Organizacja roku szkolnego

PSP.021.11.2020                                   Lipowa, 29.09.2020r.

 

Zarządzenie nr 11.2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dnia 29.09.2020r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

  • 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  w dniach:

02 listopada 2020;

25, 26 i 27 maja 2021;                                                               

 01 i  04  czerwca 2021; 

  • 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów  o ustalonych terminach dni wolnych oraz  organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.