Statut Oddziałów Przedszkolnych

S T A T U T
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Lipowej

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Oddziały przedszkolne zostają utworzone przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej, Lipowa 79, 49-200 Grodków.
2. Organem prowadzącym oddziały przedszkolne jest Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad oddziałami przedszkolnymi jest Opolski Kurator Oświaty.
§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1.1. Oddziałach przedszkolnych, przedszkolu – należy przez to rozumieć – Oddziały Przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej;
1.2. Statucie – należy przez to rozumieć – statut oddziałów przedszkolnych;
1.3. Dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców – należy przez to rozumieć – organy działające w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipowej;
1.4. Wychowankach, uczniach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć – wychowanków oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
1.5. Nauczycielach – należy przez to rozumieć – nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej.

§ 3

1. Podstawą prawną działania oddziałów przedszkolnych jest:
1.1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia do ustawy.
1.2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 97, poz. 674 z 2006r.) z późniejszymi zmianami.
1.3. Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Tekst ujednolicony po zmianie z 1 października 2006 r. Dz. U. Nr 104, poz. 711 oraz akty wykonawcze do tej ustawy ze zmianami.
1.4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Terytorialnym (Dz. U. nr 13 z 1996r. tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).
1.5. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. nr 120 z 1991r. poz. 526 i 527).
1.6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
1.7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).

§ 4

1. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej.
3. Oddziały przedszkolne pracują w godzinach od 800 do 1300 i od 1300 do 1500
w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny pracy oddziałów mogą ulec zmianie w dni, kiedy odbywają się zajęcia z religii.
4. Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo plus świadczenia dodatkowe.
5. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez 5 i 7 godzin dziennie.
6. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
7. W miarę potrzeb społecznych może powstać oddział integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 22, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych:
6.1 .Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i lekarza określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 5

1. Świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych mogą korzystać z wyżywienia /obiady/ organizowanego w Szkole Podstawowej.
2.1. Wysokość stawki żywieniowej i opłatę za świadczenia dodatkowe ustala Rada Gminy
3. W przypadku nieobecności dziecka rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za żywienie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do intendenta szkoły.
3.1. Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.
3.2. Opłata za świadczenia dodatkowe wnoszona jest nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego niezależnie od opłat za posiłki.
4. W oddziałach przedszkolnych na życzenie rodziców organizuje się naukę religii.
5. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Szkołę Podstawową i umieszczonych w arkuszu organizacji szkoły na dany rok.
6. Organizacja zajęć dodatkowych odbywa się na wniosek i za zgodą rodziców poza godzinami realizacji podstawy programowej, tj. od godz. 13-tej. Zajęcia są finansowane przez rodziców.
6.1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
b. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
7. Organizację i terminy zajęć dodatkowych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia „dziennika zajęć pozalekcyjnych”.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

§ 6
1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, mając na uwadze udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w oddziale przedszkolnym polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz w środowisku społecznym.
Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w oddziale przedszkolnym wynika w szczególności:
a. z niepełnosprawności;
b. z niedostosowania społecznego;
c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d. ze szczególnych uzdolnień;
e. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
g. z choroby przewlekłej;
h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i. z niepowodzeń edukacyjnych;
j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
1.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
1.3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
1.5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej „specjalistami”.
1.6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a. rodzicami uczniów;
b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
c. placówkami doskonalenia nauczycieli;
d. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
e. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
1.7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest udzielana z inicjatywy:
a. ucznia;
b. rodziców ucznia;
c. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
d. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
e. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
f. poradni;
g. asystenta edukacji romskiej;
h. pomocy nauczyciela;
i. pracownika socjalnego;
j. asystenta rodziny;
k. kuratora sądowego;
l. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
1.8. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
a. zajęć rozwijających uzdolnienia;
b. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
d. porad i konsultacji.
1.9. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
1.10. Dyrektor organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1.11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
1.12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
1.13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
1.14. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
1.15. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
1.16. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego” jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
1.17. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane:
1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz
2) indywidualnie z uczniem..
1.18. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
1.19. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa powyżej, dołącza się dokumentację określającą:
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu;
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym;
3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu.
1.20. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
1.21. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 1.18, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
1.22. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu.
1.23. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r);
2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r).
1.24. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 1.8 trwa 45 minut.
1.25. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1.18, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
1.26. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
1.27. Zajęcia, o których mowa w powyżej, prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
1.28. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
1.29. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
1.30. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
1.31. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę grupy.
1.32. Wychowawca grupy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
1.33. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę grupy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 1.8., wychowawca grupy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1.34. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 1.18 ustala dyrektor, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji placówki odpowiednią liczbę godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
1.35. Wychowawca grupy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa powyżej.
1.36. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
1.37. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w ust. 1.18 oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
1.38. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub innej placówce, wychowawca grupy planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
1.39. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa powyżej, wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
1.40. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, zawiera informacje o:
1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;
2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szczególnych uzdolnieniach dziecka;
3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
1.41. Dyrektor może wyznaczyć inną niż wymieniona powyżej osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w oddziale przedszkolnym.
1.42. Zapisy ustępów 1.31–1.41 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
1.43. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa powyżej – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. (Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r). Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1.44. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 z dnia 14 grudnia 2016r. (Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r).
1.45. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
1.46. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia.
2. Zakres kształcenia i wychowania określony w podstawie programowej jest rozszerzony i konkretyzowany w programach wychowania przedszkolnego, według których nauczyciele planują, a potem realizują zajęcia z dziećmi.
3. Oddziały przedszkolne w równej mierze pełnią funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i kształcące wobec wszystkich dzieci.
4. Oddziały przedszkolne zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
5. Oddziały przedszkolne wspomagają wszechstronny rozwój dzieci oraz przygotowują je do podjęcia nauki i osiągania sukcesów w szkole.

§ 7
1. Celem oddziałów przedszkolnych jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Zadania oddziałów przedszkolnych:
2.1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2.2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
2.3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
2.4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
2.5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
2.6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
2.7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2.8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
2.9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
2.10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
2.11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
2.12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
2.13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
2.14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
2.15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
2.16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
2.17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

3. Powyższe cele i zadania oddziały przedszkolne realizują w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
3.1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka;
3.2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
3.3. Społeczny obszar rozwoju dziecka;
3.4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia czas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych nauczyciele zagospodarowują na:
4.1. Zabawę dowolną w sali i na świeżym powietrzu;
4.2. Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania
przedszkolnego;
4.3. Gry i zabawy ruchowe;
4.4. Wycieczki i spacery;
4.5. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne;
4.6. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci.

§ 8
1. Praca wychowawczo-pedagogiczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.
4. Nauczyciel może zaproponować również program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
5. Warunki dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
6. Szczegółowe zadania oddziałów przedszkolnych i sposób ich realizacji ustalany jest w programie pracy placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów.
7. Godzina pracy z dziećmi nauczyciela trwa 60 minut.
8. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 9
1. Oddziały przedszkolne wspomagają wychowawczą rolę rodziny:
1.1. Pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
1.2. Informują na bieżąco o postępach dziecka;
1.3. Wspólnie z rodzicami uzgadniane są kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziałach przedszkolnych.

ROZDZIAŁ III
ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
ZAPEWNIAJĄCE IM BEZPIECZEŃSTWO

§
1. Oddziały przedszkolne sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1.1. Zapewniają bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale oraz w trakcie zajęć poza terenem;
1.2. Zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
1.3. Stosują w swoich działaniach przepisy BHP i PPOŻ;
1.4. Współpracują z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę możliwości i potrzeb konsultację i pomoc.

§ 11
1. Rodzice poinformowani są o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych.
2. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i w trakcie zajęć poza terenem szkoły bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel.
3. Podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje nauczyciela oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę o wyznaczonych nauczycieli tak, aby jedna osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 10 dzieci.
3.1. Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika wycieczki na druku „Karta wycieczki”;
3.2. Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza się wprowadzenie druku „zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczce”;
3.3. Jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym.
4. Przed każdym wyjściem na teren zabaw, teren oraz sprzęt do zabaw musi być sprawdzony przez pracownika szkoły;
4.1. Jeżeli miejsce w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nich zabawek, sprzętu, urządzeń technicznych lub innych zjawisk może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
5. Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność:
5.1. W czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające w formie przystosowanej do wieku i potrzeb;
5.2. Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu;
5.3. Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach.
6. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18ºC. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego.
7. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców za wyjątkiem dzieci dowożonych autobusem szkolnym:
7.1. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do oddziału jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi;
7.2. Opieka nad dzieckiem sprawowana jest od chwili przekazania go nauczycielowi, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
7.3. Upoważnienia określonego w ust. 7.2. dokonuje się w drodze udzielenia pełnomocnictwa osobie pełnoletniej;
7.4. Pełnomocnictwo może być udzielone również osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13. rok życia;
7.5. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej;
7.6. W pełnomocnictwie wskazuje się dane pełnomocnika, w tym: imię, nazwisko oraz rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość;
7.7. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym;
7.8. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez pełnomocnika dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.
8. Dziecko należy odebrać punktualnie po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
8.1. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie o czasie i przyczynie ewentualnego spóźnienia.
8.2. W przypadku nieodebrania dziecka i braku informacji o spóźnieniu nauczyciel podejmuje próbę telefonicznego kontaktu z rodzicami.
8.3. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, dziecko oczekuje z nauczycielem przez ½ godziny.
8.4. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
10. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję.
11. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia się z rodzicami, z wyjątkiem przypadków wymagających natychmiastowej interwencji lekarza z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka.
12. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice mają obowiązek zawiadomić dyrektora szkoły, a po upływie choroby przedłożyć nauczycielowi zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia i możliwości przebywania dziecka w oddziale.
§ 12
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału.
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ
prowadzący.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
§ 13
1. Organami oddziałów przedszkolnych są:
1.1. Dyrektor Szkoły;
1.2. Rada Pedagogiczna w skład której, wchodzą nauczyciele oddziałów przedszkolnych;
1.3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w skład której wchodzą przedstawiciele rodziców oddziałów przedszkolnych.
2. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych, reprezentuje je na zewnątrz.
3. Zadania dyrektora są następujące:
3.1. Koordynowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3.2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3.3. Opracowanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną;
3.4. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
3.5. Dokonywanie obowiązujących dyrektora czynności związanych z drogą awansu zawodowego nauczyciela;
3.6. Uwzględnianie w arkuszu organizacji szkoły oddziałów przedszkolnych;
3.7. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców;
3.8. Wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów;
3.9. Planowanie i odpowiedzialność za realizację planu finansowego zgodnie z odpowiednimi przepisami;
3.10. Współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
3.11. Kierowanie polityką kadrową, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli;
3.12. Przyznawanie nagród, udzielanie kar nauczycielom zgodnie z wnioskami zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną;
3.13. Podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z oddziału przedszkolnego w czasie roku szkolnego;
3.14. Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP, i PPOŻ;
3.15. Stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
3.16. Koordynowanie współdziałania organów szkoły, zapewnienia im swobodnego działania zgodnie z prawem, wymiany informacji między nimi oraz rozstrzyganie spraw spornych;
3.17. Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
3.18. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
3.19. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

§ 14
1. Nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych wchodzą w skład rady pedagogicznej szkoły i obowiązują ich przepisy i postanowienia dotyczące rady pedagogicznej szkoły zawarte w Statucie szkoły.

§
1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wchodzą w skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału przedszkolnego – i obowiązują ich postanowienia i przepisy dotyczące rady Rodziców Szkoły Podstawowej zawarte w Statucie Szkoły .

§16
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, wyłączając grupę integracyjną.
4. W oddziałach przedszkolnych może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia jego psychoruchowego i społecznego rozwoju.
5. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną na prośbę rodziców za zgodą organu prowadzącego.
6. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.
7. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej na dany rok szkolny opracowany przez dyrektora szkoły.
8. Arkusz organizacji zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący.
9. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
9.1. liczbę dzieci,
9.2. liczbę pracowników pedagogicznych,
9.3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
10. Liczba miejsc organizacyjnych w oddziałach przedszkolnych wynosi 50.
11. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i możliwości placówki.
12. Do realizacji celów statutowych oddziały przedszkolne posiadają:
12.1. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
12.2. szatnię dla dzieci.

§17
ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o zasady opracowane przez organ prowadzący Gminę Grodków w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

ROZDZIAŁ IV

§18
WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne..
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
8. Dziecko, 6 – letnie, które na wniosek rodziców zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
9. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego.
11. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:
11.1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
11.2. Szacunku dla jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
11.3. Ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej;
11.4. Poszanowania jego godności osobistej;
11.5. Poszanowania własności;
11.6. Opieki i ochrony;
11.7. Partnerskiej rozmowy na każdy temat;
11.8. Akceptacji jego osoby.
12. Dziecko ma obowiązek:
12.1. przestrzegać Kodeksu Przedszkolaka;
12.2. wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości;
12.3. godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem;
12.4. szanować mienie w przedszkolu;
12.5. stosować się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.
13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę uprawniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadkach:
13.1. dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności;
13.2. ukrytej choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;
13.3. przejawów wyjątkowej agresji, gdy dziecko zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych wychowanków, po uprzednim zasięgnięciu opinii psychologa;
13.4. nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień statutu.
14. Wychowankowie oddziałów przedszkolnych mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka pobierana jest we wrześniu każdego roku.

RODZICE

§19
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1.1. Przestrzeganie niniejszego statutu,
1.2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
1.3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
1.4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
1.5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka i niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w §18
ust. 4, są obowiązani do:
2.1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2.2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

§20
1. Rodzice maja prawo do:
1.1. Zapoznania się z programem oraz z zadaniami oddziałów przedszkolnych i planów pracy w danym oddziale;
1.2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
1.3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, logopedy, w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
1.4. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy oddziałów.

§21

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w oddziałach wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§22

1. Formy współpracy z rodzicami:
1.1. Przynajmniej dwukrotne w ciągu roku szkolnego organizowanie zebrań informacyjno – dyskusyjnych;
1.2. Obustronne przekazywanie informacji o dziecku w rozmowach indywidualnych w czasie ustalonych godzin, na życzenie jednej ze stron (rodzic – nauczyciel) – dni otwarte;
1.3. Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;
1.4. Organizowanie oddziałowych spotkań okolicznościowych;
1.5. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§23
1. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz woźna oddziałowa, posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
2. Zakresy obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1 są zgodne z obowiązującym prawem.
Obowiązki ogólne:
2.1. przestrzeganie obowiązków zawartych w kodeksie pracy, statucie oddziałów przedszkolnych oraz regulaminie pracy;
2.2. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej;
2.3. sumienne i terminowe wykonywanie zadań;
2.4. przestrzeganie dyscypliny pracy;
2.5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
2.6. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
2.7. przestrzeganie kodeksu etyki pracy nauczyciela
3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
4. Nauczyciel obowiązany jest:
4.1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez oddział przedszkolny;
4.2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
4.3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4.4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4.5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
5. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
6. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
6.1. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
6.2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
6.3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą dojrzałości szkolnej);
6.4. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
6.5. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
6.6. Wzmożenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, które w relacjach rówieśniczych nie sprzyjają tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym;
6.7. Reagowanie na wszystkie nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny przedszkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów;
6.8. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;
6.9. Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
6.10. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
6.11. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń;
6.12. Współdziałanie z rodzicami dzieci w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
6.13. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
6.14. Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
6.15. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
6.16. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, lub rekreacyjno – sportowym;
6.17. Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
6.18. Wychowawca grupy planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym.

§24
1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.
2. W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze, nauczyciele:
2.1. Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;
2.2. Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
2.3. Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
2.4. Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

§25
1. Nauczyciele mają prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

§26
1. Zakres obowiązków służbowych woźnej oddziałowej:
1.1. pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu się dzieci w salii w szatni;
1.2. pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek ;
1.3. czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez dzieci;
1.4. chwilowa opieka nad dziećmi podczas nieobecności nauczycielki w sali, uzasadniona potrzebami fizjologicznymi lub innymi uzasadnionymi nieobecnościami;
1.5. pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience;
1.6. pomoc nauczycielce w sytuacjach dotyczących obsługi higienicznej dzieci;
1.7. usuwanie wszelkich dostrzeżonych braków i błędów grożących wypadkiem lub mogących przynieść szkodę zdrowiu dzieci . Jeśli usunięcie ich we własnym zakresie jest niemożliwe zgłaszanie dyrektorowi;
1.8. otoczenie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola;
1.9. czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców, dzieci.

§ 28
1. Przewiduje się możliwość zmiany statutu lub jego elementów. Zmiany niniejszego statutu wymagają odrębnych uchwał rady.

Statut wchodzi w życie uchwałą Rady Pedagogicznej nr 15/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 roku, poz. 59 i 949).

Zmieniony ( Poniedziałek, 30 Kwiecień 2018 09:34 )