Organizacja roku szkolnego

PSP.021.5.2021                                                                                                 Lipowa, 22.09.2021r.

 

Zarządzenie nr 5.2021

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dnia 22.09.2021r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

  • 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  w dniach:

12 listopada 2021;

07 stycznia 2022;

02 maja 2022; 

24-25-26 maja 2022; (egzamin ósmoklasisty)

01 czerwca 2022;

17 czerwca 2022;

  • 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów  o ustalonych terminach dni wolnych oraz  organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.