Realizacja programu

Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  – „AKTYWNA TABLICA”. Złożony przez naszą szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki temu  szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 14 000,-. Dotacja stanowiła 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny wyniósł 3500,-. Za kwotę 17 500,- zakupiliśmy  2 tablice interaktywne Avtek TouchScreen 5.  Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej placówce.

Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica”  jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystaniem nowych technologii oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też  motywacja uczniów do nauki.

Realizacja programu