Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM

WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ

NA LATA 2017-2021

Cele programu wychowawczo-profilaktycznego

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej i szkolnej;
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, komunikowania się z innymi osobami, w tym w rówieśnikami i osobami dorosłymi;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, respektowania przyjętych zasad i norm społecznych;
 • Poznawanie zagrożeń współczesnego świata oraz sposobów reagowania na te zagrożenia;
 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozbudzanie potrzeby poszukiwania wiedzy z różnych źródeł;
 • Przygotowanie do odbioru dóbr kultury;
 • Kształtowanie nawyków zdrowotnych i higienicznych, rozwijanie umiejętności dokonywania wyborów zachowania chroniącego zdrowia swoje i innych, dbałość oprawidłowe odżywianie, motywowanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
 • Unikanie sytuacji zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu, profilaktyka zachowań ryzykownych i profilaktyka uzależnień;
 • Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji;
 • Dbałość o rozwój fizyczny, promowanie sprawności fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, uprawiania różnych dyscyplin sportu.

Działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

Sylwetka absolwenta szkoły

EFEKTEM PRACY SZKOŁY JEST WYCHOWANIE ABSOLWENTA, KTÓRY:

 • wie, że zdobywanie wiedzy i umiejętności jest kluczem do własnego sukcesu;
 • rozwija własne zainteresowania i pasje;
 • zna własne wartości i kieruje się nimi w dokonywaniu wyborów;
 • posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w otaczającym świecie;
 • umie porozumiewać się w języku obcym w codziennych sytuacjach i rozumie potrzebę doskonalenia kompetencji językowych;
 • poszukuje wiedzę w różnych źródłach informacji i kultury oraz posługuje się technologią informacyjną;
 • ma poczucie własnej wartości, jest asertywny;
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych;
 • utożsamia się ze swoją małą i dużą ojczyzną oraz ma poczucie tożsamości europejskiej;
 • jest przygotowany do odbioru różnych dóbr kultury;
 • jest otwarty, dociekliwy, dąży z uporem do celu;
 • okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego;
 • kieruje się w życiu uczciwością, sumiennością i tolerancją, jest empatyczny;
 • jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.

 

TREŚCI I ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji zadań Termin realizacji/ kto?
1 Zapoznanie uczniów każdej klasy ze Statutem Szkoły, Programem wychowawczo-profilaktycznym, Koncepcją Pracy Szkoły i regulaminami Ustalenie zasad współżycia w grupie, ustalenie i przestrzeganie powszechnie stosowanych norm społecznych. Przedstawienie dokumentów szkoły podczas lekcji wychowawczych, omówienie zasad współżycia społecznego podczas spotkań klasowych Wrzesień/ nauczyciele wychowawcy
2 Rozwijanie i kształtowanie tolerancji wobec inności Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo. – organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi

– organizowanie uroczystości i imprez promujących tolerancję wobec inności

Październik – grudzień/ wychowawcy, dyrekcja
3 Umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami, nauczycielami, uczniami i rodzicami Kształtowanie właściwych postaw, wdrażanie do pozytywnych relacji między rówieśnikami, nauczycielami, uczniami   i rodzicami Pogadanki, rozmowy indywidualne. Wzmacnianie poczucia własnej wartości „Jak odnaleźć się w grupie” Praca ciągła

Wychowawcy, rodzice, pozostali pracownicy szkoły

4 Promowanie zdrowego trybu życia

 

 

Uzmysłowienie szkodliwości spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy.

Właściwe odżywianie, rola i znaczenie sportu w życiu człowieka.

Rozwiązywanie problemów okresu dorastania.

Profilaktyka próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci.

Korygowanie wad postawy oraz wymowy.

Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

Kształtowanie sprawności fizycznej.

Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

Zajęcia profilaktyczne, spotkania z policjantem, lekarzem, pedagogiem, pielęgniarką.

Udział w warsztatach profilaktycznych.

Udział w akcjach                           i projektach:

„Śniadanie daje moc”, „Trzymaj formę”, „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Fluoryzacja zębów”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Spójrz inaczej”, „Pomyśl zanim spróbujesz”. Dzień sportu szkolnego.

Zorganizowanie zajęć logopedycznych, ustalenie tematów zajęć lekcji wychowawczych, realizujących edukację zdrowotną.

Pogadanki na temat organizowania czynnego wypoczynku w czasie wolnym, organizacja konkursów dotyczących zdrowego stylu życia                                 i bezpieczeństwa.

 

Cały rok Wychowawcy, pielęgniarka, pedagog

 

5 Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym Rozwijanie samorządności uczniów.

Uczenie zasad demokracji.

Wdrażanie do samorządności i samodzielności.

Kształtowanie postaw zachowania w różnych sytuacjach życiowych , kultura języka i stroju.

Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego i klasowego, udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły, reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych, spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zapraszanie do szkoły i spotkania z osobami niepełnosprawnymi.

Wrzesień, według kalendarza imprez i uroczystości/ wychowawcy, opiekun SU, Samorząd Uczniowski
6 Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy Promowanie zainteresowań i pasji uczniowskich. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych, organizowanie zawodów sportowych, prezentacja projektów edukacyjnych na forum szkoły, organizowanie wystaw prac uczniowskich; wyjazdy na przeglądy, konkursy, rozgrywki międzyszkolne. Cały rok/ nauczyciele
7 Działania Wolontariatu,                   akcje charytatywne Rozwijanie empatii, zrozumienia, potrzeby pomagania innym. Organizowanie pracy Rady Wolontariatu,                          nawiązywanie współpracy                  ze Stowarzyszeniami, Fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy innym. Cały rok/ Rada Wolontariatu, Samorząd Uczniowski, wychowawcy
8 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów Rozwijanie potrzeby czytania, kształtowanie umiejętności wyboru ciekawych książek i publikacji. Konkursy pięknego czytania w kl.1-3 i 4-8.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci i młodzieży

Konkursy ortograficzne, recytatorskie, twórczości literackiej.

 

Październik – marzec/ nauczyciel biblioteki, wychowawcy dyrekcja.

Nauczyciele języka polskiego

9 Dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu kultury osobistej Budowanie systemu wartości, opartego na rozpoznawaniu dobra i zła, wdrażanie do rozmawiania, sztuki kompromisu.

Wdrażanie do poszanowania ojczystego dziedzictwa kulturowego. Zaznajomienie z kulturą regionu

Prowadzenie lekcji wychowawczych prezentujących autorytety moralne, prezentacja wartościowych filmów

– organizowanie konkursów promujących właściwe zachowania np. Konkurs na Damę i Dżentelmena.

Wycieczki tematyczne, lekcje wychowawcze.

Cały rok/ nauczyciele, pedagog, wychowawcy
10 Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uszanowanie zdania innych, obrona własnego zdania; umiejętność odmowy w przypadku niewłaściwych propozycji, dokonywanie trafnych wyborów.

Kształtowanie umiejętności słuchania i zabierania głosu. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego.

 

Realizacja wybranych programów profilaktycznych,

Nawiązywanie współpracy z policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, poradniami rodzinnymi

Cały rok/ wychowawcy, nauczyciele, pedagog
11 Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Wdrażanie do odkrywania swoich predyspozycji zawodowych.

Analizowanie ofert przyszłej pracy zawodowej.

Stwarzanie warunków               i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy.

 

 

Organizacja zajęć                             z preorientacji zawodowej.

Warsztaty z doradztwa zawodowego, zawody przyszłości.

Wg harmonogramu zajęć                        z doradztwa zawodowego

Nauczyciele, pedagog, wychowawcy

12 Kształtowanie nawyków właściwego zachowania                   w sytuacjach ekstremalnych Spotkania                                    z przedstawicielami Straży Pożarnej pogadanki nt. zachowania się                        w sytuacjach zagrożenia, zaznajomienie uczniów              z regulaminami pracowni i regulaminem sali gimnastycznej, przeprowadzenie próbnej ewakuacji i przypomnienie sygnałów alarmowych oraz drogi ewakuacyjnej na wypadek pożaru. Profilaktyka ryzykownych zachowań.

Omówienie zasad             i sposobów udzielania pierwszej pomocy.

Nawiązanie i kontynuowanie współpracy                                      z Państwową Strażą Pożarną,

KRUS-em, Państwową Inspekcją Pracy, ….

 

 

Udział w organizowanych konkursach plastycznych dotyczących pracy strażaka        oraz bezpieczeństwa podczas wakacji i w gospodarstwach rolnych.

 

Wg potrzeb

Wychowawcy, pedagog,

13 Wskazywanie pozytywnej roli środków masowego przekazu (TV, Internet, gry komputerowe) oraz zagrożeń jakie ze sobą niosą, jeśli korzystamy z nich w nieumiejętny sposób, dobrodziejstwo kontrolowane przez rodziców. Cyberprzemoc elektroniczne nękanie. Wdrażanie do umiejętnego korzystania z mediów ogólnodostępnych.

Wskazywanie pozytywnych cech Internetu, ale też zagrożeń jakie niosą jeżeli nieumiejętnie się z nich korzysta.

Zorganizowanie szkolnej kampanii nt. zagrożeń płynących z nowoczesnych technik multimedialnych, pogadanki, wystawki tematyczne. Cały rok Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

 

14 Wspólne działania szkoły i rodziców w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów.

Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

 

 

Działania nauczycieli, dyrekcji i pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur
i reagowania w sytuacjach zagrażających życiu
i bezpieczeństwu uczniów. Udział uczniów, rodziców              i nauczycieli uczących                w klasie I w „Akademii Bezpiecznego Puchatka”

– angażowanie rodziców do uczestnictwa
i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych.

– udział rodziców w ewaluacji działań szkoły odnośnie:

* skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych

* wewnątrzszkolnego systemu oceniania

* zaangażowanie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych

– udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

– udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych

– współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka

– przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia

– przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych

– uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

– uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych, warsztatach artystycznych

– nagradzanie rodziców Listem Gratulacyjnym za pracę na rzecz szkoły.

Cały rok/ wychowawcy, rodzice, dyrekcja, pedagog, psycholog
15 Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji Rozwijanie uczuć patriotycznych i przynależności do kraju i „małej ojczyzny”. Doskonalenie znajomości hymnu państwowego, uczestnictwo                                  w uroczystych akademiach, dbałość
o właściwe zachowanie, dbanie o odpowiedni strój              w czasie świąt szkolnych, uczestnictwo aktywne
w uroczystościach szkolnych, prowadzenie strony internetowej szkoły i kroniki.
Cały rok/ wychowawcy, nauczyciele, pedagog
16 Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym, wspieranie uczniów mających trudności w nauce. Wdrażanie do pozytywnej motywacji do nauki.

Kształtowanie postawy wsparcia ucznia z trudnościami.

Rozwijanie pomocy koleżeńskiej.

Diagnozowanie trudności            w nauce. Dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów. Budowanie motywacji do nauki. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

 

 

 

 

Cały rok/ wychowawcy, nauczyciele, pedagog
17 Rozwijanie i kształtowanie edukacji ekologicznej Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

 

 

Udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, udział uczniów w konkursach ekologicznych, organizowanie zajęć w terenie, pogadanki tematyczne. Październik, kwiecień/ nauczyciel przyrody, biologii, wychowawcy

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • rozmowy z rodzicami,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie co dwa lata przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców                             w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej                                          w dniu 12 października 2017roku.