

3)   ochrony przed przemocą, agresją, uzależnieniami, demoralizacją oraz przed innymi niebezpieczeństwami;

4)   korzystania z pomocy pedagoga, wychowawcy i innych nauczycieli;

5)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6)   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

7)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy i umiejętności zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

9)   korzystania z  pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i innych;

10)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się
w organizacjach działających w szkole;

11)    uczeń i jego rodzice mają prawo – w przypadku, gdy szkoła korzysta z dziennika elektronicznego – do bezpłatnego uzyskiwania informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki;

12)    uczeń ma prawo do prywatności i ochrony danych osobowych w zakresie m.in.: informacji o stanie zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacji dotyczących rodziny – statusu materialnego, wykształcenia rodziców, ewentualnych problemów rodzinnych.

 1. Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1)   w razie naruszenia praw ucznia rozpatruje się skargi i wnioski dotyczące działań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i innych spraw organizacyjnych szkoły;

2)   skargi i wnioski rozpatrywane są przez dyrektora szkoły lub zespół powołany przez dyrektora szkoły w skład którego mogą wchodzić wicedyrektor, wybrany przez Radę Pedagogiczną jej przedstawiciel, przedstawiciel zespołu wychowawczego ewentualnie przedstawiciel rodziców, pedagog;

3)   skargi i wnioski są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia;

4)   odpowiedź ustna lub pisemna jest kierowana do osób składających skargę lub wniosek;

5)   osobie składającej skargę lub wniosek przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę (w zależności od rodzaju skargi) za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 1. Uczeń jest zobowiązany do:

1)   Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły.

2)   Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę: rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych.

3)   Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.

4)   Dbania o wspólne dobro, ład, porządek i honor szkoły.

5)   Zachowania się każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

6)   Uczestniczenia w życiu szkoły np. imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych.

7)   Przestrzegania zasad godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.

8)   Przestrzegania zapisów w szkolnych regulaminach.

9)   Podporządkowania się zaleceniom i  zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, pracowników szkoły oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

10)    Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz innym uczniom, przestrzegania społecznie akceptowanych norm.

11)    Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegania się szkodliwych nałogów: alkoholu, papierosów, środków odurzających.

12)    Naprawiania we własnym zakresie lub finansowania udowodnionych, wyrządzonych szkód materialnych.

13)    Pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w terminie 7 dni od dnia powrotu do szkoły. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą mieć wpływ na ocenę z zachowania.

14)    Zwolnienia z lekcji (zajęć) może dokonać w formie pisemnej, telefonicznej lub  osobiście  rodzic (prawny opiekun) ucznia. Uczeń może być zwolniony i odebrany przez inne osoby, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia.

15)    Noszenia schludnego i czystego stroju dostosowanego do pory roku. Ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: granatowe lub czarne spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia biżuterii podczas zajęć wychowania fizycznego.

16)    Nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych (za zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności).

17)    Nieprzynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
i zdrowiu uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych.

18)    Korzystania z telefonów komórkowych wyłącznie podczas przerw śródlekcyjnych.  Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych. Zabrania się nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu bez zgody osoby nagrywanej i fotografowanej. Naruszenie przez ucznia zasad używania  telefonów komórkowych na ternie szkoły powoduje udzielenie przez wychowawcę upomnienia uczniowi a w razie powtarzającego się naruszania powyższej zasady obniżenia oceny z zachowania.

19)    Uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy przed i po zakończonych zajęciach. Uczeń może być zwolniony z powyższych zajęć na zasadach zawartych w § 17 ust. 3 pkt. 14.

20)    Przyjazdu i odjazdu autobusem szkolnym w wyznaczonej godzinie, po zakończonych zajęciach, w oparciu o plan dowozów i odwozów.

 • 18

Kary i nagrody, tryb odwołania od kar i nagród

 1. Uczniowie mogą być nagradzani za:

1)   Rzetelną, systematyczną naukę oraz wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu;

2)   Pracę społeczną, działalność w organizacjach szkolnych, w tym w wolontariacie;

3)   Wzorową postawę i frekwencję;

4)   Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;

5)   Dzielność, odwagę, altruizm.

 1. Formami nagród są:

1)   pochwała wychowawcy wobec klasy;

2)   pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;

3)   dyplom, list gratulacyjny;

4)   nagroda rzeczowa, książkowa;

5)   nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców;

6)   stypendium naukowe lub sportowe.

 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.
 2. Uczeń i jego rodzice mogą złożyć zastrzeżenia do przyznanej nagrody.
 3. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody przedstawia się następująco:

1)   Odwołanie w formie pisemnego zastrzeżenia można składać za pośrednictwem wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

2)   W piśmie należy uzasadnić zastrzeżenia do przyznanej nagrody.

3)   Dyrektor ma 14 dni na wyjaśnienie sprawy i udzielenie pisemnej odpowiedzi składającemu zastrzeżenie.

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może być ukarany poprzez:

1)   upomnienie wychowawcy wobec klasy;

2)   upomnienie dyrektora;

3)   nagana dyrektora szkoły;

4)   pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę i dyrektora;

5)   czasowy zakaz brania udziału w imprezach szkolnych o charakterze rozrywkowym;

6)   obniżenie zachowania o stopień niżej lub w przypadku wykroczenia i przestępstwa – obniżenie oceny zachowania do nagannej;

7)   uczeń może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły – za zgodą Kuratora Oświaty i dyrektora szkoły, do której jest przeniesiony (§ 18 ust. 10)

8)   powiadomienie policji w przypadku:

 1. a) kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek);
 2. b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły;
 3. c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły;
 4. d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami;
 5. e) brutalności;
 6. f) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne.

9)   Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

 1. Dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować na piśmie rodziców ucznia
  o zastosowaniu wobec niego kary.
 2. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od kary.
 3. Tryb odwołania się od kary przedstawia się następująco:

1)   Od każdej wymierzonej kary uczeń i jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od kary za pośrednictwem wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

2)   W odwołaniu należy uargumentować zastrzeżenia do kary.

3)   Dyrektor w terminie 14 dni od daty wpłynięcia odwołania rozpatruje je i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym.

4)   W przypadku braku odpowiedzi dyrektora, należy odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. Przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

1)   Uczeń szkoły podstawowej objęty jest obowiązkiem szkolnym, co wyklucza skreślenie go z listy uczniów (art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Wyjątek stanowią uzasadnione przypadki i wniosek dyrektora szkoły, wniesiony do kuratora oświaty z prośbą o przeniesienie ucznia do innej szkoły. (art.39 ust. 2a cyt. Ustawy)

2)   Na uzasadniony wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1 przeniesienia ucznia dokonuje Kurator Oświaty w Opolu.

3)   Przypadki, w których uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły:

 1. a) Zagrażanie bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 2. b) Rozpowszechnianie, posiadanie i spożywanie w szkole środków odurzających, psychotropowych i alkoholu;
 3. c) Naruszenie nietykalności i godności innych osób;
 4. d) Notoryczne nieusprawiedliwione nieobecności, powtarzanie tego procederu w dwóch kolejnych latach;
 5. e) Kradzieże i wymuszenia, szantaż;
 6. f) Fałszowanie dokumentów państwowych.
 • 19

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 1. Szkoła współpracuje i współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Współdziałanie z poradniami polega na:

1)   wydawaniu opinii na temat uczniów, którym potrzebna jest pomoc specjalistyczna oraz wydanie diagnozy dotyczącej specjalnych potrzeb ucznia;

2)   konsultacji i doradztwie w zakresie rozpoznawania trudności w nauce i niepowodzeniach szkolnych;

3)   wspieraniu nauczycieli w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów;

4)   wspieraniu uczniów w wyborze dalszej drogi edukacji lub kariery zawodowej;

5)   udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

6)   wspieraniu rozwoju zdolności i talentów dzieci i młodzieży;

7)   wydawanie opinii i orzeczeń, celem wskazania sposobów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży polega na:

1)   Terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;

2)   Edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców;

3)   Profilaktyki uzależnień;

4)   Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, stosowanie mediacji i innych sposób rozwiązywania problemów komunikacyjnych.

 1. Szkolny pedagog pełni funkcję koordynatora w zakresie współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi, z Sądem Rodzinnym, Policją, kuratorami sądowymi, poradniami rodzinnymi, w tym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodkowie, z Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, z asystentem rodziny, mediatorem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 • 20

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

 1. Rodzice ucznia mają następujące obowiązki:

1)   zapisać dziecko do szkoły w terminie i  zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie rekrutacji szkoły;

2)   zadbać o regularne uczęszczanie i przygotowanie dziecka na zajęcia szkolne;

3)   na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność dziecka oraz osobiście zwalniać z zajęć (w razie uzasadnionej potrzeby);

4)   stwarzać optymalne warunki do nauki dla swojego dziecka;

5)   informować dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do dnia 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w szkole za granicą;

6)   współpracować ze szkołą w kwestii organizowania dla dziecka pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7)   systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału w zebraniach z rodzicami.

 1. Rodzice ucznia mają następujące prawa:

1)   poznać zadania szkoły w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

2)   poznać szkolną dokumentację, w szczególności statut szkoły z wymaganiami edukacyjnymi, zasadami oceniania i programem wychowawczo-profilaktycznym;

3)   poznać koncepcję pracy szkoły, kalendarz imprez i uroczystości i organizację pracy szkoły;

4)   wnosić własne propozycje do programu wychowawczo-profilaktycznego, do kalendarza imprez i uroczystości oraz do koncepcji pracy szkoły;

5)   otrzymywać informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a następnie uzyskania pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wyrażać zgodę lub odmawiać udzielania w/w pomocy;

6)   otrzymywać rzetelną i wyczerpującą informację na temat funkcjonowania dziecka w szkole: jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

7)   wyrażać swoją opinię na temat pracy szkoły do dyrektora szkoły, Rady Rodziców, samorządu uczniowskiego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz do organu prowadzącego szkołę;

8)   do ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kwestii danych wrażliwych dotyczących własnego dziecka i rozwiązywania jego problemów.

 1. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka mogą omawiać na terenie szkoły w terminach niezakłócających nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych w czasie przerw zgodnie z harmonogramem lub w ramach doraźnych zastępstw.
 2. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wychowania i profilaktyki, powinni omawiać w następującej kolejności z:

1)   nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem;

2)   wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko;

3)   pedagogiem;

4)   dyrektorem.

 1. Kontakty rodziców ze szkołą mają formę zebrań, które odbywają się według ustalonego harmonogramu lub zgodnie z potrzebami rodziców i nauczycieli ora indywidualnych spotkań z nauczycielami.
 2. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami poprzez:

1)   osobisty kontakt w szkole, w wyznaczonym terminie;

2)   rozmowy telefoniczne;

3)   pocztę tradycyjną, w formie korespondencji.

 1. Rodzice mogą uczestniczyć w szkolnych warsztatach dla rodziców, pogadankach, szkoleniach, konferencjach organizowanych w szkole dla rodziców.
 2. Wszystkie informacje o postępach ucznia w nauce, zachowaniu oraz o frekwencji są przekazywane rodzicom na bieżąco przez nauczycieli poprzez wpisywanie do dziennika lekcyjnego, a także wpis w zeszycie przedmiotowym, zeszycie do korespondencji lub dzienniczku ucznia.
 3. Rodzice mają prawo wglądu do prac ich dziecka. Prace pisemne są dostępne w szkole,
  u nauczycieli uczących.
 4. Informacje o  proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych są przekazywane rodzicom na tydzień przed wystawieniem ocen w formie informacji pisemnej
 5. O proponowanej ocenie niedostatecznej lub nagannym zachowaniu rodzice są informowani na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych.
 • 21

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 1. Działalność innowacyjna szkoły polega na wyzwalaniu i rozwijaniu kreatywności uczniów i nauczycieli.
 2. Celem działalności innowacyjnej jest inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nieszablonowych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
 3. Współdziałanie ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej polega na kształtowaniu u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 4. Szkoła stwarza warunki do rozwoju aktywności w zakresie rozwijania kreatywności uczniów poprzez wzbogacanie bazy szkoły w nowoczesne pomoce i wyposażenie szkoły, współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami, z pomocą których pozyskuje środki na realizację innowacyjnych projektów i programów.
 5. W szkole mogą być stosowane nowatorskie rozwiązania metodyczne, programowe i organizacyjne, które rozwijają kompetencje uczniów i nauczycieli oraz są wdrażane we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami.
 6. Celem rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz celem wzbogacania form działalności innowacyjnej – w szkole mogą działać koło wolontariatu, drużyna harcerska oraz stowarzyszenia.
 7. Działalność innowacyjna szkoły realizowana we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami wspiera rozwój zdolności i talentów uczniów poprzez: organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek tematycznych, przedmiotowych, krajoznawczych, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pobudzających ich kreatywność i aktywność zawodową.
 • 22

Organizacja doradztwa zawodowego

 1. W szkole organizuje się działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Doradztwo w szkole funkcjonuje na podstawie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.
 3. W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole ustala się zasady współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi lub instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dla uczniów i rodziców w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.
 4. Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole polega na:

1)   prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa, celem rozpoznania zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, prowadzących do dokonania prawidłowych wyborów, pomoc w wyborze dalszego kształcenia i kariery zawodowej;

2)   diagnozowaniu potrzeb uczniów, doradztwie w wyborze dalszej drogi edukacji;

3)   rozwijaniu umiejętności selekcjonowanie informacji dotyczących edukacji i rynku pracy;

4)   doradztwie ścieżki edukacyjno-zawodowej dla uczniów niepełnosprawnych;

5)   diagnozowaniu potrzeb rynku, gromadzeniu i udostępnianiu uczniom informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

6)   nawiązywaniu współpracy z zakładami pracy, firmami, osobami odpowiedzialnymi za nabór, rekrutację w konkretnym zawodzie;

7)   organizowanie spotkań z potencjalnymi pracodawcami;

8)   współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami w zakresie działań doradztwa zawodowego w szkole.

 • 23

Organizacja wolontariatu w szkole

 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 2. Koordynowaniem działań z zakresu wolontariatu zajmuje się Rada Wolontariatu.
 3. Zasady działania wolontariatu:

1)      Podstawową formą działania wolontariatu uczniowskiego może być:

 1. a) SKW,  czyli Szkolny Klub Wolontariusza – wewnętrzna organizacja szkoły zatwierdzona przez dyrektora szkoły lub uchwałę Rady Pedagogicznej  na podstawie regulaminu i programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2. b) Sekcja w ramach samorządu uczniowskiego – jej działalność powinna być wpisana w program działań samorządu uczniowskiego;
 3. c) Wolontariat uczniów w zewnętrznych instytucjach: udział w jednorazowych akcjach organizowanych przez zewnętrzne podmioty, włączanie się uczniów – indywidualnie lub zespołowo – w działania na rzecz lokalnych instytucji;
 4. d) Tandemy wolontariackie – wolontariat opierający się na wzajemnej wymianie wiedzy i umiejętności.

2)      Szkolny Klub Wolontariusza musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań).

3)       Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących,  racjonalizowania pewnych problemów, mówienia o trudnościach i wzajemnego wzmacniania oraz wsparcia.

4)      Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat. Wszystkie osoby przed ukończonym 18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego.

5)       Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają pod stałą opieką nauczyciela.

6)       Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący grupę na czas jej działania.

7)      Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w szkolnym wolontariacie, poza godzinami szkolnymi powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.

 • 24

Postanowienia końcowe

Procedura wprowadzania zmian w statucie szkoły

 1. Przygotowanie projektu zmian przez zespół zadaniowy.
 2. Przedstawienie projektu zmian Radzie Rodziców, Radzie SU oraz Radzie Pedagogicznej.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej zapisy w statucie.
 4. Przesłanie znowelizowanego statutu do organu prowadzącego i nadzorującego, celem sprawdzenia zgodności zapisów statutowych z prawem.
 5. Pierwszy statut nadaje organ prowadzący, natomiast jego nowelizacja leży w gestii Rady Pedagogicznej.
 6. Jeśli znowelizowany statut nie jest zgodny z prawem, wówczas Kurator Oświaty może go uchylić w całości lub w części, której dotyczą zapisy niezgodne z prawem.
 7. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej, od której organ nadający statut może się odwołać do MEN w terminie 14 dni.
 8. Jeśli w dalszym ciągu decyzja jest niekorzystna, wówczas istnieje możliwość odwołania się do sądu administracyjnego.
 9. Uprawnioną do dokonywania nowelizacji statutu jest rada pedagogiczna, podejmując stosowną uchwałę.
 10. Inicjatorami projektu zmian mogą być:

1)   Dyrektor szkoły, placówki, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej;

2)   Rada Rodziców;

3)   Samorząd Uczniowski;

4)   Organ Prowadzący;

5)   Organ Nadzoru Pedagogicznego.

 1. Statut jest opublikowany na stronach internetowych szkoły oraz w wersji papierowej do wglądu w bibliotece szkoły.
 • 25

Przepisy przejściowe

 1. W roku szkolnym 2017/2018 w klasach II, III, V i VI:

– do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do informatyki,

– do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do techniki.

 1. W roku szkolnym 2018/2019 w klasach III i VI:

– do zajęć komputerowych stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do informatyki,

– do zajęć technicznych stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do techniki.

 

Statut wchodzi w życie Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14/2017

z dnia 28 listopada 2017 r. na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo Oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59)

 

ANEKS nr 1

do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

                                                         Uchwała Rady Pedagogicznej

Publicznej Szkoły Podstawowej  w Lipowej

z dnia 28.01.2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej  w  Lipowej uchwala, co następuje

W statucie Publicznej  Szkoły Podstawowej  w Lipowej wprowadza się następujące zmiany:

 • w § 3 dodaje się ustęp 2 punkt 15 o następującej treści: „Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły w razie konieczności czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizowana może być w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób realizacji tych zajęć”,
 • w § 5 ust. 1 dodaje się punkty o następującej treści:

15) sprawuje nadzór nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia”,

16) podejmuje działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły”,

17) ustala i egzekwuje przestrzegania procedur dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych”,

 • 15 ust. 3 punkt 19 otrzymuje nową treść:
 • „prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z przepisami prawa oświatowego i zaleceniami dyrektora szkoły, w tym przygotowywanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej co najmniej dwa razy w roku; sprawozdania zawierają informacje o:
 • realizacji podstawy programowej w aspekcie ilościowym (co zostało zrealizowane) i jakościowym,
 • realizacji programów własnych i innowacji,
 • współpracy z rodzicami,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizacji zadań zawartych w rocznym planie pracy szkoły”,
 • 14 ust. 1 skreśla się wyrazy „asystenta nauczyciela”

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Opublikował(a): PSPLipowa

Ostatnia zmiana: