Organizacja roku szkolnego

PSP.021.2.2020

ZARZĄDZENIE NR 2.2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 11o ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657 i 781) zarządza się, co następuje:

 • 1
  W związku ze zmianą terminów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zmienia się terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z 21-23 kwietnia 2020 r. na 16-18 czerwca 2020 r. oraz dzień 12.06.2020 r. zmienia się z zajęć opiekuńczych na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
  Pozostałe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostają bez zmian.
 • 2
  Traci moc zarządzenie nr 6.2019 z dnia 30 września 2019 r.
 • 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Przewodniczący Rady Pedagogicznej